Rodyklė 
Protokolas
PDF 254kWORD 197k
Pirmadienis, 2015 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Atminimo pagerbimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (Kandidatūrų pateikimo terminas)
 5.2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 12.Gauti dokumentai
 13.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 15.Darbų programa
 16.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (diskusijos)
 17.Vystymosi finansavimas (diskusijos)
 18.Susitarimai dėl tabako gaminių (diskusijos)
 19.Taisyklės dėl skaitmeninėms paslaugoms, knygoms ir laikraščiams ES taikomų PVM tarifų ir PVM deklaravimo minimaliosios vieno langelio sistemos (MOSS) (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje (trumpas pristatymas)
 22.MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės (trumpas pristatymas)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimas (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė 2015 m. gegužės 5 d. Hanso Janseno atminimą.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (Kandidatūrų pateikimo terminas)

Pirmininko siūlymu nustatytas kandidatūrų į pirmininko pavaduotojus pateikimo terminas yra 2015 m. gegužės 19 d., antradienio, 18 val.

Rinkimai vyks 2015 m. gegužės 20 d., trečiadienį, 12 val.


5. 2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius

Pirmininkų sueiga per savo 2015 m. balandžio 30 d. posėdį priėmė tokį 2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorių:

– sausio 18–21 d.

– vasario 1–4 d.

– vasario 24–25 d.

– kovo 7–10 d.

– balandžio 11–14 d.

– balandžio 27–28 d.

– gegužės 9–12 d.

– gegužės 25–26 d.

– birželio 6–9 d.

– birželio 22–23 d.

– liepos 4–7 d.

– rugsėjo 12–15 d.

– spalio 3–6 d.

– spalio24–27 d.

– lapkričio 21–24 d.

– lapkričio 30 d.–gruodžio 1 d.

– gruodžio 12–15 d.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. gegužės 19 d., antradienis, 12.00 val.

Balsavimas: 2015 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 12.00 val. (2015 05 20 protokolo 10.2 punktas).


6. Parlamento sudėtis

Mirus Hansui Jansenui, Parlamentas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad nuo 2015 m. gegužės 6 d. jo vieta yra laisva.

°
° ° °

Suomijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Pirkko Ruohonen-Lerner, kuri pakeis Sampo Terho, išrinkimą Parlamento nare nuo 2015 m. balandžio 27 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Pirkko Ruohonen-Lerner įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto siūlymu, Parlamentas nusprendė patvirtinti Hannu Takkulos mandato galiojimą nuo 2015 m. balandžio 27 d.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR ir EFDD frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Tomasz Piotr Poręba vietoj Ian Duncan

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Pirkko Ruohonen-Lerner vietoj Sampo Terho

ECON komitetas: Pirkko Ruohonen-Lerner vietoj Sampo Terho

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Marco Zullo nebėra šios delegacijos narys.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad dauguma Parlamento narių pasirašė šį rašytinį pareiškimą:

Rašytinis pareiškimas Nr. 4/2015 dėl Europos kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Marc Tarabella ir 14 kitų Parlamento narių.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 05 18 protokolo 1 priedas).


10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl nemokumo bylų (nauja redakcija) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl papildomos pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

AGRI komiteto rekomendacijos neprieštarauti 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Jei per 24 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją šios sesijos metu galima rasti tinklalapyje Europarl.


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Audito Rūmų nario skyrimas (Bettina Michelle Jakobsen, Danija) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2014/2220(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama užtikrinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementus (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Pranešimas dėl MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybių (2014/2209(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo (2014/2258(INI)) - AFET komitetas - BUDG komitetas - Pranešėjai: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Pranešimas Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (2014/2207(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Pranešimas dėl vystymosi finansavimo (2015/2044(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą (2014/2203(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (2015/2049(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (II) (2015/2071(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (2015/2014(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Pranešimas dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumui ir gynybos pajėgumams Europoje (2015/2037(INI)) - AFET komitetas (susijęs komitetas) - Pranešėja: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON komitetas - LIBE komitetas - Pranešėjai: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON komitetas - LIBE komitetas - Pranešėjai: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bankroto bylų (išdėstymas nauja redakcija) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

– Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą,

– Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimas dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu,

– Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimas,

– Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas,

– Susitarimo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje klaidų ištaisymo protokolas.


14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000028/2015), kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu Komisijai: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER). Žmogiškieji ištekliai, būtini vykdyti jos teisės aktais nustatytus įgaliojimus stebėti didmenines energijos rinkas (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez ir Maria Arena FEMM komiteto vardu Tarybai: Direktyva dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez ir Maria Arena FEMM komiteto vardu Komisijai: Direktyva dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), kurį pateikė Marita Ulvskog EMPL komiteto vardu Tarybai: Jaunimo užimtumo iniciatyva. Poreikis ją skubiai įgyvendinti valstybėse narėse (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. gegužės mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 557.487/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmininkas, pasitaręs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

- balsavimas dėl Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan ir Indrek Tarand (A8-0136/2015) ir Ana Gomes (A8-0159/2015) dėl bendrų diskusijų dėl BSGP (galutinio darbotvarkės projekto 38, 37 ir 87 punktai) vyks ketvirtadienį;

- lebalsavimas dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedančio tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles vyks trečiadienį.

