Indeks 
Zapisnik
PDF 270kWORD 213k
Utorak, 19. svibnja 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I
 4.Usvojena odluka o jedinstvenom digitalnom tržištu (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu sa Švicarskom Konfederacijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Viktoru Uspaskichu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Januszu Korwin-Mikkeu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Theodorosu Zagorakisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)
  5.9.Zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  5.10.Zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  5.11.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (glasovanje)
  5.12.Financiranje razvoja (glasovanje)
  5.13.Sigurnija zdravstvena skrb u Europi (glasovanje)
  5.14.Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Financiranje zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Sigurnosni i obrambeni kapaciteti u Europi (rasprava)
 10.Stanje u Mađarskoj (rasprava)
 11.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (podnošenje kandidatura)
 12.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 13.Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II - Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II (rasprava)
 14.Stečajni postupak ***II - Revizija i proširenje Preporuke Europske komisije od 12. ožujka 2014. o novom pristupu stečaju i nesolventnosti poduzeća, u pogledu nesolventnosti obitelji i pružanja druge prilike pojedincima i kućanstvima (rasprava)
 15.Rodiljni dopust (rasprava)
 16.Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 sati.

°
° ° °

Govorio je Emmanouil Glezos.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Zimbabve - slučaj borca za ljudska prava Itaija Dzamare (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka i Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan i Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a o Zimbabveu - slučaju borca za ljudska prava Itaija Dzamare (B8-0478/2015).

II.   Teška situacija izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo i Pablo Iglesias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya i masovnim grobnicama na Tajlandu (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka i Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod i Joachim Schuster, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o teškoj situaciji izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu (B8-0484/2015).

III.   Svazi - slučaj boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Svazi - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva i Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu i Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan i Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Svaziju - slučaju boraca za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (B8-0485/2015).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Steeve Briois, nezavisni zastupnik, i Davor Ivo Stier, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Maria Arena i Tiziana Beghin, David Martin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu i Emmanuel Maurel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek i Ignazio Corrao.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Cecilia Malmström i Iuliu Winkler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 20.5.2015..


4. Usvojena odluka o jedinstvenom digitalnom tržištu (rasprava)

Izjava Komisije: Usvojena odluka o jedinstvenom digitalnom tržištu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, nezavisna zastupnica, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen i Eva Paunova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Marc Tarabella i Bruno Gollnisch.


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu sa Švicarskom Konfederacijom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodificirani tekst) [2014/0158(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0189)


5.2. Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0190)

Parlament daje suglasnost za potpisivanje Konvencije.


5.3. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Viktoru Uspaskichu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskichu [2014/2203(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ODLUKE

Guy Verhofstadt predložio je odgodu glasovanja o prijedlogu odluke u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Govorili su Richard Sulík, koji je podržao zahtjev, i Laura Ferrara, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (216 za, 380 protiv, 85 uzdržanih) odbio zahtjev.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0191)


5.4. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu [2015/2014(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0192)


5.5. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Januszu Korwin-Mikkeu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Januszu Korwin-Mikkeu [2015/2049(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0193)


5.6. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Theodorosu Zagorakisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Theodorosu Zagorakisu (II) [2015/2071(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0194)


5.7. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)

Zahtjev za savjetovanje

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren


5.8. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije (članak 137. Poslovnika) (glasovanje)

Zahtjev za savjetovanje

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren


5.9. Zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Zahtjev za savjetovanje

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren


5.10. Zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Zahtjev za savjetovanje

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren


5.11. Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen predložila je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Prijedlog se stoga smatra vraćenim nadložnom odboru na ponovno razmatranje.

Govorili su:

James Carver o tijeku glasovanja.


5.12. Financiranje razvoja (glasovanje)

Izvješće o financiranju razvoja [2015/2044(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0196)


5.13. Sigurnija zdravstvena skrb u Europi (glasovanje)

Izvješće o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije [2014/2207(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0197)


5.14. Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (glasovanje)

Izvješće o mogućnostima zelenog rasta za mala i srednja poduzeća [2014/2209(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0198)


6. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe i Ivana Maletić

Izvješće Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson i Anna Záborská

Izvješće Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly i Marian Harkin

Izvješće Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly i Marian Harkin.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:20, a nastavljena u 15:00 sati.)

