Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (2015/2648(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, James Carver σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Εμμανουήλ Γλέζου, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει μία ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Nigel Farage (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση), Vicky Maeijer, μη εγγεγραμμένη (ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα παραπέμψει στο Προεδρείο το ζήτημα της εφαρμογής της διαδικασίας "γαλάζια κάρτα"), και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg και Harald Vilimsky.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Ελευθέριος Συναδινός, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Μιλτιάδης Κύρκος, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Κώστας Χρυσόγονος, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου