Indeks 
Protokół
PDF 289kWORD 229k
Środa, 20 maja 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcie środków
 6.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (złożone projekty rezolucji)
 7.Europejski program w dziedzinie migracji (debata)
 8.Skład grup politycznych
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  10.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  10.2.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
  10.3.Umowa o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***II (głosowanie)
  10.5.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***II (głosowanie)
  10.6.Postępowanie upadłościowe ***II (głosowanie)
  10.7.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (głosowanie)
  10.8.Dyrektywa delegowana Komisji nr .../.../UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (głosowanie)
  10.9.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (głosowanie)
  10.10.Urlop macierzyński (głosowanie)
  10.11.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (głosowanie)
  10.12.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (debata)
 15.Sytuacja w Etiopii (debata)
 16.Sytuacja w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (debata)
 17.Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Szczyt UE-CELAC (10-11 czerwca) (debata)
 20.Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)
 21.Połowy wielorybów prowadzone przez Japonię na Antarktyce (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 .Załącznik 1 - Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji dotyczące stosowania gorącej wody pochodzącej z recyklingu do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych z tusz (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - termin: 7.8.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - termin: 7.7.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących procedur mających zastosowanie do środków ochrony roślin (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - termin: 13.8.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - termin: 13.8.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiającego na 2015 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - termin: 29.7.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (UE) nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - termin: 6.8.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie formatu przekazywania danych z zakresu wydatków na prace badawczo-rozwojowe (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego profesjonalnych szaf chłodniczych (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 maja 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 maja 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 maja 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2015 - Komitet Regionów (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-03/T/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2015 - Komitet Regionów (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do projektu Komisji dotyczącego przesunięcia środków DEC 16/2015 i DEC 17/2015 – Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu wniosków w sprawie przesunięć środków DEC 11/2015, DEC 16/2015 i DEC 17/2015 – Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 203 ust. 7 rozporządzenia finansowego Komisja Europejska poinformowała władzę budżetową o projekcie budowy budynku Centrum Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych w Geel (Belgia).

Zgodnie z art. 203 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wydawać opinii na temat wynajmu dwóch budynków przez Komisję Europejską, która pragnie przenieść swój personel pracujący obecnie w budynku Jean Monnet w Luksemburgu.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 rozporządzenia finansowego Europejski Trybunał Obrachunkowy poinformował władzę budżetową o dokumencie roboczym na temat polityki Trybunału w zakresie nieruchomości.


6. Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Sytuacja wyjątkowa w związku z Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Debata odbyła się dnia 30 kwietnia 2015 (pkt 5 protokołu z dnia 30.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira i Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji wyjątkowej spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder i James Nicholson w imieniu grupy ECR, w sprawie epidemii w gajach oliwnych spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini i Vladimir Urutchev w imieniu grupy PPE, w sprawie epidemii w gajach oliwnych spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji wyjątkowej spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, w sprawie epidemii w gajach oliwnych spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji wyjątkowej spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 20.5.2015.


7. Europejski program w dziedzinie migracji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Europejski program w dziedzinie migracji (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady), Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, James Carver na temat przebiegu debaty, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, który zadał pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Nigelowi Farage (Przewodniczący stwierdził, że nie było to pytanie), Vicky Maeijer niezrzeszona (Przewodniczący poinformował, że zwróci się do Prezydium o zajęcie się kwestią stosowania procedury pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki) i Monika Hohlmeier.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg i Harald Vilimsky.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis i Ignazio Corrao.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


8. Skład grup politycznych

Valentinas Mazuronis nie jest już członkiem grupy EFDD i przystąpił do grupy ALDE z dniem 19 maja 2015 r.

Raffaele Fitto nie jest już członkiem grupy PPE i przystąpił do grupy ECR z dniem 19 maja 2015 r.


9. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja CONT: Raffaele Fitto w miejsce Bernda Kölmela

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Raffaele Fitto w miejsce Syeda Kamalla

Delegacja do spraw Stosunków z Japonią: Syed Kamall w miejsce Raffaele Fitto

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Raffaele Fitto w miejsce Syeda Kamalla

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

°
° ° °

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Marek Jurek, który odniósł się do wystąpienia Barbary Kudryckiej podczas poprzedniej debaty, oraz Barbara Kudrycka (Przewodniczący wyjaśnił zasady obecności przedstawicieli Rady i Rady Europejskiej na sesjach plenarnych Parlamentu).


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu kandydatur Fabia Massima Castaldo i Anneli Jäätteenmäki.

Kandydaci przekazali uprzednio zgodę na zgłoszenie ich kandydatur.

Przewodniczący postanowił przystąpić do głosowania w elektronicznym głosowaniu tajnym.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Liczba głosujących       692

Liczba oddanych głosów    586

Głosy wstrzymujące się      106

Bezwzględna większość głosów   294

Wyniki:

Anneli Jäätteenmäki       301 głosów

Fabio Massimo Castaldo    285 głosów

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 20.5.2015).

Przewodniczący ogłosił powołanie Anneli Jäätteenmäki na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego i pogratulował jej wyboru.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu wiceprzewodnicząca zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego, tj. miejsce dziesiąte.


10.2. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r. (2015/2695(RSO)): patrz projekt Konferencji Przewodniczących (pkt 5 protokołu z dnia 18.5.2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na 2016 r. został przyjęty w następującej formie:

- od 18 do 21 stycznia

- od 1 do 4 lutego

- 24 i 25 lutego

- od 7 do 10 marca

- od 11 do 14 kwietnia

- 27 i 28 kwietnia

- od 9 do 12 maja

- 25 i 26 maja

- od 6 do 9 czerwca

- 22 i 23 czerwca

- od 4 do 7 lipca

- od 12 do 15 września

- od 3 do 6 października

- od 24 do 27 października

- od 21 do 24 listopada

- 30 listopada i 1 grudnia

- od 12 do 15 grudnia

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


10.3. Umowa o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, dodatkowego protokołu do umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0200)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


10.4. Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0201)


10.5. Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Timothy Kirkhope i Peter Simon (A8-0154/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0202)


10.6. Postępowanie upadłościowe ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowań upadłościowych (przekształcenie) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0203)


10.7. Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0204)

Głos zabrał Bernd Lange (przewodniczący komisji INTA) z prośbą o zawieszenie na chwilę posiedzenia, tak aby mógł on wraz ze sprawozdawcą, kontrsprawozdawcami oraz koordynatorami ocenić wpływ wyniku głosowania na poprawki.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Bernd Lange zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

W głosowaniu elektronicznym (343 za, 331 przeciw, 9 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


10.8. Dyrektywa delegowana Komisji nr .../.../UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0205)


10.9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0206)

Wystąpienia

Przed głosowaniem głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) w celu złożenia oświadczenia.


10.10. Urlop macierzyński (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0207)

Wystąpienia

Gerard Batten.


10.11. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0208)


10.12. Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 30 kwietnia 2015 r. (pkt 5 protokołu z dnia 30.4.2015)

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 20 maja 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 20.5.2015).

Projekty rezolucji B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 i B8-0458/2015 (2015/2652(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0450/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0451/2015

(zastępujący B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 i B8-0458/2015)

złożony przez następujących posłów:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi i Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega i Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska i Notis Marias w imieniu grupy ECR;

Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0209)

(Projekt rezolucji B8-0456/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
Daniel Hannan

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch i Ivana Maletić

Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill i Ivana Maletić

Postępowanie upadłościowe - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Ivana Maletić

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton i Martina Anderson

Urlop macierzyński - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Silvia Costa

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa i Ivana Maletić

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias i Marijana Petir.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:20 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kati Piri w imieniu grupy S&D, Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, który odpowiedział tez na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Urmasa Paeta, Tibora Szanyiego i Sofię Sakorafę, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Sce Keller, która udzieliła odpowiedzi, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Demetris Papadakis, Amjad Bashir i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eleni Theocharous, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ilhana Kyuchyuka, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Jan Zahradil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen i Lefteris Christoforou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică i Josu Juaristi Abaunz.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Kati Piri, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania Komisji z postępów Turcji w 2014 r. (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 21.5.2015.


15. Sytuacja w Etiopii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Etiopii (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


16. Sytuacja w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Alojz Peterle, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleftheriosa Synadinosa, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Lunacek i Angela Dzhambazkiego, Lampros Fountoulis w sprawie przebiegu debaty, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Gianluce Buonanno (Przewodniczący stwierdził, że nie jest to pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki), Stanislav Polčák, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Gianluce Buonanno, który na nie odpowiedział, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias w sprawie przebiegu debaty i Igor Šoltes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Urmasa Paeta.

Głos zabrali: Seán Kelly w sprawie przebiegu debaty, Christos Stylianides i Emmanouil Glezos.

Przewodniczący przypomniał przepisy art. 162 ust. 12 Regulaminu dotyczące możliwości złożenia przez posłów, którzy nie zabierali głosu w debacie, pisemnego oświadczenia, które zostanie załączone do pełnego sprawozdania z debaty.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Notis Marias w sprawie przebiegu poprzedniej debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).


17. Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (2015/2610(RSP))

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler i László Tőkés.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michał Boni, Andrzej Grzyb i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy EFDD następujące wnioski o nominację:

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: Joëlle Bergeron zamiast Marco Valliego

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra: Joëlle Bergeron

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Szczyt UE-CELAC (10-11 czerwca) (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Szczyt UE-CELAC (10-11 czerwca) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


20. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000051/2015), które skierowała Marita Ulvskog, do Rady: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - konieczność szybkiego wdrożenia na szczeblu państw członkowskich (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann i Miapetra Kumpula-Natri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir i Momchil Nekov.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


21. Połowy wielorybów prowadzone przez Japonię na Antarktyce (debata)

Oświadczenie Rady: Połowy wielorybów prowadzone przez Japonię na Antarktyce (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton niezrzeszony, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir i Notis Marias.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 557.487/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


Załącznik 1 - Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Informacja prawna