Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. mája 2015 - Štrasburg

11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 13.5.2015)

výbor JURI

- Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 30.4.2015)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the application of Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC (2015/2097(INI))
(stanovisko: FEMM)
.

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 13.5.2015)

výbor AFET

- Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2015/2114(INI))

- Úloha EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele zahraničnej politiky EÚ (2015/2104(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, CONT, INTA)

výbor INTA

- Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť (2015/2105(INI))
(stanovisko: AFET, EMPL, ITRE)

výbor ECON

- Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (2015/2115(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ: vplyvy a cesta vpred k účinnejšiemu a efektívnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov (2015/2106(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

výbor EMPL

- Uplatňovanie smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) (2015/2116(INI))
(stanovisko: FEMM, LIBE)

- Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (2015/2107(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE)

výbor ENVI

- Uplatňovanie smernice o banskom odpade (2006/21/ES) (2015/2117(INI))

- Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (2015/2112(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, ITRE , INTA, TRAN)

výbor ITRE

- Na ceste k európskej energetickej únii (2015/2113(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI , INTA, IMCO, TRAN)

- Dosiahnutie miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % – Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (2015/2108(INI))

výbor PECH

- Aspekty rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite v zónach mimo vnútroštátnej jurisdikcie, Dohovor OSN o morskom práve (2015/2109(INI))

výbor LIBE

- Boj proti korupcii a kroky nadväzujúce na uznesenie o organizovanom zločine (CRIM) (2015/2110(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor FEMM

- Uplatňovanie smernice z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania z rodového hľadiska (2015/2118(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážky podnikania žien v Európe (2015/2111(INI))
(stanovisko: ITRE)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov fundamentalistickými hnutiami (2015/2063(INI))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: CULT, AFET

výbor CONT

- Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (2015/2042(INI))
pridelené: gestorský výbor: EMPL
stanovisko: BUDG, ECON, CONT

- Možný vývoj a úpravy súčasného inštitucionálneho usporiadania Európskej únie (2014/2248(INI))
predložené gestorskému výboru: : AFCO
stanovisko: BUDG, CONT

výbor LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI))
predložené gestorskému výboru: : AFCO
stanovisko: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Zmeny v pridelení výborom (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country and actions based thereon or resulting therefrom (recast) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
pridelené: gestorský výbor: EMPL
stanovisko: PECH, TRAN, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 13.5.2015)

výbor ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (2015/2112(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Na ceste k európskej energetickej únii (2015/2113(INI))
(stanovisko: AFET, INTA , IMCO, TRAN, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady (2015/2118(INI))

stanovisko: LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

Zmena názvov

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 13.5.2015)

výbor EMPL

- Nový názov iniciatívnej správy 2015/2042(INI): „Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress“

výbor LIBE

- Nový názov iniciatívnej správy 2015/2063(INI): „Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov fundamentalistickými hnutiami“.

Právne oznámenie