Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2580(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0440/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0440/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0206

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.9. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0206)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) ο οποίος προβαίνει σε δήλωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου