Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 277kWORD 201k
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Euroopan muuttoliikeagenda (keskustelu)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  10.2.Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
  10.3.Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.4.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II (äänestys)
  10.5.Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (äänestys)
  10.6.Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II (äänestys)
  10.7.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I (äänestys)
  10.8.Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (äänestys)
  10.9.Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (äänestys)
  10.10.Äitiysloma (äänestys)
  10.11.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (äänestys)
  10.12.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Etiopian tilanne (keskustelu)
 16.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne (keskustelu)
 17.Itäisen kumppanuuden huippukokous (21.–22. toukokuuta) (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.EU:n ja CELACin huippukokous (10.–11. kesäkuuta) (keskustelu)
 20.Nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)
 21.Japanin harjoittama valaanpyynti Antarktiksella (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 .Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- komission asetus kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - määräaika: 7.8.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse amidosulfuronin, fenheksamidin, kresoksiimimetyylin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - määräaika: 7.7.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- komission asetus asetuksen (EU) N:o 284/2013 muuttamisesta kasvinsuojeluaineita koskeviin menettelyihin sovellettavien siirtymätoimenpiteiden osalta (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - määräaika: 13.8.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- komission direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY liitteiden II ja III muuttamisesta (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - määräaika: 13.8.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- komission asetus neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2015 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - määräaika: 29.7.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- komission asetus ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 244/2009 muuttamisesta sekä loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamista koskevan asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta sekä suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan asetuksen (EU) N:o 1194/2012 muuttamisesta (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - määräaika: 6.8.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- komission delegoitu asetus tuensaajan vaihtoa ja siihen liittyviä velvoitteita koskevien lisäsääntöjen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitettaviin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskeviin sopimuksiin sisällytettävien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28 huhtikuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- komission delegoitu asetus tutkimus- ja kehittämismenoja koskevien tietojen siirtomuodosta (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30 huhtikuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien energiamerkinnän osalta (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5 toukokuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- komission delegoitu asetus tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6 toukokuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä mehiläishoitoalan tuen osalta (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11 toukokuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2015 - Alueiden komitea (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-03/T/15 - Euroopan Tilintarkastustuomioistuin (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2015 - Alueiden komitea (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan komission määrärahasiirtoesityksiä DEC 16/2015 ja DEC 17/2015 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirtoesitykset DEC 11/2015, DEC 16/2015 ja DEC 17/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 7 kohdan mukaisesti komissio on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle rakennushankkeesta, joka koskee ”Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu” -rakennuksen rakentamista Geeliin, Belgiaan.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla antamatta lausuntoa komission aikomuksesta vuokrata kaksi rakennusta tällä hetkellä Jean Monnet -rakennuksessa Luxemburgissa työskentelevän henkilöstönsä uudelleensijoittamiseksi.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin on tiedottanut budjettivallan käyttäjälle kiinteistöpolitiikkaansa koskevasta työasiakirjasta.


6. Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamat tuhot (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Keskustelu käytiin 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 5).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015)

- Bas Belder ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015)

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ja Vladimir Urutchev PPE-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015)

- José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015)

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015)

- Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.12.


7. Euroopan muuttoliikeagenda (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan muuttoliikeagenda (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja), Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, James Carver keskustelun kulusta, S&D-ryhmän puolesta Gianni Pittella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, ECR-ryhmän puolesta Timothy Kirkhope, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, ALDE-ryhmän puolesta Guy Verhofstadt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Verts/ALE-ryhmän puolesta Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică esittääkseen sinisen kortin kysymyksen Nigel Faragelle (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut kysymys), sitoutumaton Vicky Maeijer (puhemies ilmoitti, että hän aikoo antaa sinisen kortin menettelyn soveltamisen puhemiehistön käsiteltäväksi) ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg ja Harald Vilimsky.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Valentinas Mazuronis ei ole enää EFDD-ryhmän jäsen, vaan on liittynyt ALDE-ryhmään 19. toukokuuta 2015.

Raffaele Fitto ei ole PPE-ryhmän jäsen, vaan on liittynyt ECR-ryhmän 19. toukokuuta 2015.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

CONT: Bernd Kölmelin tilalle Raffaele Fitto

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Syed Kamallin tilalle Raffaele Fitto

suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Raffaele Fitton tilalle Syed Kamall

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta: Syed Kamallin tilalle Raffaele Fitto

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

°
° ° °

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Marek Jurek Barbara Kudryckan edellisessä keskustelussa käyttämästä puheenvuorosta ja Barbara Kudrycka (puhemies antoi tarkempia tietoja neuvoston ja Eurooppa-neuvoston läsnäolosta parlamentin täysistunnoissa).


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Fabio Massimo Castaldon ja Anneli Jäätteenmäen ehdokkuudet.

Ehdokkaat ovat ilmoittaneet hyväksyneensä toistensa ehdokkuudet.

Puhemies päätti toimittaa salaisen äänestyksen koneäänestyksenä.

Äänestys toimitettiin.

Puhemies luki ääneen äänestyksen tulokset:

äänestäneitä       692

annettuja ääniä       586

tyhjää         106

ehdoton enemmistö      294

äänten jakautuminen:

Anneli Jäätteenmäki       301 ääntä

Fabio Massimo Castaldo    285 ääntä

(Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (20.5.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja liite I).

Puhemies julisti Anneli Jäätteenmäen Euroopan parlamentin varapuhemieheksi ja onnitteli häntä valinnan johdosta.

Työjärjestyksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti Jäätteenmäki ottaa arvojärjestyksessä edeltäjänsä paikan eli kymmenennen paikan.


10.2. Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri (2015/2695(RSO)): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 5)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Julistettiin hyväksytyksi

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri on näin ollen seuraava:

- 18. - 21. tammikuuta

- 1. - 4. helmikuuta

- 24. ja 25. helmikuuta

- 7. - 10. maalikuuta

- 11. - 14. huhtikuuta

- 27. ja 28. huhtikuuta

- 9. - 12. toukokuuta

- 25. ja 26. toukokuuta

- 6. - 9. kesäkuuta

- 22. ja 23. kesäkuuta

- 4. - 7. heinäkuuta

- 12. - 15. syyskuuta

- 3. - 6. lokakuuta

- 24. - 27. lokakuuta

- 21. - 24. marraskuuta

- 30. marraskuuta ja 1. joulukuuta

- 12. - 15. joulukuuta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


10.3. Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0200)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


10.4. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0201)


10.5. Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0202)


10.6. Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0203)


10.7. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0204)

Bernd Lange (INTA-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron ja pyysi, että istunto keskeytetään hetkeksi, jotta hän voi arvioida tarkistuksista toimitettujen äänestysten tuloksia esittelijän, varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden kanssa.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Bernd Lange ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen KÄ:llä (343 puolesta, 331 vastaan, 9 tyhjää). Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.8. Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0205)


10.9. Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0206)

Puheenvuorot:

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi lausuman ennen äänestystä.


10.10. Äitiysloma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0207)

Puheenvuorot:

Gerard Batten.


10.11. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0208)


10.12. Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (äänestys)

Keskustelu käytiin 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 5)

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 20. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0450/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0451/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega ja Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0209)

(Päätöslauselmaesitys B8-0456/2015 raukesi.)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
Daniel Hannan

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch ja Ivana Maletić

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill ja Ivana Maletić

Maksukyvyttömyysmenettelyt - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Ivana Maletić

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton ja Martina Anderson

Äitiysloma - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Silvia Costa

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa ja Ivana Maletić

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias ja Marijana Petir.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka esittivät sinistä korttia nostamalla Urmas Paet, Tibor Szanyi ja Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Ska Keller vastasi, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir ja Mario Borghezio.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Eleni Theocharous, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Jan Zahradil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen ja Lefteris Christoforou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică ja Josu Juaristi Abaunz.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Kati Piri AFET-valiokunnan puolesta Turkkia koskevasta komission vuoden 2014 edistymiskertomuksesta 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.7.


15. Etiopian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Etiopian tilanne (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno ja Doru-Claudian Frunzulică.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


16. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sofia Sakorafa, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Alojz Peterle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ulrike Lunacek ja Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis keskustelun kulusta, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Gianluca Buonannolle (puhemies totesi , että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Stanislav Polčák, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Gianluca Buonannolle, joka vastasi siihen, Andrey Kovatchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias keskustelun johtamisesta ja Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Urmas Paet.

Puheenvuorot: Seán Kelly keskustelun johtamisesta, Christos Stylianides ja Emmanouil Glezos.

Puhemies muistutti työjärjestyksen 162 artiklan 12 kohdan määräyksistä, joiden mukaan jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet keskusteluun, voivat jättää kirjallisen lausuman, joka liitetään keskustelun sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Notis Marias käytti puheenvuoron edellisen keskustelun johtamisesta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä).


17. Itäisen kumppanuuden huippukokous (21.–22. toukokuuta) (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itäisen kumppanuuden huippukokous (21.–22. toukokuuta) (2015/2610(RSP))

Seán Kelly käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler ja László Tőkés.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Michał Boni, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut EFDD-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Marco Vallin tilalle Joëlle Bergeron

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Joëlle Bergeron.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


19. EU:n ja CELACin huippukokous (10.–11. kesäkuuta) (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja CELACin huippukokous (10.–11. kesäkuuta) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Doru-Claudian Frunzulică.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


20. Nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000051/2015): Marita Ulvskog neuvostolle: Nuorisotyöllisyyttä koskeva aloite ja tarve sen pikaiseen toteuttamiseen jäsenvaltioissa (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog esitteli kysymyksen.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Brando Benifei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann ja Miapetra Kumpula-Natri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir ja Momchil Nekov.

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Japanin harjoittama valaanpyynti Antarktiksella (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Japanin harjoittama valaanpyynti Antarktiksella (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir ja Notis Marias.

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 557.487/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Oikeudellinen huomautus