Kazalo 
Zapisnik
PDF 275kWORD 222k
Sreda, 20. maj 2015 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (vloženi predlogi resolucij)
 7.Evropska agenda za migracije (razprava)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Čas glasovanja
  10.1.izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  10.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
  10.3.Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II (glasovanje)
  10.5.Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II (glasovanje)
  10.6.Postopki v primeru insolventnosti ***II (glasovanje)
  10.7.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I (glasovanje)
  10.8.Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (glasovanje)
  10.9.Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (glasovanje)
  10.10.Porodniški dopust (glasovanje)
  10.11.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (glasovanje)
  10.12.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (razprava)
 15.Razmere v Etiopiji (razprava)
 16.Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (razprava)
 17.Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj) (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij) (razprava)
 20.Pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)
 21.Japonski kitolov na Antarktiki (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 .Priloga 1 - Volitve podpredsednika Evropskega parlamenta
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o uporabi vroče reciklirane vode za odstranjevanje površinske mikrobiološke kontaminacije s trupov (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - rok: 7/8/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amidosulfuron, fenheksamid, kresoksim-metil, tiakloprid in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - rok: 7/7/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 284/2013 glede prehodnih ukrepov za postopke v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - rok: 13/8/2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - rok: 13/8/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - rok: 13/8/2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2015 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - rok: 29/7/2015)
posredovano pristojni: ECON

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 244/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu in Uredbe (ES) št. 245/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES ter Uredbe (EU) št. 1194/2012 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - rok: 6/8/2015)
posredovano pristojni: ENVI


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o določitvi dodatnih pravil o nadomestitvi upravičenca in o s tem povezanih obveznostih ter minimalnih zahtev, ki jih je potrebno vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. aprila 2015

Posredovano pristojnemu odboru: REGI ((člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika))

- Delegirana uredba Komisije o obliki pošiljanja podatkov o izdatkih za raziskave in razvoj (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 30. aprila 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. maja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. maja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. maja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


4. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 2/2015 - Odbor regij (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-03/T/15 - Evropsko računsko sodišče (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2015 - Odbor regij (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Evropske komisijie o prerazporeditvi sredstev DEC 16/2015 in DEC 17/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 11/2015, DEC 16/2015 in DEC 17/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 203(7) finančne uredbe je Evropska komisija proračunski organ seznanila z nepremičninskim načrtom v zvezi z gradnjo stavbe "Varnost in kakovost hrane" v Geelu (Belgija).

V skladu s členom 203 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo podal mnenja o najemu dveh stavb s strani Evropske komisije zaradi premestitve njenega osebja, ki se sedaj nahaja v stavbi Jean Monnet v Luxembourgu.

V skladu s členom 203(3) finančne uredbe je Računsko sodišče proračunski organ seznanilo z delovnim dokumentom o nepremičninski politiki te institucije.


6. Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000038/2015), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Izredne razmere zaradi bakterije Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Razprava je potekala 30. aprila 2015 (točka 5 zapisnika z dne 30.4.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira in Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL o izrednih razmerah zaradi bakterije Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder in James Nicholson v imenu skupine ECR o izbruhu bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke(2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini in Vladimir Urutchev v imenu skupine PPE o izbruhu bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové v imenu skupine Verts/ALE o izrednih razmerah zaradi bakterije Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi in Victor Negrescu v imenu skupine S&D o izbruhu bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE o izrednih razmerah zaradi bakterije Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 20.5.2015.


7. Evropska agenda za migracije (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Evropska agenda za migracije (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu), Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) so podali izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, James Carver o poteku razprave, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Monika Hohlmeier, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Nigel Farage (predsednik je ugotovil, da ne gre za vprašanje), Vicky Maeijer, samostojna poslanka, (predsednik je sporočil, da se bo s predsedstvom posvetoval o izvajanju postopka v zvezi z vprašanji z dvigom modrega kartončka), in Monika Hohlmeier.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg in Harald Vilimsky.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano in Patrizia Toia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis in Ignazio Corrao.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


8. Članstvo v političnih skupinah

Valentinas Mazuronis ni več član skupine EFDD in se je 19. maja 2015 priključil skupini ALDE.

Raffaele Fitto ni več član skupine PPE in se je 19. maja 2015 priključil skupini ECR.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor CONT: Raffaele Fitto namesto Bernda Kölmela

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Raffaele Fitto namesto Syeda Kamalla

Delegacija za odnose z Japonsko: Syed Kamall namesto Raffaeleja Fitta

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: Raffaele Fitto namesto Syeda Kamalla

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

°
° ° °

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorila sta Marek Jurek o govoru Barbare Kudrycke med predhodno razpravo in Barbara Kudrycka (predsednik je pojasnil prisotnost Sveta in Evropskega sveta na plenarnih zasedanjih Parlamenta).


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)

Predsednik je povedal, da je prejel kandidaturi Fabia Massima Castalda in Anneli Jäätteenmäki

Kandidata sta sporočila, da sprejemata kandidaturi.

Predsednik je sklenil, da se bo opravilo tajno elektronsko glasovanje.

Opravilo se je glasovanje.

Predsednik je prebral rezultat glasovanja:

število glasujočih       692

oddani glasovi      586

vzdržani          106

absolutna večina       294

Prejela sta:

Anneli Jäätteenmäki       301 glas

Fabio Massimo Castaldo    285 glasov

(Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 20.5.2015).

