Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 18. maijs - Strasbūra

15. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2015. gada maija pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 557.487/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Sēdes vadītājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām ierosināja šādus grozījumus:

- balsošanu par Arnaud Danjean ziņojumu (A8-0054/2015), Eduard Kukan un Indrek Tarand ziņojumu (A8-0136/2015) un Ana Gomes ziņojumu (A8-0159/2015), kuri saistīti ar kopīgajām debatēm par KDAP (galīgā darba kārtības projekta 37., 38. un 87. punkts), rīkot ceturtdien;

- balsošanu par Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. .../..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu, rīkot trešdien.

Parlaments apstiprināja šo ierosinājumu.

Uzstājās Inês Cristina Zuber un Daniele Viotti.

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Verts/ALE grupas un S&D grupas pieprasījums paredzēt rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu pēc debatēm, kas sekos Padomes un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Ungārijā.

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis Padomes prezidentvalsts 2015. gada 14. maija vēstuli, kurā tā ir informējusi, ka Padome nevēlas piedalīties debatēs, jo tai nav izdevies definēt nostāju šajā jautājumā.

Sēdes vadītājs arī paziņoja, ka ir saņēmis Ungārijas premjerministra Viktor Orbán vēstuli, kurā premjerministrs paudis vēlēšanos piedalīties debatēs.

Sēdes vadītājs aicināja politisko grupu priekšsēdētājus kopā ar viņu izstrādāt turpmākās rīcības plānu.

Uzstājās Sophia in 't Veld, atbalstot pieprasījumu, un József Szájer, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (181 par, 114 pret, 6 atturas).

Parlaments nolēma rīkot balsošanu par rezolūcijas priekšlikumiem jūnija pirmajā sesijā. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai tiks noteikts jūnijā.

Uzstājās Marie-Christine Vergiat.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums pārcelt debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants) uz ceturtdienas rītu. Balsošana par rezolūciju priekšlikumiem norisinātos pusdienlaikā.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, kurš iebilda pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (185 par, 106 pret, 2 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums