Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 302kWORD 224k
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
 4.Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.7.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.8.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.9.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.10.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.11.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  5.13.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  5.14.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 11.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II - Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (συζήτηση)
 14.Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II - Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (συζήτηση)
 15.Άδεια μητρότητας (συζήτηση)
 16.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

°
° ° °

Παρεμβαίνει o Εμμανουήλ Γλέζος.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0465/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0466/2015

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0467/2015

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0468/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0471/2015

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0474/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan και Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara (B8-0478/2015).

II.   Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και οι ομαδικοί τάφοι στην Ταϋλάνδη (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0469/2015

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0470/2015

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0472/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0477/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo και Pablo Iglesias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0480/2015

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0482/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod και Joachim Schuster, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και τους ομαδικούς τάφους στην Ταϋλανδη (B8-0484/2015).

III.   Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0473/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0475/2015

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0476/2015

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0479/2015

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0481/2015

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0483/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan και Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu (B8-0485/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Ο Iuliu Winkler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, μη εγγεγραμμένος, και Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Λάμπρος Φουντούλης, Salvatore Cicu, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Arena και Tiziana Beghin, David Martin,ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Franc Bogovič, Patrizia Toia, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek και Ignazio Corrao.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Iuliu Winkler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


4. Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2628(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, μη εγγεγραμμένη, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella και Bruno Gollnisch.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) [2014/0158(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0189)


5.2. Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0190)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης.


5.3. Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich [2014/2203(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Guy Verhofstadt προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί της πρότασης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνουν ο Richard Sulík, ο οποίος υποστηρίζει το αίτημα αυτό, και η Laura Ferrara, η οποία τίθεται κατά του αιτήματος αυτού.

Με ΗΨ (216 υπέρ, 380 κατά, 85 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0191)


5.4. Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0192)


5.5. Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke [2015/2049(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0150/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0193)


5.6. Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (II) [2015/2071(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0194)


5.7. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση για διαβούλευση

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται


5.8. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση για διαβούλευση

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται


5.9. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση για διαβούλευση

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται


5.10. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση για διαβούλευση

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται


5.11. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0195)

Η Cora van Nieuwenhuizen προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Ως εκ τούτου, το ζήτημα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Παρεμβάσεις

James Carver σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


5.12. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης [2015/2044(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0196)


5.13. Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής [2014/2207(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0197)


5.14. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των ΜΜΕ [2014/2209(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0198)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe και Ivana Maletić

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson και Anna Záborská

Έκθεση Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Marian Harkin

Έκθεση Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly και Marian Harkin.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) [2014/2220(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας [2014/2258(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eduard Kukan και Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές στις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη [2015/2037(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Οι Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand και Ana Gomes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Γεώργιος Κύρτσος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Ελευθέριος Συναδινός, Lorenzo Cesa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, και Afzal Khan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sophie Montel, Alojz Peterle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Κώστας Χρυσόγονος, Bronis Ropė και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand και Ana Gomes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015, σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


10. Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, István Ujhelyi, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Manfred Weber, ο οποίος απαντά, Ildikó Gáll-Pelcz, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gianni Pittella, ο οποίος απαντά, (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις επί του ζητήματος της "γαλάζιας κάρτας" που έθεσε η Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του József Szájer, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniele Viotti.

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán (Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán.

Παρεμβαίνουν οι David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου Ι.


11. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, ότι παρέλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες για την χηρεύουσα θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

- για την Ομάδα EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- για την Ομάδα ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Η εκλογή θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 12 το μεσημέρι (σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η σύσταση της επιτροπής AGRI περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) αναγγέλθηκε στην ολομέλεια τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015).

Καμία αντίρρηση δεν έχει διατυπωθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η ως άνω σύσταση λογίζεται εγκριθείσα και η απόφαση θα δημοσιευθεί στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν" της αυριανής συνεδρίασης, Τετάρτης 20 Μαΐου 2015.


13. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II - Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Timothy Kirkhope και Peter Simon (A8-0154/2015)

Οι Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope και Peter Simon πααρουσιάζουν τις συστάσεις για τη 2η ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Κώστας Χρυσόγονος, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope και Peter Simon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015 και σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


14. Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II - Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (2015/2701(RSP))

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrico Gasbarra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


15. Άδεια μητρότητας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000050/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Η Maria Arena αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0119/2015.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0120/2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, μη εγγεγραμμένη, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Γεώργιος Επιτήδειος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius και Elena Gentile.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Momchil Nekov και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Maria Arena και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


16. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2015/2684(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Κώστας Χρυσόγονος, Νότης Μαριάς και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Μιλτιάδης Κύρκος, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Δημήτρης Παπαδάκης, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Νίκος Ανδρουλάκης, José Blanco López και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán και Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 557.487/OJME).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου