Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 171k
Mandag den 18. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 5.Parlamentets mødekalender - 2016
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Arbejdsplan
 16.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (forhandling)
 17.Udviklingsfinansiering (forhandling)
 18.Tobaksaftaler (forhandling)
 19.Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Sikrere sundhedsydelser i Europa (kortfattet forelæggelse)
 22.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Mindeord

Formanden ærede på Parlamentets vegne mindet om Hans Jansen, der var afgået ved døden den 5. maj 2015.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)

På formandens forslag fastsattes fristen for kandidaturer til valget af en næstformand til tirsdag den 19. maj 2015, kl. 18.00.

Valget ville finde sted onsdag den 20. maj 2015, kl. 12.00.


5. Parlamentets mødekalender - 2016

Formandskonferencen havde på sit møde den 30. april 2015 vedtaget forslag til parlamentets mødekalender 2016 som følger:

- fra den 18. til 21. januar

- fra den 1. til 4. februar

- den 24. og 25. februar

- fra den 7. til 10. marts

- fra den 11. til 14. april

- den 27. og 28. april

- fra den 9. til 12. maj

- den 25. og 26. maj

- fra den 6. til 9. juni

- den 22. og 23. juni

- fra den 4. til 7. juli

- fra den 12. til 15. september

- fra den 3. til 6. oktober

- fra den 24. til 27. oktober

- fra den 21. til 24. november

- den 30. november og 1. december

- fra den 12. til 15. december.

Frist for ændringsforslag: tirsdag den 19. maj 2015, kl. 12.00.

Afstemning: onsdag den 20. maj 2015, kl. 12.00 (punkt 10.2 i protokollen af 20.5.2015).


6. Parlamentets sammensætning

Eftersom Hans Jansen var afgået ved døden, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 6. maj 2015.

°
° ° °

De kompetente finlandske myndigheder havde meddelt, at Pirkko Ruohonen-Lerner var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Sampo Terho med virkning fra den 27. april 2015.

Pirkko Ruohonen-Lerner deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Valgs prøvelse

Efter forslag fra Retsudvalget traf Parlamentet afgørelse om at erklære Hannu Takkulas mandat for gyldigt med virkning fra den 27. april.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Tomasz Piotr Poręba i stedet for Ian Duncan

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Pirkko Ruohonen-Lerner i stedet for Sampo Terho

ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner i stedet for Sampo Terho

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro: Marco Zullo er ikke længere medlem.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæring var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 4/2015 om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder, stillet af: Marc Tarabella og 14 andre medlemmer.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136,stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 18.5.2015).


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår et yderligere førsteforfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD)).


11. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

AGRIs henstilling til Parlamentet om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

H
enstillingen kan findes på websiden ”Europarl” under den indeværende mødeperiode.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Michelle Jacobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2014/2220(INI)) - AFET - Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Betænkning om grønne vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder (2014/2209(INI)) - ITRE - Ordfører: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Betænkning om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - Ordførere: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) – BUDG - ECON - Ordførere: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Betænkning om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens (2014/2207(INI)) - ENVI - Ordfører: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Betænkning om udviklingsfinansiering (2015/2044(INI)) - DEVE - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstater vegne af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union; (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - Ordfører: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II) (2015/2071(IMM)) - JURI - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet (2015/2014(IMM)) - JURI - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Betænkning om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI)) - AFET (associeret udvalg) - Ordfører: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Ordførere: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Ordførere: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

- aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

- associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

- associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

- berigtigelsesprotokol til aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde.


14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000028/2015) af Jerzy Buzek for ITRE til Kommissionen: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) - nødvendigt personale til at opfylde den lovbestemte forpligtelse til at overvåge engrosenergimarkederne (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

- (O-000049/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Rådet: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

- (O-000050/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Kommissionen: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

- (O-000051/2015) af Marita Ulvskog for EMPL til Rådet: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - behov for en hurtig gennemførelse i medlemsstaterne (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj I 2015 (PE 557.487/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Formanden foreslog efter at have hørt de politiske grupper følgende ændringer:

- afstemningen om betænkningerne af Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan og Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) og Ana Gomes (A8-0159/2015) fra forhandlingen under ét om FSFP (punkt 38, 37 og 87 i PDOJ) skulle finde sted torsdag

- afstemningen om Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet skulle finde sted onsdag.

