Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 21. maj 2015 - StrasbourgKončna izdaja

11. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor JURI

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
(mnenje: EMPL, ITRE)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 30.4.2015)

odbor EMPL

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (2015/2097(INI))
(mnenje: FEMM)
.

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor AFET

- Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (2015/2114(INI))

- Vloga Evropske unije v Združenih narodih - kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU (2015/2104(INI))
(mnenje: AFCO, CULT, CONT, INTA)

odbor INTA

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
(mnenje: AFET, EMPL, ITRE)

odbor ECON

- Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 (2015/2115(INI))
(mnenje: EMPL)

- Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov (2015/2106(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

odbor EMPL

- Izvajanje Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) (2015/2116(INI))
(mnenje: FEMM, LIBE)

- Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (2015/2107(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE)

odbor ENVI

- Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (2015/2117(INI))

- Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (2015/2112(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

odbor ITRE

- Evropski energetski uniji naproti (2015/2113(INI))
(mnenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Doseganje cilja 10-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti - Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (2015/2108(INI))

odbor PECH

- Vidiki ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (2015/2109(INI))

odbor LIBE

- Boj proti korpuciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (2015/2110(INI))
(mnenje: CONT)

odbor FEMM

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov (2015/2118(INI))
(mnenje: LIBE)

- Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (2015/2111(INI))
(mnenje: ITRE)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor CULT

- Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (2015/2063(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: CULT, AFET

odbor CONT

- Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (2015/2042(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: BUDG, ECON, CONT

- Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (2014/2248(INI))
posredovano pristojni : AFCO
mnenje: BUDG, CONT

odbor LIBE

- Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (2015/2041(INI))
posredovano pristojni : AFCO
mnenje: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Spremembe napotitev na odbore (člen 39 Poslovnika)

odbor JURI

- Zaščita pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: AFET, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: PECH, TRAN, JURI (člen 39 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (2015/2112(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE) (člen 54 Poslovnika))

odbor ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Evropski energetski uniji naproti (2015/2113(INI))
(mnenje: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM (člen 54 Poslovnika)

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov (2015/2118(INI))
(mnenje: LIBE) (člen 54 Poslovnika))

Spremenjena naslova

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor EMPL

- Nov naslov samoiniciativnega poročila 2015/2042(INI) : "Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress"

odbor LIBE

- Nov naslov samoiniciativnega poročila 2015/2063(INI) : "Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij".

Pravno obvestilo