Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

JURI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) (rådg.udv.: EMPL, ITRE)


Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 30.4.2015)

EMPL

- Rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (2015/2097(INI))
(rådg.udv.: FEMM)
.

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

AFET

- Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2015/2114(INI))

- EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA

- En ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))
(rådg.udv.: AFET, EMPL, ITRE)

ECON

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (2015/2115(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Status over og udfordringer i EU's bestemmelser om finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion (2015/2106(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL

- Anvendelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet) (2015/2116(INI))
(rådg.udv.: FEMM, LIBE)

- EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ITRE)

ENVI

- Gennemførelse af direktivet om mineaffald (2006/21/EF) (2015/2117(INI))

- På vej til en ny international klimaaftale i Paris (2015/2112(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE

- På vej til en europæisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % – Europas elnet gøres klar til 2020 (2015/2108(INI))

PECH

- Fiskerimæssige aspekter i forbindelse med den internationale aftale om havets biologiske mangfoldighed i områder uden for national jurisdiktion, De Forenede Nationers havretskonvention (2015/2109(INI))

LIBE

- Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (2015/2110(INI))
(rådg.udv.: CONT)

FEMM

- Gennemførelse af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

- Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (2015/2111(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

CULT

- Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (2015/2063(INI))
henvist til kor. udv. : LIBE
rådg.udv.: CULT, AFET

CONT

- Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (2015/2042(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: BUDG, ECON, CONT

- Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (2014/2248(INI))
henvist til kor. udv. : AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT

LIBE

- Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI))
henvist til kor. udv. : AFCO
rådg.udv.: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 39)

JURI

- Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: AFET, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39), JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: PECH, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- På vej til en ny international klimaaftale i Paris (2015/2112(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (forretningsordenens artikel 54))

ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- På vej til en europæisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Gennemførelse af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådg.udv.: LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Ændring at titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

EMPL

- Ny titel på initiativbetænkning 2015/2042(INI): "Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress"

LIBE

- Ny titel på initiativbetænkning 2015/2063(INI): "Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere".

Juridisk meddelelse