Parlamentet godtog dette forslag.

Talere: Inês Cristina Zuber og Daniele Viotti.

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen og S&D-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om situationen i Ungarn med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Formanden meddelte, at han den 14. maj 2015 havde modtaget en skrivelse fra formandskabet for Rådet, hvori det informerede om, at det ikke ønskede at deltage i forhandlingen, eftersom Rådet endnu ikke havde fastlagt en holdning.

Formanden meddelte også, at han havde modtaget en skrivelse fra Ungarns premierminister Viktor Orbán, hvori denne have givet udtryk for at ville deltage i forhandlingen.

Formanden opfordrede gruppeformændene til sammen med ham at fastlægge det næste skridt i denne sag.

Talere: Sophia in 't Veld, der talte for anmodningen, og József Szájer, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (181 for, 114 imod, 6 hverken/eller).

Parlamentet besluttede at sætte beslutningsforslagene under afstemning i mødeperioden i juni. Indgivelsesfristerne ville blive fastsat i juni.

Indlæg af Marie-Christine Vergiat.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at flytte debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135) til om formiddagen. Beslutningsforslagene ville blive sat under afstemning midt på dagen.

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der talte for anmodningen, og Cristian Dan Preda, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (185 for, 106 imod, 2 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Cora van Nieuwenhuizen forelagde betænkningen.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Marisa Matias (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Bernard Monot, løsgænger, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Jonathan Hill og Cora van Nieuwenhuizen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 19.5.2015.


17. Udviklingsfinansiering (forhandling)

Betænkning om udviklingsfinansiering [2015/2044(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Charles Goerens (ordfører for udtalelse fra BUDG).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger, løsgænger, Davor Ivo Stier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Patrizia Toia og Louis Aliot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos og Igor Šoltes.

Talere: Neven Mimica og Pedro Silva Pereira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 19.5.2015.


18. Tobaksaftaler (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Tobaksaftaler (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab og Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz og Julie Girling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić og João Ferreira.

Indlæg af Kristalina Georgieva.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand


19. Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde, løsgænger, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati og Romana Tomc.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Michaela Šojdrová og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos og Ernest Maragall.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle og Jude Kirton-Darling.


21. Sikrere sundhedsydelser i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens [2014/2207(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi og Seán Kelly.

Formanden afbrød Seán Kelly for at bede Doru-Claudian Frunzulică, som forstyrrede mødet, om at forlade mødesalen.

Doru-Claudian Frunzulică forlod mødesalen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 19.5.2015.


22. Grønne vækstmuligheder for SMV'er (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om grønne vækstmuligheder for SMV'er [2014/2209(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes og Bronis Ropė.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 19.5.2015.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 557.487/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Bilag 1 - Oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 4/2015 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun og Jana Žitňanská om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder1 (punkt 9 i protokollen af 18.5.2015) og underskrevet af 413 medlemmer.

Den skriftlige erklærings ordlyd

1.   Ved begrebet "vold mod kvinder" forstås enhver kønsbestemt voldshandling, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten den forekommer i det offentlige liv eller privatlivet.

2.   Vold mod kvinder omfatter forbrydelser, der rammer kvinder i en uforholdsmæssig høj grad, f.eks. seksuelle overgreb, sexchikane, voldtægt, forfølgelse (stalking) og vold i hjemmet, og er en krænkelse af kvinders grundlæggende rettigheder med hensyn til værdighed, lighed og adgang til domstolsprøvelse.

3.   Vold mod kvinder er en stor hindring for ligestilling mellem mænd og kvinder og er en af de mest udbredte menneskerettighedskrænkelser, som ikke kender hverken geografiske, økonomiske, kulturelle eller sociale grænser.

4.   Vold mod kvinder er et alvorligt problem i EU, hvor hver tredje kvinde er offer for seksuel og/eller fysisk vold.

5.   Kommissionen opfordres derfor til i 2016 at etablere et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder.

6.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Juridisk meddelelse