Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

JURI-valiokunta-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 30.4.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- Kertomus BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta (2015/2097(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)
.

(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

AFET-valiokunta-valiokunta

- Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2015/2114(INI))

- EU:n rooli YK:ssa - Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? (2015/2104(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA-valiokunta-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
(lausuntoa varten: AFET, EMPL, ITRE)

ECON-valiokunta-valiokunta

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (2015/2115(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille (2015/2106(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY soveltaminen (2015/2116(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, LIBE)

- Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (2015/2107(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ITRE)

ENVI-valiokunta-valiokunta

- Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin (2006/21/EY) täytäntöönpano (2015/2117(INI))

- Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (2015/2112(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE-valiokunta-valiokunta

- Kohti Euroopan energiaunionia (2015/2113(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttaminen ja Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (2015/2108(INI))

PECH-valiokunta-valiokunta

- Kalastukseen liittyvät näkökulmat meren biodiversiteettiä kansallisen toimivallan ulkopuolella olevilla alueilla koskeva kansainvälisen sopimuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, puitteissa (2015/2109(INI))

LIBE-valiokunta-valiokunta

- Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (2015/2110(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

FEMM-valiokunta-valiokunta

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin täytäntöönpano (2015/2118(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

- Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (2015/2111(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

CULT-valiokunta-valiokunta

- Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen (2015/2063(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: CULT, AFET

CONT-valiokunta-valiokunta

- Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (2015/2042(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: BUDG, ECON, CONT

- Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (2014/2248(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : AFCO
lausuntoa varten: BUDG, CONT

LIBE-valiokunta-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : AFCO
lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 39 artikla)

JURI-valiokunta-valiokunta

- Tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautuminen (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: PECH, TRAN, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

ENVI-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (2015/2112(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kohti Euroopan energiaunionia (2015/2113(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

FEMM-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin täytäntöönpano (2015/2118(INI))
(lausuntoa varten: LIBE) (työjärjestyksen 54 artikla))

Muuttuneet otsikot
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.5.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön uusi otsikko 2015/2042(INI): Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano

LIBE-valiokunta-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön uusi otsikko 2015/2063(INI): Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen.

Oikeudellinen huomautus