Indekss 
Protokols
PDF 306kWORD 226k
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Eiropas darba programma migrācijas jomā (debates)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  10.2.Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs
  10.3.Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.4.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II (balsošana)
  10.5.Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (balsošana)
  10.6.Maksātnespējas procedūras ***II (balsošana)
  10.7.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I (balsošana)
  10.8.Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (balsošana)
  10.9.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../.., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (balsošana)
  10.10.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (balsošana)
  10.11.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (balsošana)
  10.12.Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Stāvoklis Etiopijā (debates)
 16.Stāvoklis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (debates)
 17.Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksme (21. un 22. maijā) (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.ES un CELAC augstākā līmeņa sanāksme (10. un 11. jūnijā) (debates)
 20.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)
 21.Japānas organizētas vaļu medības Antarktikā (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 .1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula par reciklēta karstā ūdens lietošanu liemeņu mikrobioloģiskā virsmas piesārņojuma likvidēšanai (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - termiņš: 7.8.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz amidosulfurona, fenheksamīda, krezoksīmmetila, tiakloprīda un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - termiņš: 7.7.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 284/2013 attiecībā uz pārejas pasākumiem, ko piemēro procedūrām, kas saistītas ar augu aizsardzības līdzekļiem (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - termiņš: 13.8.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas direktīva, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - termiņš: 13.8.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko 2015. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - termiņš: 29.7.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 244/2009 groza attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamu kliedētas gaismas lampu ekodizaina prasībām un Regulu (EK) Nr. 245/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu, un Regulu (ES) Nr. 1194/2012 groza attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - termiņš: 6.8.2015.).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula par pētniecības un izstrādes izdevumu datu nosūtīšanas formātu (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 5. maiju.
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 6. maiju.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 11. maiju.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.


4. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 – 2015/2082(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 – 2015/2083(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2015 — Reģionu komiteja (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 – 2015/2098(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-03/T/15 — Revīzijas palāta (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 – 2015/2099(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2015 — Reģionu komiteja (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 – 2015/2101(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Komisijas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem DEC 16/2015 un DEC 17/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 11/2015, DEC 16/2015 un DEC 17/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 7. punktu Komisija ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par nekustamā īpašuma projektu saistībā ar Pārtikas nekaitīguma un kvalitātes ēkas būvniecību Gēlā, Beļģijā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi nesniegt atzinumu par divu ēku nomu Eiropas Komisijas vajadzībām, lai pārvietotu uz tām personālu, kurš pašlaik ir izvietots Jean Monnet ēkā Luksemburgā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 3. punktu Eiropas Revīzijas palāta ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par darba dokumentu attiecībā uz Revīzijas palātas nekustamā īpašuma politiku.


6. Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000038/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Xylella fastidiosa apdraudējums (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

Debates notika 2015. gada 30. aprīlī (30.4.2015. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder un James Nicholson ECR grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini un Vladimir Urutchev PPE grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové Verts/ALE grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi un Victor Negrescu S&D grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.12. punkts.


7. Eiropas darba programma migrācijas jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas darba programma migrācijas jomā (2015/2648(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, James Carver par debašu norisi, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Hohlmeier, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Nigel Farage (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav klasificējams kā jautājums), Vicky Maeijer, pie grupām nepiederoša deputāte (sēdes vadītājs norādīja, ka uzdos Prezidijam izskatīt jautājumu par zilās kartītes procedūras īstenošanu), un Monika Hohlmeier.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg un Harald Vilimsky.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis un Ignazio Corrao.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


8. Politisko grupu sastāvs

Valentinas Mazuronis vairs nav EFDD grupas loceklis un no 2015. gada 19. maija ir pievienojies ALDE grupai.

Raffaele Fitto vairs nav PPE grupas loceklis un no 2015. gada 19. maija ir pievienojies ECR grupai.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

CONT komiteja: Raffaele Fitto — Bernd Kölmel vietā.

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Raffaele Fitto — Syed Kamall vietā.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Syed Kamall — Raffaele Fitto vietā.

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Raffaele Fitto — Syed Kamall vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

°
° ° °

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Marek Jurek, komentējot Barbara Kudrycka uzstāšanos iepriekšējās debatēs, un Barbara Kudrycka (sēdes vadītājs sniedza precizējošu skaidrojumu par Padomes un Eiropadomes pārstāvju klātbūtni Parlamenta plenārsēdēs).


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām ir izvirzītas Fabio Massimo Castaldo un Anneli Jäätteenmäki kandidatūras.

Kandidāti bija darījuši zināmu, ka apstiprina savu gatavību kandidēt minētajās vēlēšanās.

Sēdes vadītājs nolēma, ka balsošana notiks aizklāti, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.

Sākās balsošana.

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

balsotāju skaits      692

nodoto balsu skaits      586

atturas         106

absolūtais vairākums      294

Iegūto balsu skaits:

Anneli Jäätteenmäki       301 balss

Fabio Massimo Castaldo   285 balsis

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (20.5.2015. protokola 1. pielikums ).

Sēdes vadītājs pasludināja Anneli Jäätteenmäki par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieci un apsveica viņu ar ievēlēšanu šajā amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu priekšsēdētāja vietnieku protokolārajā secībā Anneli Jäätteenmäki stāsies sava priekšgājēja vietā, līdz ar to būdama pēc kārtas desmitā.


10.2. Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs

Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs (2015/2695(RSO)): skatīt Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (18.5.2015. protokola 5. punkts).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu.

Līdz ar to Eiropas Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs ir noteikts šādi:

- 18.–21. janvāris;

- 1.– 4. februāris;

- 24. un 25. februāris;

- 7.– 10. marts;

- 11.– 14. aprīlis;

- 27. un 28. aprīlis;

- 9.– 12. maijs;

- 25. un 26. maijs;

- 6.– 9. jūnijs;

- 22. un 23. jūnijs;

- 4.– 7. jūlijs;

- 12.–15. septembris;

- 3.– 6. oktobris;

- 24.– 27. oktobris;

- 21.– 24. novembris;

- 30. novembris un 1. decembris;

- 12.–15. decembris.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


10.3. Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Attīstības komiteja. Referents: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0200).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


10.4. Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A8-0153/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0201).


10.5. Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Timothy Kirkhope un Peter Simon (A8-0154/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0202).


10.6. Maksātnespējas procedūras ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0203).


10.7. Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A8-0141/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0204).

Uzstājās Bernd Lange (INTA komitejas priekšsēdētājs), lūdzot uz brīdi pārtraukt sēdi, lai kopīgi ar referentu, ēnu referentiem un koordinatoriem varētu izvērtēt par grozījumiem norisinājušās balsošanas rezultātus.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Bernd Lange saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Balsojot elektroniski (343 par, 331 pret, 9 atturas), Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


10.8. Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0464/2015 (2015/2542(DEA)).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0205).


10.9. Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../.., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2015 (2015/2580(DEA)).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0206).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas ar paziņojumu uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).


10.10. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0453/2015 (2015/2655(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0207).

Uzstāšanās

Uzstājās Gerard Batten.


10.11. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0460/2015 (2015/2684(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0208).


10.12. Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (balsošana)

Debates notika 2015. gada 30. aprīlī (30.4.2015. protokola 5. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 20. maijā (20.5.2015. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 un B8-0458/2015 (2015/2652(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0450/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0451/2015

(aizstāj B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 un B8-0458/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi un Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega un Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska un Notis Marias ECR grupas vārdā;

Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0209).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0456/2015 vairs nav spēkā.)


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs
Daniel Hannan

Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch un Ivana Maletić

Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill un Ivana Maletić

Maksātnespējas procedūras - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir un Ivana Maletić

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton un Martina Anderson

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir un Silvia Costa

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa un Ivana Maletić

Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias un Marijana Petir.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (2014/2953(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kati Piri S&D grupas vārdā, Renate Sommer PPE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Urmas Paet, Tibor Szanyi un Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Ska Keller, kas uz to atbildēja, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir un Mario Borghezio.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eleni Theocharous, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Jan Zahradil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică un Josu Juaristi Abaunz.

Uzstājās Christos Stylianides un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Kati Piri AFET komitejas vārdā - par Turcijas 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.5.2015. protokola 7.7. punkts.


15. Stāvoklis Etiopijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Etiopijā (2015/2703(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu, pie grupām nepiederoša deputāte, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


16. Stāvoklis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (2015/2704(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emmanouil Glezos, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Sakorafa, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Alojz Peterle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ulrike Lunacek un Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis par debašu norisi, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Gianluca Buonanno (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav klasificējams kā zilās kartītes jautājums), Stanislav Polčák, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Gianluca Buonanno, kas uz to atbildēja, Andrey Kovatchev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, kurš komentēja debašu norisi, un Igor Šoltes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Urmas Paet.

Uzstājās Seán Kelly, runājot par debašu norisi, Christos Stylianides un Emmanouil Glezos.

Sēdes vadītājs atgādināja par Reglamenta 162. panta 12. punktā paredzēto iespēju deputātiem, kuri nav izteikušies debatēs, iesniegt rakstisku deklarāciju, kas tiks pievienota debašu stenogrammai.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Notis Marias, runājot par iepriekšējo debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumu).


17. Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksme (21. un 22. maijā) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksme (21. un 22. maijā) (2015/2610(RSP)).

Uzstājās Seán Kelly, runājot par debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumu).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler un László Tőkés.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michał Boni, Andrzej Grzyb un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis EFDD grupas pieprasījumu iecelt turpmāk minēto deputāti šādos amatos:

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Joëlle Bergeron — Marco Valli vietā;

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Joëlle Bergeron.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. ES un CELAC augstākā līmeņa sanāksme (10. un 11. jūnijā) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un CELAC augstākā līmeņa sanāksme (10. un 11. jūnijā) (2015/2637(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


20. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000051/2015) un kuru uzdeva Marita Ulvskog Padomei: Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva — nepieciešamība to ātri īstenot dalībvalstu līmenī (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumu.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann un Miapetra Kumpula-Natri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir un Momchil Nekov.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


21. Japānas organizētas vaļu medības Antarktikā (debates)

Padomes paziņojums: Japānas organizētas vaļu medības Antarktikā (2015/2702(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alojz Peterle PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Notis Marias.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 557.487/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridisks paziņojums