Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Dominique Bilde, grupplös, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati och Romana Tomc.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos och Ernest Maragall.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande