Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 197k
Onsdagen den 20 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar
 6.Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (ingivna resolutionsförslag)
 7.Den europeiska migrationsagendan (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Val av en vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
  10.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
  10.3.Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II (omröstning)
  10.5.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (omröstning)
  10.6.Insolvensförfaranden ***II (omröstning)
  10.7.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)
  10.8.Kommissionens delegerade direktiv .../.../EU om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (omröstning)
  10.9.Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (omröstning)
  10.10.Mammaledighet (omröstning)
  10.11.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (omröstning)
  10.12.Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)
 15.Situationen i Etiopien (debatt)
 16.Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.Toppmöte inom det östliga partnerskapet (21–22 maj) (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Toppmöte mellan EU och Celac (10–11 juni) (debatt)
 20.Ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 21.Japans valfångst i Antarktis (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 .Bilaga 1 - Val av en vice talman för Europaparlamentet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - tidsfrist: 7.8.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för amidosulfuron, fenhexamid, kresoximmetyl, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - tidsfrist: 7.7.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller övergångsbestämmelser som tillämpas på förfaranden för växtskyddsmedel (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - tidsfrist: 13.8.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - tidsfrist: 13.8.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av 2015 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - tidsfrist: 29.7.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 244/2009 när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk och kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG och förordning (EU) nr 1194/2012 vad gäller ekodesignkrav för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - tidsfrist: 6.8.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, av ytterligare bestämmelser om utbytet av stödmottagare och förändring av det ansvar som är förenat med detta, samt fastställande av de minimikrav som ska införas i avtal om offentlig-privata partnerskap finansierade genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 april 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om överföringsformat för uppgifter om utgifter för forskning och utveckling (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 maj 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 6 maj 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 11 maj 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2015 - Regionkommittén (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/T/15 – Europeiska revisionsrätten (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2015 - Regionkommittén (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 16/2015 och DEC 17/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 11/2015, DEC 16/2015 och DEC 17/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska kommissionen hade i enlighet med artikel 203.7 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om ett byggnadsprojekt avseende uppförandet av en byggnad "Sécurité et Qualité Alimentaires" i Geel (Belgien).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 203 i budgetförordningen beslutat att inte avge något yttrande om Europeiska kommissionens hyra av två byggnader för att flytta den personal som för närvarande arbetar i Jean Monnet-byggnaden i Luxemburg.

Europeiska revisionsrätten hade i enlighet med artikel 203.3 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om ett arbetsdokument som behandlar revisionsrättens fastighetspolitik.


6. Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Larm om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Debatten hölls den 30 april 2015 (punkt 5 i protokollet av den 30.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira och Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, om larmet om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder och James Nicholson för ECR-gruppen, om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini och Vladimir Urutchev för PPE-gruppen, om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové för Verts/ALE-gruppen, om larmet om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om utbrottet av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, om larmet om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 20.5.2015.


7. Den europeiska migrationsagendan (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den europeiska migrationsagendan (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande), Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; James Carver, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira; Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier; Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Nigel Farage för EFDD-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică, vilken ställde en fråga (”blått kort”) till Nigel Farage (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon fråga); Vicky Maeijer, grupplös (talmannen meddelade att han skulle ge presidiet i uppdrag att diskutera genomförandet av förfarandet med ”blått kort”); Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg och Harald Vilimsky.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis och Ignazio Corrao.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. De politiska gruppernas sammansättning

Valentinas Mazuronis ingår inte längre i EFDD-gruppen utan hade anslutit sig till ALDE-gruppen från och med den 19 maj 2015.

Raffaele Fitto ingår inte längre i PPE-gruppen utan hade anslutit sig till ECR-gruppen från och med den 19 maj 2015.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

CONT-utskottet: Raffaele Fitto i stället för Bernd Kölmel

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Raffaele Fitto i stället för Syed Kamall

delegationen för förbindelserna med Japan: Syed Kamall i stället för Raffaele Fitto

delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Raffaele Fitto i stället för Syed Kamall

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

°
° ° °

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Marek Jurek yttrade sig om det inlägg som Barbara Kudrycka gjorde under föregående debatt; Barbara Kudrycka (talmannen gjorde förtydliganden i fråga om rådets och Europeiska rådets närvaro under parlamentets plenarsammanträden).


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Val av en vice talman för Europaparlamentet (omröstning)

Talmannen meddelade att de kandidater som nominerats var Fabio Massimo Castaldo och Anneli Jäätteenmäki.

Kandidaterna hade låtit meddela att de godkännde sina respektive nomineringar.

Talmannen beslutade att man skulle hålla en sluten omröstning med hjälp av det elektroniska systemet.

Omröstningen genomfördes.

Talmannen meddelade resultatet av den slutna omröstningen:

Antal röstande:      692

Avgivna röster:      586

Nedlagda röster:      106

Absolut majoritet:       294

Röstfördelning:

Anneli Jäätteenmäki:       301 röster

Fabio Massimo Castaldo:    285 röster

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga I till protokollet av den 20 maj 2015).

Talmannen förklarade Anneli Jäätteenmäki vald till vice talman för Europaparlamentet och lyckönskade henne till att ha blivit vald.

I enlighet med artikel 20.1 i arbetsordningen får hon samma rangordning som den avgående vice talmannen, dvs. tionde plats.


10.2. Parlamentets sammanträdeskalender för 2016

Parlamentets sammanträdeskalender för 2016 (2015/2695(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 5 i protokollet av den 18.5.2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2016 fastställdes enligt följande:

- den 1821 januari

- den 1–4 februari

- den 24 och 25 februari

- den 7–10 mars

- den 11–14 april

- den 27 och 28 april

- den 9–12 maj

- den 25 och 26 maj

- den 6–9 juni

- den 22 och 23 juni

- den 4–7 juli

- den 12–15 september

- den 3–6 oktober

- den 24–27 oktober

- den 21–24 november

- den 30 november och 1 december

- den 12–15 december

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


10.3. Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0200)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


10.4. Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0201)


10.5. Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope och Peter Simon (A8-0154/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0202)


10.6. Insolvensförfaranden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0203)


10.7. Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0204)

Talare: Bernd Lange (ordförande för utskottet INTA) begärde att sammanträdet skulle avbrytas en kort stund för att han skulle kunna bedöma resultatet av omröstningen om ändringsförslagen tillsammans med föredraganden, skuggföredragandena och samordnarna.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Bernd Lange föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Genom EO (343 röster för, 331 röster emot, 9 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


10.8. Kommissionens delegerade direktiv .../.../EU om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0205)


10.9. Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0206)

Inlägg:

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande före omröstningen.


10.10. Mammaledighet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0207)

Inlägg:

Gerard Batten.


10.11. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0208)


10.12. Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 30 april 2015 (punkt 5 i protokollet av den 30.4.2015)

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 20 maj 2015 (punkt 6 i protokollet av den 20.5.2015).

Resolutionsförslag B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 och B8-0458/2015 (2015/2652(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0450/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0451/2015

(ersätter B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 och B8-0458/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi och Davor Ivo Stier för PPE-gruppen;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega och Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska och Notis Marias för ECR-gruppen;

Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0209)

(Resolutionsförslag B8-0456/2015 bortföll.)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
Daniel Hannan

Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch och Ivana Maletić

Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill och Ivana Maletić

Insolvensförfaranden - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir och Ivana Maletić

Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton och Martina Anderson

Mammaledighet - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir och Silvia Costa

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa och Ivana Maletić

Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias och Marijana Petir.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. 2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års lägesrapport om Turkiet (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, Renate Sommer för PPE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, vilken även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Urmas Paet, Tibor Szanyi och Sofia Sakorafa; Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides ställde en fråga ("blått kort") till till Ska Keller, som besvarade frågan; Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff; Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Demetris Papadakis, Amjad Bashir och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Eleni Theocharous, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ilhan Kyuchyuk; Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios; Jan Zahradil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius; Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleni Theocharous; Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică och Josu Juaristi Abaunz.

Talare: Christos Stylianides och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Kati Piri, för utskottet AFET, om 2014 års framstegsrapport om Turkiet 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 21.5.2015.


15. Situationen i Etiopien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Etiopien (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


16. Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos; Richard Howitt för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios; Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa; Gerard Batten för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Alojz Peterle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleftherios Synadinos; Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios; Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karol Karski; Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius; Cristian Dan Preda, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ulrike Lunacek och Angel Dzhambazki; Lampros Fountoulis, som yttrade sig om genomförandet av debatten, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić ställde en fråga ("blått kort") till till Gianluca Buonanno (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon fråga (”blått kort”); Stanislav Polčák ställde en fråga ("blått kort") till till Gianluca Buonanno, som denne besvarade, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten; Igor Šoltes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Urmas Paet.

Talare: Seán Kelly yttrade sig sig om genomförandet av debatten; Christos Stylianides och Emmanouil Glezos.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen erinrade om bestämmelserna i artikel 162.12 i arbetsordningen vad gäller möjligheten för de ledamöter som inte har yttrat sig under en debatt att lämna in en skriftlig förklaring som bifogas det fullständiga förhandlingsreferatet från debatten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Notis Marias yttrade sig om genomföradet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).


17. Toppmöte inom det östliga partnerskapet (21–22 maj) (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Toppmöte inom det östliga partnerskapet (21–22 maj) (2015/2610(RSP))

Talare: Seán Kelly yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler och László Tőkés.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Michał Boni, Andrzej Grzyb och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

EFDD-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Sydasien: Joëlle Bergeron i stället för Marco Valli

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Joëlle Bergeron

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


19. Toppmöte mellan EU och Celac (10–11 juni) (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Toppmöte mellan EU och Celac (10–11 juni) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


20. Ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000051/2015) från Marita Ulvskog, till rådet: Sysselsättningsinitiativet för unga och behovet av ett snabbt genomförande på medlemsstatsnivå (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog utvecklade frågan.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann och Miapetra Kumpula-Natri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir och Momchil Nekov.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Japans valfångst i Antarktis (debatt)

Uttalande av rådet: Japans valfångst i Antarktis (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Alojz Peterle för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton, grupplös, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Notis Marias.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 557.487/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


Bilaga 1 - Val av en vice talman för Europaparlamentet

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Rättsligt meddelande