Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 199k
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Избиране на заместник-председател (Срок за представяне на кандидатури)
 5.График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Ред на работа
 16.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (разискване)
 17.Финансиране на развитието (разискване)
 18.Споразумения за тютюна (разискване)
 19.Правила за ДДС и за ДДС със съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, книги и документи в ЕС (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.По-безопасно здравно обслужване в Европа (кратко представяне)
 22.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. In memoriam

Председателят, от името на Парламента, почете паметта на Hans Jansen, починал на 5 май 2015 г.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Избиране на заместник-председател (Срок за представяне на кандидатури)

Въз основа на предложение на председателя срокът за представяне на кандидатури за избора на заместник-председател беше определен на вторник, 19 май 2015 г., в 18 часа.

Изборът ще се състои в сряда, 20 май 2015 г., в 12 часа.


5. График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.

Председателският съвет, на своето заседание от 30 април 2015 г., прие проекта на график на месечните сесии през парламентарната 2016 година, както следва:

- от 18 до 21 януари

- от 1 до 4 февруари

- 24 и 25 февруари

- от 7 до 10 март

- от 11 до 14 април

- 27 и 28 април

- от 9 до 12 май

- 25 и 26 май

- от 6 до 9 юни

- 22 и 23 юни

- от 4 до 7 юли

- от 12 до 15 септември

- от 3 до 6 октомври

- от 24 до 27 октомври

- от 21 до 24 ноември

- 30 ноември и 1 декември

- от 12 до 15 декември

Срок за внасяне на изменения: вторник,19 май 2015 г., в 12 часа.

Гласуване: сряда, 20 май 2015 г., в 12 часа (точка 10.2 от протокола от 20.5.2015 г).


6. Състав на Парламента

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, вследствие на смъртта на Hans Jansen, Парламентът обяви мястото за вакантно, считано от 6 май 2015 г.

°
° ° °

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Pirkko Ruohonen-Lerner като член на Европейския парламент на мястото на Sampo Terho, считано от 27 април 2015.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Pirkko Ruohonen-Lerner участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът решава да одобри мандата на Hannu Takkula, считано от 27 април 2015 г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ECR и EFDD следните искания за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Tomasz Piotr Poręba на мястото на Ian Duncan

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Pirkko Ruohonen-Lerner на мястото на Sampo Terho

комисия ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner на мястото на Sampo Terho

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕСЧерна гора: Marco Zullo вече не е член на комисията.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)

Председателят информира Парламента, че следната писмена декларация е събрала подписите на мнозинството членове на ЕП:

Писмена декларация № 4/2015 относно учредяването на Европейска година за борба с насилието над жени, внесена от следните членове на ЕП: Marc Tarabella и 14 други членове на ЕП.

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 18.5.2015 г).


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти на Съвета (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009, и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1304/2013, по отношение на сумата за първоначално допълнително предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на Инициативата за младежка заетост (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

Препоръка за решение на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Назначаване на член на Сметната палата - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2014/2220(INI)) - AFET - Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Доклад относно „зелен“ растеж и възможности за МСП (2014/2209(INI)) - ITRE - Докладчик: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Доклад относно финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - Докладчици: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG - ECON - Докладчици: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Доклад относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност (2014/2207(INI)) - ENVI - Докладчик: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Доклад относно финансиране на развитието (2015/2044(INI)) - DEVE - Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - Докладчик: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских (2014/2203(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Доклад Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2049(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Доклад относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (2015/2014(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Доклад относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа (2015/2037(INI)) - AFET (асоциирана комисия) - Докладчик: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Докладчици: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз,

- споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата ,

- споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна,

- споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна,

- протокол за поправка на споразумението относно участието на Република България и на Румъния в Европейското икономическо пространство.


14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000028/2015) зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) - човешки ресурси, необходими за изпълнение на уставния й мандат за мониторинг върху енергийните пазари на едро (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Съвета: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Комисията: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Съвета: Инициатива за младежка заетост - необходимост от бързо изпълнение на ниво държави членки (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на май I 2015 (PE 557.487/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Председателят, след консултация с политическите групи, предлага следните промени:

- гласуването на докладите Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan и Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) и Ana Gomes (A8-0159/2015) относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (точки 38, 37 и 87 от окончателния проект на дневен ред) ще се проведе в четвъртък;

- гласуването относно Делегиран регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход ще се проведе в сряда.

