Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 192k
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)
 5.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Plán práce
 16.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (rozprava)
 17.Financování rozvoje (rozprava)
 18.Dohody v odvětví tabáku (rozprava)
 19.Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (krátké přednesení)
 22.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (krátké přednesení)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách (písemné prohlášení)


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Dílčí zasedání od 18. do 21. května 2015

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Hanse Jansena, který zemřel dne 5. května 2015.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)

Na návrh předsedy byla lhůta pro předložení nominací pro volbu místopředsedy stanovena na úterý 19. května 2015 v 18:00.

Volba se bude konat ve středu 20. května 2015 ve 12:00.


5. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016

Konference předsedů na své schůzi dne 30. dubna 2015 přijala tento návrh harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016:

- od 18. do 21. ledna

- od 1. do 4. února

- 24. a 25. února

- od 7. do 10. března

- od 11. do 14. dubna

- 27. a 28. dubna

- od 9. do 12. května

- 25. a 26. května

- od 6. do 9. června

- 22. a 23. června

- od 4. do 7. července

- od 12. do 15. září

- od 3. do 6. října

- od 24. do 27. října

- od 21. do 24. listopadu

- 30. listopadu a 1. prosince

- od 12. do 15. prosince

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: úterý 19. května 2015 ve 12:00.

Hlasování: středa 20. května 2015 ve 12:00 (bod 10.2 zápisu ze dne 20.5.2015).


6. Složení Parlamentu

Parlament v souvislosti s úmrtím Hanse Jansena oznámil v souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu uvolnění jeho mandátu s platností od 6. května 2015.

°
° ° °

Příslušné finské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Pirkko Ruohonen-Lerner, kterou je nahrazen Sampo Terho, byla s platností od 27. dubna 2015 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Pirkko Ruohonen-Lerner v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátu poslance Hannu Takkula s platností od 27. dubna 2015.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin ECR a EFDD následující žádosti o jmenování:

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Tomasz Piotr Poręba, kterým je nahrazen Ian Duncan

delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Pirkko Ruohonen-Lerner, kterou je nahrazen Sampo Terho

výbor ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner, kterou je nahrazen Sampo Terho

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Marco Zullo již není členem.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že následující písemné prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 4/2015 o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách, které předložili Marc Tarabella a 14 dalších poslanců.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 18.5.2015).


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2013, pokud jde o dodatečnou počáteční předběžnou platbu vyplácenou na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru AGRI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Jmenování člena Účetního dvora - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2014/2220(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Zpráva o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP (2014/2209(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Zpráva o financování společné bezpečnostní a obranné politiky (2014/2258(INI)) - výbor AFET - výbor BUDG - Zpravodajové: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Zpráva o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Zpráva o financování rozvoje (2015/2044(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity (2014/2203(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity (2015/2049(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (2015/2071(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity (2015/2014(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Zpráva o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě (2015/2037(INI)) - výbor AFET (přidružený výbor) - Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Zpravodajové: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Zpravodajové: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- dodatkový protokol k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

- Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu,

- Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé,

- Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé,

- zápis o opravě Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru.


14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000028/2015), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) – lidské zdroje nezbytné k plnění jejího zákonného pověření monitorovat velkoobchodní trhy s energií (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Radě: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Komisi: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), kterou pokládá Marita Ulvskog za výbor EMPL Radě: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – potřeba urychleného provádění na úrovni členských států (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního květnového plenárního zasedání (PE 557.487/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

- hlasování o zprávách Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015) a Ana Gomes (A8-0159/2015) předložených v rámci společné rozpravy o SBOP (body 38, 37 a 87 PDOJ) se bude konat ve čtvrtek;

- hlasování o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, se bude konat ve středu.

Parlament schválil tento návrh.

Vystoupili: Inês Cristina Zuber a Daniele Viotti.

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupin Verts/ALE a S&D, aby byly na závěr rozpravy o prohlášeních Rady a Komise o situaci v Maďarsku předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Předseda oznámil, že mu úřadující předsednictví Rady dne 14. května 2015 zaslalo dopis, ve kterém ho informovalo, že se této rozpravy nehodlá zúčastnit, jelikož se Radě nepodařilo zaujmout postoj.

Předseda rovněž oznámil, že obdržel od maďarského premiéra Viktora Orbána dopis, ve kterém ho premiér informoval o svém rozhodnutí zúčastnit se rozpravy.

Předseda vyzval předsedy skupin, aby spolu s ním stanovili postup, který bude uplatněn.

Vystoupili: Sophia in 't Veld ve prospěch žádosti a József Szájer proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (181 pro, 114 proti, 6 zdržení se).

Parlament rozhodl, že o návrzích usnesení se bude hlasovat na prvním červnovém dílčím zasedání. Lhůty budou stanoveny v červnu.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat.

Středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny S&D, aby se rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) konala dopoledne. O návrzích usnesení se bude hlasovat v poledním hlasování.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (185 pro, 106 proti, 2 zdržení se).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


16. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Cora van Nieuwenhuizen uvedla zprávu.

Vystoupil Jonathan Hill (člen Komise).

Vystoupili: Marisa Matias (navrhovatelka výboru ITRE), Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Bernard Monot – nezařazený poslanec, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Jonathan Hill a Cora van Nieuwenhuizen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 19.5.2015.


17. Financování rozvoje (rozprava)

Zpráva o financování rozvoje [2015/2044(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupil Charles Goerens (navrhovatel výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Olaf Stuger – nezařazený poslanec, Davor Ivo Stier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică a Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Patrizia Toia a Louis Aliot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Igor Šoltes.

Vystoupili: Neven Mimica a Pedro Silva Pereira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 19.5.2015.


18. Dohody v odvětví tabáku (rozprava)

Prohlášení Komise: Dohody v odvětví tabáku (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Edouard Ferrand – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Andreas Schwab a Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz a Julie Girling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda


19. Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Dominique Bilde – nezařazená poslankyně, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati a Romana Tomc.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Michaela Šojdrová a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos a Ernest Maragall.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle a Jude Kirton-Darling.


21. Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci [2014/2207(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi a Seán Kelly.

Předsedající přerušil Seána Kellyho a požádal Doru-Claudiana Frunzulicu, který narušoval průběh zasedání, aby opustil jednací sál.

Doru-Claudian Frunzulică opustil jednací sál.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Seán Kelly.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 19.5.2015.


22. Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (krátké přednesení)

Zpráva o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP [2014/2209(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes a Bronis Ropė.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 19.5.2015.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 557.487/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Příloha 1 – Vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 4/2015, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun a Jana Žitňanská, o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách1 (bod 9 zápisu ze dne 18. 5. 2015) podepsalo 413 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Slovní obrat „násilí páchané na ženách“ označuje všechny násilné činy na základě pohlaví, jejichž důsledkem je nebo pravděpodobně může být fyzická, sexuální, psychická nebo ekonomická újma nebo utrpení žen, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo svévolného odepření svobody, ať už veřejně nebo v soukromém životě.

2.   Násilí páchané na ženách zahrnuje zločiny, které nepřiměřeně postihují ženy, jako je sexuální napadení, sexuální obtěžování, znásilnění, stalking a domácí násilí, a které porušují základní práva žen, pokud jde o jejich důstojnost, rovnost a přístup ke spravedlnosti.

3.   Násilí páchané na ženách je hlavní překážkou rovnosti pohlaví a je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, která nemá zeměpisné, finanční, kulturní ani sociální hranice.

4.   Násilí páchané na ženách je v EU vážným problémem, neboť obětí sexuálního nebo fyzického násilí je jedna žena ze tří.

5.   Vyzýváme proto Komisi, aby rok 2016 vyhlásila Evropským rokem boje proti násilí páchanému na ženách.

6.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Právní upozornění