Index 
Notulen
PDF 286kWORD 201k
Woensdag 20 mei 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Europese agenda voor migratie (debat)
 8.Samenstelling fracties
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemmingen
  10.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  10.2.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
  10.3.Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II (stemming)
  10.5.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (stemming)
  10.6.Insolventieprocedures ***II (stemming)
  10.7.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)
  10.8.Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (stemming)
  10.9.Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (stemming)
  10.10.Moederschapsverlof (stemming)
  10.11.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)
  10.12.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (debat)
 15.Situatie in Ethiopië (debat)
 16.Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.Top van het Oostelijk Partnerschap (21-22 mei) (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Top EU-Celac (10-11 juni) (debat)
 20.Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 21.Japanse walvisvangstactiviteiten in het Zuidpoolgebied (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 .Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie betreffende het gebruik van gerecycleerd warm water voor het verwijderen van microbiologische oppervlaktecontaminatie van karkassen (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - termijn: 7.8.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amidosulfuron, fenhexamide, kresoxim-methyl, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - termijn: 7.7.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 284/2013 wat betreft de overgangsmaatregelen ten aanzien van procedures in verband met gewasbeschermingsmiddelen (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - termijn: 13.8.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - termijn: 13.8.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot opstelling voor 2015 van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D038926/01 - 2015/2680(RPS) – termijn: 29.7.2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 244/2009 betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik en Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 1194/2012 betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde uitrusting (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - termijn: 6.8.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van aanvullende voorschriften betreffende de vervanging van een begunstigde en betreffende de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden, en van minimumvereisten die moeten worden opgenomen in door de Europese structuur- en investeringsfondsen gefinancierde publiek-private partnerschapsovereenkomsten (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 april 2015
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende het formaat voor het indienen van gegevens over de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 april 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van professionele koelbewaarkasten betreft (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 mei 2015
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 mei 2015
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun in de bijenteeltsector (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 mei 2015
verwezen naar ten principale: AGRI


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2015 - Comité van de Regio's (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-03/T/15 - Europese rekenkamer (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2015 - Comité van de Regio's (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel van de Europese Commissie tot kredietoverschrijvingen DEC 16/2015 en DEC 17/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 11/2015, DEC 16/2015 en DEC 17/2015 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 203, lid 7, van het Financieel Reglement heeft de Europese Commissie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van een project voor de constructie van een gebouw "Voedselkwaliteit en -veiligheid" in Geel (België).

Overeenkomstig artikel 203 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen advies uit te brengen over de huur van twee gebouwen door de Europese Commissie om haar personeel onder te brengen dat momenteel nog in het Jean Monnet-gebouw in Luxemburg werkt.

Overeenkomstig artikel 203, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Europese Rekenkamer de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van een werkdocument over het gebouwenbeleid van deze instelling.


6. Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Noodsituatie als gevolg van Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Het debat heeft op 30 april 2015 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 30.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira en Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitbraak van Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder en James Nicholson, namens de ECR-Fractie, over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini en Vladimir Urutchev, namens de PPE-Fractie, over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi en Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over de uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 20.5.2015.


7. Europese agenda voor migratie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europese agenda voor migratie (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad), Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, James Carver over het verloop van het debat, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Nigel Farage (de Voorzitter stelt vast dat het niet om een vraag gaat), Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid (de Voorzitter deelt mede dat hij de kwestie van de tenuitvoerlegging van de "blauwe kaart"-procedure aan het Bureau zal voorleggen), en Monika Hohlmeier.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg en Harald Vilimsky.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano en Patrizia Toia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


8. Samenstelling fracties

Valentinas Mazuronis is niet langer lid van de EFDD-Fractie en maakt met ingang van 19 mei 2015 deel uit van de ALDE-Fractie.

Raffaele Fitto is niet langer lid van de PPE-Fractie en maakt met ingang van 19 mei 2015 deel uit van de ECR-Fractie.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie CONT: Raffaele Fitto in plaats van Bernd Kölmel

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Raffaele Fitto in plaats van Syed Kamall

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Syed Kamall in plaats van Raffaele Fitto

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Raffaele Fitto in plaats van Syed Kamall

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

°
° ° °

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek, over de woorden van Barbara Kudrycka tijdens het voorafgaande debat, en Barbara Kudrycka (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de aanwezigheid van de Raad en de Europese Raad tijdens de plenaire vergaderingen van het Parlement).


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)

De Voorzitter deelt mede de voordrachten te hebben ontvangen van Fabio Massimo Castaldo en Anneli Jäätteenmäki.

De kandidaten hebben laten weten dat zij hun voordracht aanvaarden.

De Voorzitter besluit over te gaan tot een geheime elektronische stemming.