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Financiranje zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Sigurnosni i obrambeni kapaciteti u Europi (rasprava)

Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) [2014/2220(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Izvješće o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) [2014/2258(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Eduard Kukan i Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Izvješće o utjecaju promjena na europskim obrambenim tržištima na sigurnosne i obrambene kapacitete u Europi [2015/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand i Ana Gomes predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Ildikó Gáll-Pelcz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Georgios Kyrtsos, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ioan Mircea Paşcu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, i Afzal Khan.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Sophie Montel, Alojz Peterle, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Victor Boștinaru, Aymeric Chauprade, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i Gianluca Buonanno.

Govorili su: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand i Ana Gomes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 21.5.2015., točka 7.5 zapisnika od 21.5.2015. i točka 7.6 zapisnika od 21.5.2015..

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


10. Stanje u Mađarskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Stanje u Mađarskoj (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, István Ujhelyi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Manfred Weber, koji je na pitanje odgovorio, Ildikó Gáll-Pelcz, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Gianni Pittella, koji je na pitanje odgovorio (Predsjednik je pojasnio pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio József Szájer, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniele Viotti.

Govorio je Viktor Orbán (predsjednik vlade Mađarske).

Govorili su: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál i Pedro Silva Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall i Ignazio Corrao.

Govorio je Viktor Orbán.

Govorili su: David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

Govorili su: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: Prva plenarna sjednica u lipnju.


11. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (podnošenje kandidatura)

Predsjednik je obavijestio, u skladu s člankom 15. Poslovnika, da je primio sljedeće kandidature za mjesto potpredsjednika Europskog parlamenta:

- u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Fabio Massimo Castaldo

- u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Anneli Jäätteenmäki.

Izbor će se održati sutra 20. svibnja 2015. u 12 sati točka 10.1 zapisnika od 20.5.2015.).

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica


12. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednica je obavijestila o sljedećem:

Preporuka Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) najavljena je na sjednici od 18. svibnja 2015. (točka 11 zapisnika od 18.5.2015.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i odluka će se objaviti u Usvojenim tekstovima” sjednice od srijede 20. svibnja 2015.


13. Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II - Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu financijskih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Timothy Kirkhope i Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope i Peter Simon predstavljaju preporuke za drugo čitanje.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, nezavisni zastupnik, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Milan Zver.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope i Peter Simon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 20.5.2015. i točka 10.5 zapisnika od 20.5.2015..


14. Stečajni postupak ***II - Revizija i proširenje Preporuke Europske komisije od 12. ožujka 2014. o novom pristupu stečaju i nesolventnosti poduzeća, u pogledu nesolventnosti obitelji i pružanja druge prilike pojedincima i kućanstvima (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Izjava Komisije: Revizija i proširenje Preporuke Europske komisije od 12. ožujka 2014. o novom pristupu stečaju i nesolventnosti poduzeća, u pogledu nesolventnosti obitelji i pružanja druge prilike pojedincima i kućanstvima (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrico Gasbarra, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gilles Lebreton, nezavisni zastupnik, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 20.5.2015..


15. Rodiljni dopust (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000049/2015) koje su postavile Iratxe García Pérez i Maria Arena, u ime Odbora FEMM, Vijeću: Direktiva o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000050/2015) koje su postavile Iratxe García Pérez i Maria Arena, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Direktiva o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena obrazložila je pitanja.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje B8-0119/2015.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje B8-0120/2015.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Anna Záborská, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, nezavisna zastupnica, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius i Elena Gentile.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov i Arne Gericke.

Govorili su: Věra Jourová i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Maria Arena i Iratxe García Pérez, u ime Odbora FEMM, o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika od 20.5.2015..


16. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (rasprava)

Izjava Komisije: Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Ádám Kósa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias i Inês Cristina Zuber.

Govorio je Marianne Thyssen.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, Timothy Kirkhope i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová i Juan Carlos Girauta Vidal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán i Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, on the List of Issues adopted by the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities in relation to the initial report of the European Union (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika od 20.5.2015..


17. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 557.487/OJME).


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:40 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Pravna napomena