Seznam 
Zápis
PDF 281kWORD 223k
Středa, 20. května 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků
 6.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (předložené návrhy usnesení)
 7.Evropský program pro migraci (rozprava)
 8.Členství v politických skupinách
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  10.2.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
  10.3.Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II (hlasování)
  10.5.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (hlasování)
  10.6.Insolvenční řízení ***II (hlasování)
  10.7.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (hlasování)
  10.8.Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (hlasování)
  10.9.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (hlasování)
  10.10.Mateřská dovolená (hlasování)
  10.11.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (hlasování)
  10.12.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
 15.Situace v Etiopii (rozprava)
 16.Situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (rozprava)
 17.Summit Východního partnerství (21.–22. května) (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Summit EU-CELAC (10.–11. června) (rozprava)
 20.Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)
 21.Lov velryb Japonskem v antarktické oblasti (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 .Příloha 1 – Volba místopředsedy Evropského parlamentu
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 20. KVĚTNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise o použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - lhůta: 7. 8. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - lhůta: 7. 7. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - lhůta: 13. 8. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - lhůta: 13. 8. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se na rok 2015 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - lhůta: 29. 7. 2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES, a nařízení (EU) č. 1194/2012, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - lhůta: 6. 8. 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce a související povinnosti a minimální požadavky, jež musí být obsaženy v dohodách o partnerství veřejného a soukromého sektoru financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o formátu pro předávání údajů o výdajích na výzkum a vývoj (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. května 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. května 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. května 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI


4. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2015 - Výbor regionů (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-03 /T/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2015 - Výbor regionů (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k návrhu předloženému Evropskou komisí na převod prostředků DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 11/2015, DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddíl III - Komise.

Evropská komise v souladu s čl. 203 odst. 7 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o projektu v oblasti nemovitostí v souvislosti s výstavbou budovy „Bezpečnost a kvalita potravin“ v Geele (Belgie).

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 203 finančního nařízení rozhodl nevydat stanovisko k pronájmu dvou budov Evropskou komisí za účelem přestěhování zaměstnanců, kteří v současnosti pracují v budobě Jean Monnet v Lucemburku.

Evropský účetní dvůr v souladu s čl. 203 odst. 3 finančního nařízení informoval rozpočtový orgán o pracovním dokumentu o své politice v oblasti nemovitostí.


6. Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000038/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Kalamitní situace způsobená bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Rozprava se konala dne 30. dubna 2015 (bod 5 zápisu ze dne 30.4.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira a Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL o nouzové situaci způsobené bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder a James Nicholson za skupinu ECR o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini a Vladimir Urutchev za skupinu PPE o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové za skupinu Verts/ALE o nouzové situaci způsobené bakterií Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi a Victor Negrescu za skupinu S&D o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o kalamitní situaci způsobené bakterií Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 20.5.2015.


7. Evropský program pro migraci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropský program pro migraci (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady), Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, James Carver k průběhu rozpravy, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Nigel Farage za skupinu EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, aby zvednutím modré karty položil otázku Nigelu Farageovi (předseda uvedl, že se nejedná o otázku), Vicky Maeijer, nezařazená (předseda oznámil, že záležitost týkající se uplatňování postupu pro pokládání otázek zvednutím modré karty postoupí předsednictvu), a Monika Hohlmeier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg a Harald Vilimsky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis a Ignazio Corrao.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


8. Členství v politických skupinách

Valentinas Mazuronis již není členem skupiny EFDD a od 19. května 2015 je členem skupiny ALDE.

Raffaele Fitto již není členem skupiny PPE a od 19. května 2015 je členem skupiny ECR.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor CONT: Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Bernd Kölmel

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Syed Kamall

delegace pro vztahy s Japonskem: Syed Kamall, kterým je nahrazen Raffaele Fitto

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Syed Kamall

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

°
° ° °

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili: Marek Jurek k vystoupení, které během předchozí rozpravy učinila Barbara Kudrycka, a Barbara Kudrycka (předseda poskytl upřesnění ohledně účasti Rady a Evropské rady na plenárních zasedáních Evropského parlamentu).


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)

Předseda oznámil, že obdržel tyto nominace: Fabio Massimo Castaldo a Anneli Jäätteenmäki.

Nominovaní oznámili, že se svými nominacemi souhlasí.

Předseda rozhodl o tom, že hlasování bude tajné a proběhne elektronicky.

Hlasování začalo.

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Počet hlasujících       692

Odevzdané hlasy       586

Zdrželo se       106

Absolutní většina       294

Nominovaní získali:

Anneli Jäätteenmäki       301 hlasů

Fabio Massimo Castaldo    285 hlasů

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 20.5.2015).

Předseda oznámil, že Anneli Jäätteenmäki se stala místopředsedkyní Evropského parlamentu, a poblahopřál jí k jejímu zvolení.

V souladu s čl. 20 odst. 1 jednacího řádu zaujímá v hierarchii místo svého předchůdce, tj. desáté.


10.2. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016 (2015/2695(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 5 zápisu ze dne 18.5.2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016 je stanoven takto:

- od 18. do 21. ledna

- od 1. do 4. února

- 24. a 25. února

- od 7. do 10. března

- od 11. do 14. dubna

- 27. a 28. dubna

- od 9. do 12. května

- 25. a 26. května

- od 6. do 9. června

- 22. a 23. června

- od 4. do 7. července

- od 12. do 15. září

- od 3. do 6. října

- od 24. do 27. října

- od 21. do 24. listopadu

- 30. listopadu a 1. prosince

- od 12. do 15. prosince

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


10.3. Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0200)

Parlament schválil uzavření protokolu.


10.4. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0201)


10.5. Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0202)


10.6. Insolvenční řízení ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0203)


10.7. Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0204)

Vystoupil Bernd Lange (předseda výboru INTA) s žádostí, aby bylo denní zasedání na chvíli přerušeno, aby mohl spolu se zpravodajem, stínovými zpravodaji a koordinátory zhodnotit výsledek hlasování o pozměňovacích návrzích.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno)

Bernd Lange navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil EH (343 pro, 331 proti, 9 se zdrželi). Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.8. Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (hlasování)

Návrh usnesení B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0205)


10.9. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (hlasování)

Návrh usnesení B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0206)

Vystoupení

Před hlasováním Dimitris Avramopoulos (člen Komise), aby vystoupil s prohlášením.


10.10. Mateřská dovolená (hlasování)

Návrh usnesení B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0207)

Vystoupení

Gerard Batten.


10.11. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (hlasování)

Návrh usnesení B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0208)


10.12. Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (hlasování)

Rozprava se konala dne30. dubna 2015 (bod 5 zápisu ze dne 30.4.2015)

Návrh usnesení byl oznámen dne 20. května 2015 (bod 6 zápisu ze dne 20.5.2015).

Návrhy usnesení B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 a B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ B8-0450/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0451/2015

(nahrazující B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 a B8-0458/2015)

předložen těmito poslanci:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi a Davor Ivo Stier za skupinu PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega a Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias za skupinu ECR;

Ivan Jakovčić za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2015)0209)

(Návrh usnesení B8-0456/2015 se nebere v potaz.)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
Daniel Hannan

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch a Ivana Maletić

Informace doprovázející převody peněžních prostředků - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill a Ivana Maletić

Insolvenční řízení - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Ivana Maletić

Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton a Martina Anderson

Mateřská dovolená - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Silvia Costa

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa a Ivana Maletić

Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias a Marijana Petir.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kati Piri za skupinu S&D, Renate Sommer za skupinu PPE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, který odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Urmas Paet, Tibor Szanyi a Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Ska Keller, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir a Mario Borghezio.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Eleni Theocharous, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică a Josu Juaristi Abaunz.

Vystoupili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Kati Piri za výbor AFET o zprávě Komise o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 21.5.2015.


15. Situace v Etiopii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Etiopii (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezařazená poslankyně, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno)


16. Situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Richard Howitt za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Gerard Batten za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Alojz Peterle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Ulrike Lunacek a Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis k průběhu rozpravy, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, aby zvednutím modré karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi (předseda uvedl, že se nejdená o otázku položenou zvednutím modré karty), Stanislav Polčák, aby zvednutím modré karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi, který na otázku odpověděl, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, který vystoupil k vedení rozpravy, a Igor Šoltes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Urmas Paet.

Vystoupili: Seán Kelly k vedení rozpravy, Christos Stylianides a Emmanouil Glezos.

Předsedající připomněl ustanovení čl. 162 odst. 12 jednacího řádu, v souladu s kterými mají poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, možnost odevzdat písemné prohlášení, které je přílohou doslovného záznamu z rozpravy.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupil Notis Marias k vedení předchozí rozpravy (předsedající poskytla upřesnění).


17. Summit Východního partnerství (21.–22. května) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Summit Východního partnerství (21.–22. května) (2015/2610(RSP))

Vystoupil Seán Kelly k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler a László Tőkés.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Michał Boni, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


18. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny EFDD následující žádosti o jmenování:

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Joëlle Bergeron, kterou je nahrazen Marco Valli

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Joëlle Bergeron

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


19. Summit EU-CELAC (10.–11. června) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Summit EU-CELAC (10.–11. června) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno)


20. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000051/2015), kterou pokládá Marita Ulvskog Radě: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – potřeba urychleného provádění na úrovni členských států (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann a Miapetra Kumpula-Natri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir a Momchil Nekov.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


21. Lov velryb Japonskem v antarktické oblasti (rozprava)

Prohlášení Rady: Lov velryb Japonskem v antarktické oblasti (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupili: Alojz Peterle za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu EFDD, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a Notis Marias.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 557.487/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


Příloha 1 – Volba místopředsedy Evropského parlamentu

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Právní upozornění