Er wordt tot stemming overgegaan.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Aantal deelnemers       692

Uitgebrachte stemmen       586

Onthoudingen       106

Volstrekte meerderheid       294

Aantal behaalde stemmen:

Anneli Jäätteenmäki       301 stemmen

Fabio Massimo Castaldo    285 stemmen

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage I bij de notulen van 20.5.2015).

De Voorzitter roept Anneli Jäätteenmäki uit tot ondervoorzitter van het Europees Parlement en feliciteert haar met haar verkiezing.

Overeenkomstiig artikel 20, lid 1, van het Reglement neemt zij de rangorde van haar voorganger over, namelijk de tiende plaats.


10.2. Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016

Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement in 2016 (2015/2695(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 5 van de notulen van 18.5.2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd

Het rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement voor 2016 is als volgt vastgesteld:

- van 18 t/m 21 januari

- van 1 t/m 4 februari

- 24 en 25 februari

- van 7 t/m 10 maart

- van 11 t/m 14 april

- 27 en 28 april

- van 9 t/m 12 mei

- 25 en 26 mei

- van 6 t/m 9 juni

- 22 en 23 juni

- van 4 t/m 7 juli

- van 12 t/m 15 september

- van 3 t/m 6 oktober

- van 24 t/m 27 oktober

- van 21 t/m 24 november

- 30 november en 1 december

- van 12 t/m 15 december

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


10.3. Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0200)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


10.4. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0201)


10.5. Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Timothy Kirkhope en Peter Simon (A8-0154/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0202)


10.6. Insolventieprocedures ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0203)


10.7. Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0204)

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange (voorzitter van de Commissie INTA) om te vragen dat de vergadering een ogenblik wordt onderbroken om hem in staat te stellen met de rapporteur, de schaduwrapporteurs en de coördinatoren de uitslag van de stemming over de amendementen te beoordelen.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Bernd Lange stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Bij ES (343 voor, 331 tegen, 9 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.8. Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0205)


10.9. Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0206)

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming, Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) voor het afleggen van een verklaring.


10.10. Moederschapsverlof (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0207)

Het woord werd gevoerd door:

Gerard Batten.


10.11. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0208)


10.12. Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op30 april 2015 (punt 5 van de notulen van 30.4.2015)

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 20 mei 2015 (punt 6 van de notulen van 20.5.2015).

Ontwerpresoluties B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 en B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0450/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE (RC-B8-0451/2015)

(ter vervanging van B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 en B8-0458/2015)

ingediend door de volgende leden:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega en Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0209)

(Ontwerpresolutie B8-0456/2015 komt te vervallen.)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
Daniel Hannan

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch en Ivana Maletić

Bij geldovermakingen te voegen informatie - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill en Ivana Maletić

Insolventieprocedures - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir en Ivana Maletić

Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton en Martina Anderson

Moederschapsverlof - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir en Silvia Costa

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa en Ivana Maletić

Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias en Marijana Petir.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Voortgangsverslag 2014 over Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over Turkije (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Urmas Paet, Tibor Szanyi en Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ska Keller, die hierop ingaat, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir en Mario Borghezio.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eleni Theocharous, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Jan Zahradil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen en Lefteris Christoforou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică en Josu Juaristi Abaunz.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Kati Piri, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 van de Commissie over Turkije 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 21.5.2015.


15. Situatie in Ethiopië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Ethiopië (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


16. Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Alojz Peterle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Ulrike Lunacek en Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis over het verloop van het debat, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Gianluca Buonanno (de Voorzitter stelt vast dat het niet om een "blauwe kaart"-vraag gaat), Stanislav Polčák, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Gianluca Buonanno die hierop ingaat, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, laatstgenoemde over het verloop van het debat, en Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Urmas Paet.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over het verloop van het debat, Christos Stylianides en Emmanouil Glezos.

De Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 162, lid 12, van het Reglement over de mogelijkheid voor leden die in een debat niet het woord hebben gevoerd, om een schriftelijke verklaring in te dienen, die bij het volledig verslag van de vergadering wordt gevoegd.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over het verloop van het voorafgaande debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg).


17. Top van het Oostelijk Partnerschap (21-22 mei) (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Top van het Oostelijk Partnerschap (21-22 mei) (2015/2610(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler en László Tőkés.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, Andrzej Grzyb en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Joëlle Bergeron in de plaats van Marco Valli

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: Joëlle Bergeron

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


19. Top EU-Celac (10-11 juni) (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Top EU-Celac (10-11 juni) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


20. Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000051/2015) van Marita Ulvskog, aan de Raad: Noodzaak van een snelle tenuitvoerlegging van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief door de lidstaten (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog licht de vraag toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann en Miapetra Kumpula-Natri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir en Momchil Nekov.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


21. Japanse walvisvangstactiviteiten in het Zuidpoolgebied (debat)

Verklaring van de Raad: Japanse walvisvangstactiviteiten in het Zuidpoolgebied (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 557.487/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridische mededeling