Парламентът одобрява предложението.

Изказаха се: Inês Cristina Zuber и Daniele Viotti.

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от страна на групите Verts/ALE и S&D за приключване на разискванията относно изявленията на Съвета и на Комисията : Положението в Унгария с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, които обосноваха искането.

Председателят съобщи, че на 14 май 2015 г. е получил писмо от стана на действащото председателство на Съвета, в която председателството изразява желание да не участва в разискванията, тъй като Съветът не е достигнал до единна позиция.

Председателят съобщи също така, че е получил писмо от страна на премиера на Унгария Viktor Orbán, в което последният е изразил волята си да участва в разискването.

Председателят прикани председателите на групите да определят с него как да се процедира.

Изказаха се: Sophia in 't Veld в подкрепа на искането и József Szájer против него.

С електронно гласуване (181 - гласа „за“ 114- гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Парламентът реши да подложи на гласуване предложенията за резолюция по време на първата месечна сесия през юни. Сроковете за внасяне ще бъдат определени през юни.

Изказа се Marie-Christine Vergiat.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане от страна на групата S&D за преместване преди обед на разискването по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността). Предложенията за резолюции ще се подложат на гласуване на обяд.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, който обоснова искането, и Cristian Dan Preda, против него.

С електронно гласуване (185 - гласа „за“ 106- гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


16. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Cora van Nieuwenhuizen представи доклада.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, независим член на ЕП, Ева Паунова, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Jonathan Hill и Cora van Nieuwenhuizen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 19.5.2015 г.


17. Финансиране на развитието (разискване)

Доклад относно финансиране на развитието [2015/2044(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказа се Charles Goerens (докладчик по становището на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Patrizia Toia и Louis Aliot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos и Igor Šoltes.

Изказаха се: Neven Mimica и Pedro Silva Pereira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 19.5.2015 г.


18. Споразумения за тютюна (разискване)

Изявление на Комисията: Споразумения за тютюна (2015/2686(RSP))

Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, независим член на ЕП, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Andreas Schwab и Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz и Julie Girling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател


19. Правила за ДДС и за ДДС със съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, книги и документи в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Правила за ДДС и за ДДС със съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, книги и документи в ЕС (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Ева Паунова, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati и Romana Tomc.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Michaela Šojdrová и Michał Boni.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos и Ernest Maragall.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Илхан Кючюк, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle и Jude Kirton-Darling.


21. По-безопасно здравно обслужване в Европа (кратко представяне)

Доклад относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борба срещу антимикробната резистентност [2014/2207(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi и Seán Kelly.

Г-н председателят прекъсна Seán Kelly, за да поиска от Doru-Claudian Frunzulică, който нарушаваше реда, да напусне пленарната зала.

Doru-Claudian Frunzulică напуска залата.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 19.5.2015 г.


22. Възможности за „зелен“ растеж за МСП (кратко представяне)

Доклад относно възможности за „зелен“ растеж за МСП [2014/2209(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes и Bronis Ropė.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 19.5.2015 г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 557.487/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Приложение 1 - Учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени (писмена декларация)

Писмена декларация № 4/2015, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, от членовете на Парламента Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Мария Габриел, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun и Jana Žitňanská, относно Учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени1 (точка 9 от протокола от 18.5.2015 г), подкрепена с подписите на 413 членове на Парламента.

Текст на писмената декларация

1. Изразът „насилие над жени“ означава всички актове на насилие, основано на пола,които причиняват или могат да причинят физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдания на жените, включително заплахи за извършване на такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали се случват в обществения или в личния живот.

2. Насилието над жени обхваща престъпления, които засягат в непропорционално по-голяма степен жени, като например сексуално нападение, сексуален тормоз, изнасилване, преследване и домашно насилие, и представлява нарушение на основните права на жените по отношение на достойнството, равенството и достъпа до правосъдие.

3. Насилието над жени е основна пречка пред равенството между половете и е едно от най-широко разпространените нарушения на правата на човека, което не познава географски, финансови, културни или социални бариери.

4. Насилието над жени е сериозен проблем в ЕС, в който всяка трета жена е жертва на сексуално и/или физическо насилие.

5. Във връзка с това Комисията се приканва да учреди Европейска година за борба с насилието над жени през 2016 г.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Правна информация