Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2220(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0054/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Omröstningar :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0213

Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2014/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Betänkande om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2014/2258(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan och Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Betänkande om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa [2015/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand och Ana Gomes redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Georgios Kyrtsos för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arnaud Danjean; Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Afzal Khan.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Sophie Montel, Alojz Peterle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė och Gianluca Buonanno.

Talare: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand och Ana Gomes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 21.5.2015, punkt 7.5 i protokollet av den 21.5.2015 och punkt 7.6 i protokollet av den 21.5.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande