Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Europese agenda voor migratie (debat)
 8.Samenstelling fracties
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemmingen
  10.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  10.2.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
  10.3.Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II (stemming)
  10.5.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (stemming)
  10.6.Insolventieprocedures ***II (stemming)
  10.7.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)
  10.8.Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (stemming)
  10.9.Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (stemming)
  10.10.Moederschapsverlof (stemming)
  10.11.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)
  10.12.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (debat)
 15.Situatie in Ethiopië (debat)
 16.Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.Top van het Oostelijk Partnerschap (21-22 mei) (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Top EU-Celac (10-11 juni) (debat)
 20.Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 21.Japanse walvisvangstactiviteiten in het Zuidpoolgebied (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (194 kb)  Presentielijst (63 kb)  Bijlage 1 (7 kb)
 
Notulen (201 kb)  Presentielijst (37 kb)  Uitslag van de stemming (30 kb)  Hoofdelijke stemming (97 kb)
 
Notulen (286 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (495 kb)  Hoofdelijke stemming (2286 kb)
Juridische mededeling