Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0460/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0460/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2015/2684(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Κώστας Χρυσόγονος, Νότης Μαριάς και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Μιλτιάδης Κύρκος, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Δημήτρης Παπαδάκης, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Νίκος Ανδρουλάκης, José Blanco López και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán και Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου