Zoznam 
Zápisnica
PDF 275kWORD 211k
Utorok, 19. mája 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
 4.Prijaté rozhodnutie o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.8.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.9.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.10.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.11.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)
  5.12.Financovanie rozvoja (hlasovanie)
  5.13.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (hlasovanie)
  5.14.Možnosti ekologického rastu pre MSP (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (rozprava)
 10.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 11.Voľba podpredsedu (dépôt des candidatures)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II - Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (rozprava)
 14.Konkurzné konanie ***II - Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (rozprava)
 15.Materská dovolenka (rozprava)
 16.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Emmanouil Glezos.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru (2015/2710(RSP))

– Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0465/2015);

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0466/2015);

– Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0467/2015);

– Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0468/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0471/2015);

– Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0474/2015);

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan a Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, o Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itai Dzamara (B8-0478/2015).

II.   Kritická situácia utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (2015/2711(RSP))

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (B8-0469/2015);

– Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (B8-0470/2015);

– Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (B8-0472/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská a Branislav Škripek v mene skupiny ECR, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov a masových hroboch v Thajsku (B8-0477/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo a Pablo Iglesias v mene skupiny GUE/NGL, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov a masových hroboch v Thajsku (B8-0480/2015);

– Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (B8-0482/2015);

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod a Joachim Schuster v mene skupiny S&D, o kritickej situácii utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (B8-0484/2015).

III.   Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (2015/2712(RSP))

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0473/2015);

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0475/2015);

– Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0476/2015);

– Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0479/2015);

– Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva a Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0481/2015);

– Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0483/2015);

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan a Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, o Svazijsku, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0485/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Steeve Briois – nezaradený poslanec, a Davor Ivo Stier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Arena a Tiziana Beghin, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu a Emmanuel Maurel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek a Ignazio Corrao.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili: Cecilia Malmström a Iuliu Winkler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


4. Prijaté rozhodnutie o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prijaté rozhodnutie o jednotnom digitálnom trhu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski – nezaradená poslankyňa, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen a Eva Paunova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella a Bruno Gollnisch.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) [2014/0158(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0189)


5.2. Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0190)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohovoru.


5.3. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha [2014/2203(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Guy Verhofstadt navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu rozhodnutia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Vystúpili Richard Sulík, ktorý žiadosť podporil, a Laura Ferrara, ktorá so žiadosťou nesúhlasila.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 216, proti: 380, zdržali sa hlasovania: 85).

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0191)


5.4. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa [2015/2014(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0192)


5.5. Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho [2015/2049(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0193)


5.6. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II) [2015/2071(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0194)


5.7. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválené


5.8. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválené


5.9. Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválené


5.10. Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválené


5.11. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)

Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Otázka sa preto považuje za vrátenú príslušnému výboru na preskúmanie.

Vystúpenia:

James Carver k priebehu hlasovania.


5.12. Financovanie rozvoja (hlasovanie)

Správa o financovaní rozvoja [2015/2044(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0196)


5.13. Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (hlasovanie)

Správa o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii [2014/2207(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0197)


5.14. Možnosti ekologického rastu pre MSP (hlasovanie)

Správa o možnostiach ekologického rastu pre MSP [2014/2209(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0198)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe a Ivana Maletić

Správa: Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson a Anna Záborská

Správa: Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly a Marian Harkin

Správa: Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly a Marian Harkin.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (rozprava)

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2014/2220(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Správa o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2014/2258(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Správa o vplyve vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe [2015/2037(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand a Ana Gomes uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Georgios Kyrtsos v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, a Afzal Khan.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sophie Montel, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a Gianluca Buonanno.

Vystúpili: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand a Ana Gomes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 21.5.2015, bod 7.5 zápisnice zo dňa 21.5.2015 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 21.5.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


10. Situácia v Maďarsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Maďarsku (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, István Ujhelyi, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Manfredovi Weberovi, ktorý odpovedal na otázku, Ildikó Gáll-Pelcz, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Giannimu Pittellovi, ktorý odpovedal na otázku (predseda uviedol spresňujúce informácie k otázke, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Szájer, a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniele Viotti.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (premiér Maďarska).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán.

Vystúpili títo poslanci: David Borrelli v mene skupiny EFDD, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Gianni Pittella v mene skupiny S&D a Manfred Weber v mene skupiny PPE.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: Počas prvej júnovej plenárnej schôdze.


11. Voľba podpredsedu (dépôt des candidatures)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 15 rokovacieho poriadku mu boli predložené mená nasledujúcich kandidátov na voľné miesto podpredsedu Európskeho parlamentu:

– za skupinu EFDD: Fabio Massimo Castaldo

– za skupinu ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Voľba sa bude konať v nasledujúci deň, v stredu 20. mája 2015 o 12.00 hod (bod 10.1 zápisnice zo dňa 20.5.2015).

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka vystúpila s týmto oznámením:

Odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015), bolo oznámené na plenárnom rokovaní v pondelok 18. mája 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 18.5.2015).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Odporúčanie sa teda považuje za schválené a rozhodnutie bude uverejnené v prijatých textoch z rokovania, ktoré sa uskutoční v nasledujúci deň, v stredu 20. mája 2015.


13. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II - Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon predložili odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Milan Zver.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 20.5.2015 a bod 10.5 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


14. Konkurzné konanie ***II - Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Vyhlásenie Komisie: Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Nagy v mene skupiny PPE, Enrico Gasbarra v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


15. Materská dovolenka (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Radu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000050/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku B8-0119/2015.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku B8-0120/2015.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Javi López v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer – nezaradená poslankyňa, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius a Elena Gentile.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov a Arne Gericke.

Vystúpili: Věra Jourová a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Maria Arena a Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


16. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová a Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán a Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao a Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, o zozname tém, ktorý prijal Výbor Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 557.487/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Právne oznámenie