Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I
 4.Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.7.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  5.8.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  5.9.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.10.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.11.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad indeksid ***I (hääletus)
  5.12.Arengu rahastamine (hääletus)
  5.13.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (hääletus)
  5.14.VKEde säästva kasvu võimalused (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine - Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (arutelu)
 10.Olukord Ungaris (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide esitamine)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II - Rahaülekannetes edastatav teave ***II (arutelu)
 14.Maksejõuetusmenetlus ***II - Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta läbivaatamine ja pikendamine perekonna maksejõuetuse korral ning üksikisikutele ja leibkondadele uue võimaluse andmiseks (arutelu)
 15.Rasedus- ja sünnituspuhkus (arutelu)
 16.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (180 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (185 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (30 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (41 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (265 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (490 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (991 kb)
Õigusalane teave