Parlamentas patvirtino šį pasiūlymą.

Kalbėjo: Inês Cristina Zuber ir Daniele Viotti.

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Verts/ALE ir S&D frakcijų prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl padėties Vengrijoje pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jie pagrindė šį prašymą.

Pirmininkas pranešė, kad gavo 2015 m. gegužės 14 d. datuotą laišką iš Tarybai pirmininkaujančios šalies, kuriame ji pareiškė, kad diskusijoje dalyvauti nepageidauja, nes Tarybai nepavyko nusistatyti pozicijos šiuo klausimu.

Be to, Pirmininkas pranešė, kad gavo Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno laišką, kuriame jis išreiškė pageidavimą dalyvauti diskusijoje.

Pirmininkas paragino frakcijų pirmininkus kartu su juo apibrėžti tolesnius veiksmus.

Kalbėjo: Sophia in 't Veld, ji parėmė pasiūlymą, ir József Szájer, jis buvo prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (181 balsavo už, 114 – prieš, 6 susilaikė) patenkino prašymą.

Parlamentas nusprendė balsuoti dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų per birželio mėn. I sesiją. Jų teikimo terminas bus nustatytas birželio mėn.

Kalbėjo Marie-Christine Vergiat.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

S&D frakcijos prašymas diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) atkelti į rytą. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų vyks vidurdienį.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pagrindė pasiūlymą, ir Cristian Dan Preda, jis buvo prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (185 balsavo už, 106 – prieš, 2 susilaikė) patenkino prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


16. Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Cora van Nieuwenhuizen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jonathan Hill (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentė), Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Bernard Monot, , nepriklausomas Parlamento narys, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Zbigniew Kuźmiuk ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Jonathan Hill ir Cora van Nieuwenhuizen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 19 protokolo 5.11 punktas.


17. Vystymosi finansavimas (diskusijos)

Pranešimas dėl vystymosi finansavimo [2015/2044(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo Charles Goerens (BUDG komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger, , nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Doru-Claudian Frunzulică ir Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Patrizia Toia ir Louis Aliot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Pedro Silva Pereira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 19 protokolo 5.12 punktas.


18. Susitarimai dėl tabako gaminių (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Susitarimai dėl tabako gaminių (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand, , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Andreas Schwab ir Jérôme Lavrilleux), Ingeborg Gräßle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender), Derek Vaughan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nathan Gill), Frédérique Ries, José Bové (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Bové), Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz ir Julie Girling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas


19. Taisyklės dėl skaitmeninėms paslaugoms, knygoms ir laikraščiams ES taikomų PVM tarifų ir PVM deklaravimo minimaliosios vieno langelio sistemos (MOSS) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Taisyklės dėl skaitmeninėms paslaugoms, knygoms ir laikraščiams ES taikomų PVM tarifų ir PVM deklaravimo minimaliosios vieno langelio sistemos (MOSS) (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde, , nepriklausoma Parlamento narė, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ir Romana Tomc.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Michał Boni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ir Ernest Maragall.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle ir Jude Kirton-Darling.


21. Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“ [2014/2207(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi ir Seán Kelly.

Pirmininkas nutraukė Seán Kelly ir paprašė posėdžiui trukdžiusį Doru-Claudian Frunzulică palikti didžiąją posėdžų salę.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 05 19 protokolo 5.13 punktas.


22. MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybių [2014/2209(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes ir Bronis Ropė.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 05 19 protokolo 5.14 punktas.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 557.487/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


1 priedas. - Europos kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 4/2015 dėl Europos kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo1 (2015 05 18 protokolo 9 punktas), kurį pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė Parlamento nariai Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun ir Jana Žitňanská ir kurį pasirašė 413 Parlamento narių.

Rašytinio pareiškimo tekstas:

1.   Posakis „smurtas prieš moteris“ apima visus smurto dėl lyties veiksmus tiek visuomeniniame, tiek asmeniniame gyvenime, kuriais moterims padaroma ar gali būti padaroma fizinė, seksualinė, psichologinė arba ekonominė žala ar sukeliamos tokios kančios, įskaitant grasinimą tokiais veiksmais, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą;

2.   Smurtas prieš moteris apima nusikaltimus, darančius neproporcingai didelį poveikį moterims, kaip antai seksualinė prievarta, seksualinis priekabiavimas, žaginimas, persekiojimas ir smurtas šeimoje, ir pažeidžia pagrindines moterų teises, susijusias su orumu, lygybe ir teise kreiptis į teismą;

3.   Smurtas prieš moteris yra didžiausia kliūtis lyčių lygybei ir tai yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių žmogaus teisių pažeidimų, nepriklausantis nuo geografinių, finansinių, kultūrinių ar socialinių aplinkybių;

4.   Smurtas prieš moteris yra rimta problema ES, kurioje viena iš trijų moterų yra seksualinės ir (arba) fizinės prievartos auka;

5.   Todėl Komisija ragina 2016 m. paskelbti Europos kovos su smurtu prieš moteris metais;

6.   Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Teisinis pranešimas