Predsednik je razglasil Anneli Jäätteenmäki za podpredsednico Evropskega parlamenta in ji čestital za izvolitev.

V skladu s členom 20(1) je po prednostnem vrstnem redu zasedla mesto svojega predhodnika, in sicer deseto.


10.2. Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016 (2015/2695(RSO)): glej predlog konference predsednikov (točka 5 zapisnika z dne 18.5.2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Razglašeno kot odobreno

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016 je torej določen, kot sledi:

- od 18. do 21. januarja

- od 1. do 4. februarja

- 24. in 25. februarja

- od 7. do 10. marca

- od 11. do 14. aprila

- 27. in 28. aprila

- od 9. do 12. maja

- 25. in 26. maja

- od 6. do 9. junija

- 22. in 23. junija

- od 4. do 7. julija

- od 12. do 15. septembra

- od 3. do 6. oktobra

- od 24. do 27. oktobra

- od 21. do 24. novembra

- 30. novembra in 1. decembra

- od 12. do 15. decembra.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


10.3. Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0200)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


10.4. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0201)


10.5. Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Timothy Kirkhope in Peter Simon (A8-0154/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0202)


10.6. Postopki v primeru insolventnosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0203)


10.7. Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0204)

Govoril je Bernd Lange (predsednik odbora INTA), ki je prosil, da se seja prekine za trenutek, da bi skupaj s poročevalcem, poročevalci v senci in koordinatorji lahko ocenil rezultate glasovanja o predlogih sprememb.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Bernd Lange je predlagal preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Z elektronskim glasovanjem (343 za, 331 proti, 9 vzdržanih glasov) je Parlament odobril predlog. Zadeva se posreduje pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


10.8. Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0205)


10.9. Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0206)

Govoril je

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) pred glasovanjem, da bi podal izjavo.


10.10. Porodniški dopust (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0207)

Govoril je

Gerard Batten.


10.11. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0208)


10.12. Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (glasovanje)

Razprava je potekala dne 30. aprila 2015 (točka 5 zapisnika z dne 30.4.2015)

Predlog resolucije je bil objavljen 20. maja 2015 (točka 6 zapisnika z dne 20.5.2015).

Predlogi resolucij B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 in B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0450/2015

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0451/2015

(ki nadomešča B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 in B8-0458/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi in Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega in Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska in Notis Marias v imenu skupine ECR;

Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0209)

(Predlog resolucije B8-0456/2015 je brezpredmeten.)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
Daniel Hannan

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch in Ivana Maletić

Informacije, ki spremljajo prenose sredstev - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill in Ivana Maletić

Postopki v primeru insolventnosti - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir in Ivana Maletić

Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton in Martina Anderson

Porodniški dopust - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir in Silvia Costa

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa in Ivana Maletić

Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias in Marijana Petir.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.20, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kati Piri v imenu skupine S&D, Renate Sommer v imenu skupine PPE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet, Tibor Szanyi in Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ska Keller, ki je nanj odgovorila, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir in Mario Borghezio.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Eleni Theocharous, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen in Lefteris Christoforou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică in Josu Juaristi Abaunz.

Govorila sta Christos Stylianides in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Kati Piri v imenu odbora AFET o poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 21.5.2015.


15. Razmere v Etiopiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Etiopiji (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu samostojna poslanka, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


16. Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanouil Glezos, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Sakorafa, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Alojz Peterle, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila, Ulrike Lunacek in Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis o poteku razprave, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Gianluci Buonannu (predsednik je ugotovil, da ne gre za vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka), Stanislav Polčák, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Gianluci Buonannu, na katerega je le-ta odgovoril, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias o vodenju razprave, in Igor Šoltes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet.

Govorili so Seán Kelly o vodenju razprave ter Christos Stylianides in Emmanouil Glezos.

Predsednik je opozoril na določbe člena 162(12) Poslovnika o možnosti poslancev, ki v razpravi niso govorili, da predložijo pisno izjavo, ki se priloži dobesednemu zapisu seje.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govoril je Notis Marias o vodenju predhodne razprave (predsednica je dala dodatna pojasnila).


17. Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj) (2015/2610(RSP))

Govoril je Seán Kelly o vodenju razprave (predsednica je dala dodatna pojasnila).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler in László Tőkés.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Michał Boni, Andrzej Grzyb in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


18. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine EFDD prejel naslednje zahteve za imenovanje:

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Joëlle Bergeron namesto Marca Vallija

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru UE-Črna Gora: Joëlle Bergeron

Imenovanji se bosta šteli za potrjeni, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


19. Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu).

Razprava se je zaključila.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


20. Pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000051/2015), ki ga je postavila Marita Ulvskog Svetu: Pobuda za zaposlovanje mladih - potreba po hitrem začetku izvajanja na ravni držav članic (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog je predstavila vprašanje.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann in Miapetra Kumpula-Natri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir in Momchil Nekov.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


21. Japonski kitolov na Antarktiki (razprava)

Izjava Sveta: Japonski kitolov na Antarktiki (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

Govorili so Alojz Peterle v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton samostojni poslanec, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in Notis Marias.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 557.487/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


Priloga 1 - Volitve podpredsednika Evropskega parlamenta

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Pravno obvestilo