Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
 4.Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.7.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.8.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.9.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.10.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.11.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  5.13.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  5.14.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 11.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II - Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (συζήτηση)
 14.Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II - Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (συζήτηση)
 15.Άδεια μητρότητας (συζήτηση)
 16.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb)  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb)  Κατάσταση παρόντων (38 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (38 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (42 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (621 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1089 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου