Rodyklė 
Protokolas
PDF 285kWORD 228k
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Europos migracijos darbotvarkė (diskusijos)
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  10.2.2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
  10.3.Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietų Afrika (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.4.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II (balsavimas)
  10.5.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (balsavimas)
  10.6.Bankroto bylos ***II (balsavimas)
  10.7.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I (balsavimas)
  10.8.Komisijos deleguotoji direktyva .../.../ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (balsavimas)
  10.9.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (balsavimas)
  10.10.Motinystės atostogos (balsavimas)
  10.11.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (balsavimas)
  10.12.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.Padėtis Etiopijoje (diskusijos)
 16.Padėtis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (diskusijos)
 17.Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas (gegužės 21–22 d.) (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas (birželio 10–11 d.) (diskusijos)
 20.Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)
 21.Japonų vykdoma banginių medžioklės veikla Antarktidoje (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 .1 priedas. - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas dėl apytakinio karšto vandens naudojimo mikrobiologiniams teršalams nuo skerdenų paviršių šalinti (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - terminas: 7 8 2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios amidosulfurono, fenheksamido, metilkrezoksimo, tiakloprido ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - terminas: 7 7 2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 284/2013 nuostatos dėl laikinųjų priemonių, taikomų su augalų apsaugos produktais susijusioms procedūroms (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - terminas: 13 8 2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės II ir III priedai (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - terminas: 13 8 2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas 2015 m. pramonės produktų sąrašas „Prodcom“ (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - terminas: 29 7 2015)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai, ir Reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo nustatomi liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimai, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB, ir Reglamentas (ES) Nr. 1194/2012, kuriuo nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - terminas: 6 8 2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidų duomenų perdavimo formato (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. gegužės 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. gegužės 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. gegužės 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI


4. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 16/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 17/2015 asignavimus. III skirsnis – Komisija (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo INF 2/2015. Regionų komitetas (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/T/15. Audito Rūmai (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo INF 3/2015. Regionų komitetas (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


5. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Komisijos pateikto projekto dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 16/2015 ir DEC 17/2015 (III skirsnis – Komisija).

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimų Nr. DEC 11/2015, DEC 16/2015 ir Nr. DEC 17/2015 (III skirsnis – Komisija) patvirtinimą.

Remdamasi Finansinio reglamento 203 straipsnio 7 dalimi, Europos Komisija pranešė biudžeto valdymo institucijai apie pastato „Maisto sauga ir kokybė“ statybos Gelyje (Belgija) projektą.

Remdamasis Finansinio reglamento 203 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti nuomonės dėl Europos Komisijos ketinimo nuomoti du pastatus, į kuriuos bus perkeltas jos personalas, šiuo metu dirbantis Jeano Monnet pastate Liuksemburge.

Remdamiesi Finansinio reglamento 203 straipsnio 3 dalimi, Europos Audito Rūmai pranešė biudžeto valdymo institucijai apie darbo dokumentą dėl Europos Audito Rūmų pastatų politikos.


6. Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2015), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Bakterijos Xylella fastidiosa keliama nepaprastoji padėtis/Nepaprastoji padėtis, susidariusi dėl bakterijos Xylella fastidiosa plitimo (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 30 d. (2015 04 30 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ir Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu – dėl nepaprastosios padėties, susidariusios dėl bakterijos Xylella fastidiosa plitimo 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder ir James Nicholson ECR frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ir Vladimir Urutchev PPE frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové Verts/ALE frakcijos vardu – dėl bakterijos Xylella keliamos nepaprastosios padėties 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ir Victor Negrescu S&D frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu – dėl bakterijos Xylella keliamos ekstremaliosios situacijos 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.12 punktas.


7. Europos migracijos darbotvarkė (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos migracijos darbotvarkė (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), James Carver dėl diskusijų eigos, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică, jis norėjo pateikti mėlynosios kortelės klausimą Nigel Farage (pirmininkas konstatavo, kad tai nėra klausimas), Vicky Maeijer, , nepriklausoma Parlamento narė (pirmininkas norodė, kad kreipsis į Biurą dėl mėlynosios kortelės procedūros įgyvendinimo) ir Monika Hohlmeier.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg ir Harald Vilimsky.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


8. Frakcijų sudėtis

Valentinas Mazuronis jau nėra EFDD frakcijos narys – nuo 2015 m. gegužės 19 d. jis prisijungė prie ALDE frakcijos.

Raffaele Fitto jau nėra PPE frakcijos narys – nuo 2015 m. gegužės 19 d. jis prisijungė prie ECR frakcijos.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

CONT komitetas: Raffaele Fitto vietoj Bernd Kölmel

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Raffaele Fitto vietoj Syed Kamall

Delegacija ryšiams su Japonija: Syed Kamall vietoj Raffaele Fitto

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Raffaele Fitto vietoj Syed Kamall

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

°
° ° °

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Marek Jurek dėl Barbaros Kudryckos pasisakymo per ankstesnes diskusijas ir Barbara Kudrycka (pirmininkas paaiškino apie Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos atstovų dalyvavimą Parlamento plenarinėse sesijose).


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)

Pirmininkas pranešė, kad jam buvo pateiktos Fabio Massimo Castaldo ir Anneli Jäätteenmäki kandidatūros.

Kandidatai nurodė, kad pritaria savo kandidatūroms.

Pirmininkas nusprendė, kad vyks slaptas elektroninis balsavimas.

Įvyko balsavimas.

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

balsavusiųjų       692

atiduota balsų       586

susilaikiusiųjų      106

absoliuti dauguma      294

Balsų pasiskirstymas

Anneli Jäätteenmäki       301 balsas

Fabio Massimo Castaldo    285 balsai

(Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 05 20 protokolo 1 priedas).

Pirmininkas paskelbė, kad Anneli Jäätteenmäki Pirmininko pavaduotoja išrinkta Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja ir pasveikino ją šia proga.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnio 1 dalį ji eilės tvarka užėmė ankstesnio Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą, t. y. 10-ą vietą.


10.2. 2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius

2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (2015/2695(RSO)): žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą (2015 05 18 protokolo 5 punktas)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Paskelbta, kad patvirtinta.

Taigi nustatytas toks 2016 m. Europos Parlamento plenarinių sesijų kalendorius:

- sausio18–21 d.

- vasario1–4 d.

- vasario 24–25 d.

- kovo 7–10 d.

- balandžio 11–14 d.

- balandžio 27–28 d.

- gegužės 9–12 d.

- gegužės 25–26 d.

- birželio 6–9 d.

- birželio 22–23 d.

- liepos 4–7 d.

- rugsėjo 12–15 d.

- spalio 3–6 d.

- spalio 24–27 d.

- lapkričio 21–24 d.

- lapkričio 30 d.–gruodžio 1 d.

- gruodžio 12–15 d.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


10.3. Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietų Afrika (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo Papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, projekto [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0200).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


10.4. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0201).


10.5. Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Timothy Kirkhope ir Peter Simon (A8-0154/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0202).


10.6. Bankroto bylos ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bankroto bylų (išdėstymas nauja redakcija) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0203).


10.7. Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu, sukūrimo [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0204)

Kalbėjo Bernd Lange (INTA komiteto pirmininkas), jis paprašė, kad posėdis būtų kelioms minutėms sustabdytas, kad jis su pranešėju, šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais galėtų įvertinti balsavimo dėl pakeitimų rezultatus.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Bernd Lange pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui po balsavimo elektroniniu būdu (343 balsavo už, 331 – prieš, 9 susilaikė). Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


10.8. Komisijos deleguotoji direktyva .../.../ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0205).


10.9. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0206).

Kalbėjo:

Prieš balsuojant Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys), jis padarė pareiškimą.


10.10. Motinystės atostogos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0207).

Kalbėjo:

Gerard Batten.


10.11. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0208).


10.12. Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. balandžio 30 d. (2015 04 30 protokolo 5 punktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2015 m. gegužės 20 d. (2015 05 20 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 ir B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0450/2015

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0451/2015

(keičia B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 ir B8-0458/2015)

pateiktas šių Parlamento narių:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi ir Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega ir Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0209).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0456/2015 anuliuotas.)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
Daniel Hannan

Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch ir Ivana Maletić

Informacija, teikiama pervedant lėšas - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill ir Ivana Maletić

Bankroto bylos - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ir Ivana Maletić

Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton ir Martina Anderson

Motinystės atostogos - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ir Silvia Costa

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa ir Ivana Maletić

Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias ir Marijana Petir.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kati Piri S&D frakcijos vardu, Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios, , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Urmas Paet, Tibor Szanyi ir Sofia Sakorafa), Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ska Keller, pastarasis į jį atsakė), Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Demetris Papadakis, Amjad Bashir ir Mario Borghezio.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eleni Theocharous (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ilhan Kyuchyuk), Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Jan Zahradil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleni Theocharous), Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen ir Lefteris Christoforou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică ir Josu Juaristi Abaunz.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Kati Piri AFET komiteto vardu – dėl Komisijos parengtos Turkijos 2014 m. pažangos ataskaitos 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 21 protokolo 7.7 punktas.


15. Padėtis Etiopijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Etiopijoje (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu, , nepriklausoma Parlamento narė, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver) ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


16. Padėtis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Sakorafa), Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, , nepriklausomas Parlamento narys, Alojz Peterle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleftherios Synadinos), Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Jozo Radoš, Ulrike Lunacek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski), Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Ulrike Lunacek ir Angel Dzhambazki), Lampros Fountoulis dėl diskusijų eigos, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Gianluca Buonanno) (Pirmininkas konstatavo, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Stanislav Polčák (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Gianluca Buonanno, pastarasis į jį atsakė, Andrey Kovatchev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, pastarasis dėl vadovavimo diskusijoms, ir Igor Šoltes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Urmas Paet).

Kalbėjo: Seán Kelly dėl vadovavimo diskusijoms, Christos Stylianides ir Emmanouil Glezos.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 12 dalies nuostatas dėl galimybės per diskusijas nekalbėjusiems Parlamento nariams įteikti raštišką pareiškimą, kuris pridedamas prie diskusijų stenogramos.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Notis Marias dėl vadovavimo ankstesnėms diskusijoms (Pirmininkė pateikė paaiškinimų).


17. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas (gegužės 21–22 d.) (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas (gegužės 21–22 d.) (2015/2610(RSP))

Kalbėjo Seán Kelly dėl vadovavimo diskusijoms (pirmininkė pateikė paaiškinimų).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler ir László Tőkés.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michał Boni, Andrzej Grzyb ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos EFDD frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Joëlle Bergeron vietoj Marco Valli

Delegacija ES ir Montenegro stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Joëlle Bergeron

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


19. ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas (birželio 10–11 d.) (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas (birželio 10–11 d.) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


20. Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000051/2015), kurį pateikė Marita Ulvskog Tarybai: Jaunimo užimtumo iniciatyva. Poreikis ją skubiai įgyvendinti valstybėse narėse (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog pristatė klausimą.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann ir Miapetra Kumpula-Natri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir ir Momchil Nekov.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


21. Japonų vykdoma banginių medžioklės veikla Antarktidoje (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Japonų vykdoma banginių medžioklės veikla Antarktidoje (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Alojz Peterle PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton, , nepriklausomas Parlamento narys, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir Notis Marias.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 557.487/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


1 priedas. - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Teisinis pranešimas