Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 265kWORD 185k
Teisipäev, 19. mai 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I
 4.Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.7.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  5.8.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  5.9.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.10.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.11.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad indeksid ***I (hääletus)
  5.12.Arengu rahastamine (hääletus)
  5.13.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (hääletus)
  5.14.VKEde säästva kasvu võimalused (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine - Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (arutelu)
 10.Olukord Ungaris (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide esitamine)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II - Rahaülekannetes edastatav teave ***II (arutelu)
 14.Maksejõuetusmenetlus ***II - Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta läbivaatamine ja pikendamine perekonna maksejõuetuse korral ning üksikisikutele ja leibkondadele uue võimaluse andmiseks (arutelu)
 15.Rasedus- ja sünnituspuhkus (arutelu)
 16.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

°
° ° °

Sõna võttis Emmanouil Glezos.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanskáfraktsiooni ECR nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan ja Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel: Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtum (B8-0478/2015).

II.   Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun ja Bodil Ceballos fraktisooni Verts/ALE nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo ja Pablo Iglesias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod ja Joachim Schuster fraktsiooni S&D nimel: Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais (B8-0484/2015).

III.   Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ja Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan ja Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel: Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum (B8-0485/2015).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Maria Arena ja Tiziana Beghin, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek ja Ignazio Corrao.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Iuliu Winkler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.7.


4. Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ja Eva Paunova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Marc Tarabella ja Bruno Gollnisch.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) [2014/0158(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0189)


5.2. Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0190)

Parlament andis konventsiooni sõlmimisele heakskiidu.


5.3. Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2014/2203(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Guy Verhofstadt tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Sõna võttis Richard Sulík, kes seda ettepanekut toetas, ja Laura Ferrara, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (216 poolt, 380 vastu, erapooletuid 85).

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0191)


5.4. Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2014(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0192)


5.5. Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2049(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0193)


5.6. Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta [2015/2071(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0194)


5.7. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)

Konsulteerimise taotlus

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud


5.8. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)

Konsulteerimise taotlus

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud


5.9. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Konsulteerimise taotlus

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud


5.10. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Konsulteerimise taotlus

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud


5.11. Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad indeksid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavate indeksite kohta [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

James Carver hääletuse korralduse kohta.


5.12. Arengu rahastamine (hääletus)

Raport arengu rahastamise kohta [2015/2044(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0196)


5.13. Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (hääletus)

Raport ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu [2014/2207(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0197)


5.14. VKEde säästva kasvu võimalused (hääletus)

Raport VKEde säästva kasvu võimaluste kohta [2014/2209(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0198)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe ja Ivana Maletić

Raport: Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson ja Anna Záborská

Raport: Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly ja Marian Harkin

Raport: Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Marian Harkin.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine - Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (arutelu)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) [2014/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta [2014/2258(INI)] - Väliskomisjon - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Raport Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele [2015/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ja Ana Gomes tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Kyrtsos fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, ja Afzal Khan.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Sophie Montel, Alojz Peterle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja Gianluca Buonanno.

Sõna võtsid Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ja Ana Gomes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.421.5.2015 protokollipunkt 7.5 ja 21.5.2015 protokollipunkt 7.6.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


10. Olukord Ungaris (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Ungaris (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, István Ujhelyi, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Manfred Weberile, kes vastas sellele, Ildikó Gáll-Pelcz, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Gianni Pittellale, kes vastas sellele (president täpsustas küsimust, mille sinist kaarti tõestes oli esitanud Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas József Szájer, ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniele Viotti.

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Viktor Orbán.

Sõna võtsid David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuni I osaistungjärgul.


11. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide esitamine)

President andis teada, et kooskõlas kodukorra artikliga 15 on Euroopa Parlamendi asepresidendi vabale ametikohale esitatud järgmised kandidaadid:

- fraktsioon EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- fraktsioon ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Valimine toimub kolmapäeval, 20. mail 2015 kell 12.00 (20.5.2015 protokollipunkt 10.1).

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja andis teada järgmist:

AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013(Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015), oli tehtud teatavaks 18. mai 2015. aasta täiskogu istungil (18.5.2015 protokollipunkt 11).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artikli 105 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seepärast loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 20. mai 2015. aasta istungil vastuvõetud tekstide hulgas.


13. Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II - Rahaülekannetes edastatav teave ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Milan Zver.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.4 ja 20.5.2015 protokollipunkt 10.5.


14. Maksejõuetusmenetlus ***II - Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta läbivaatamine ja pikendamine perekonna maksejõuetuse korral ning üksikisikutele ja leibkondadele uue võimaluse andmiseks (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta läbivaatamine ja pikendamine perekonna maksejõuetuse korral ning üksikisikutele ja leibkondadele uue võimaluse andmiseks (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Nagy fraktsiooni PPE nimel, Enrico Gasbarra fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.6.


15. Rasedus- ja sünnituspuhkus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000049/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-komisjoni nimel nõukogule: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000050/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena esitas küsimused.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0119/2015.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0120/2015.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius ja Elena Gentile.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov ja Arne Gericke.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Maria Arena ja Iratxe García Pérez FEMM-komisjoni nimel rasedus- ja sünnituspuhkuse kohta (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.10.


16. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (arutelu)

Komisjoni avaldus: ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ádám Kósa fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens, Timothy Kirkhope ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán ja Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste komitee poolt vastu võetud loetelu kohta küsimustest seoses Euroopa Liidu esialgse aruandega (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.11.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 557.487/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Õigusalane teave