Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 213k
Четвъртък, 21 май 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Равнища на растеж в ЕС и икономически прогнози от пролетта на 2015 г. (разискване)
 4.ACER - Човешки ресурси за наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара
  5.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд
  5.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  7.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (гласуване)
  7.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (гласуване)
  7.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (гласуване)
  7.4.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.5.Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.6.Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (гласуване)
  7.7.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Внесени документи
 11.Решения относно някои документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

19 май 2015 г.

(името е с поверителен характер) (№ 2712/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2713/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0350/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0351/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0352/2015); Thierry Raskin (№ 0353/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0354/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0355/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0356/2015); Jan-Erik Hansen (№ 0357/2015); Jan-Erik Hansen (№ 0358/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0359/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0360/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0362/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0363/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0364/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0365/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0366/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0367/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0368/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0369/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0370/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0371/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0372/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0373/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0374/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0375/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0376/2015); Alessandro Rasman (№ 0377/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0378/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0379/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0380/2015); Annette Sucker (№ 0381/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0382/2015); Sergy Alpin (№ 0383/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0384/2015); Matthias Brüssow (№ 0385/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0386/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0387/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0388/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0389/2015); István Kereszturi (№ 0390/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0391/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0392/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0393/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0394/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0395/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0396/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0397/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0398/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0399/2015); Marinus Hoorntje (№ 0400/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0401/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0402/2015); Ana Rita Gil (№ 0403/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0404/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0405/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0406/2015); Alexandros Christidis (№ 0407/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0408/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0409/2015); Melanie Anan (№ 0410/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0411/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0412/2015); Alexandru Firicel (№ 0413/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0414/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0415/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0416/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0417/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (№ 0419/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0420/2015); Adam Stewart (№ 0421/2015); Manfred Rickmeyer (№ 0422/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0423/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0424/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0425/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0426/2015); (името е с поверителен характер) (№ 0427/2015); Pablo Faura (№ 0428/2015).

Петиция № 0110/2015 бе оттеглена на 12 май 2015 г. по искане на вносителя.


3. Равнища на растеж в ЕС и икономически прогнози от пролетта на 2015 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Равнища на растеж в ЕС и икономически прогнози от пролетта на 2015 г. (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marco Zanni и William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, независим член на ЕП, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang и Alfred Sant.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


4. ACER - Човешки ресурси за наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000028/2015) зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) - човешки ресурси, необходими за изпълнение на уставния й мандат за мониторинг върху енергийните пазари на едро (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (заместник-председател на комисия ITRE) разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, независим член на ЕП, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda и João Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Claude Turmes.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 19.5.2015 г.)


5.1. Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара

Предложения за резолюция B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 и B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Michael Gahler и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Marc Tarabella, от името на групата S&D, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Diane James, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, независим член на ЕП, и Doru-Claudian Frunzulică, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda и Ivan Jakovčić.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 21.5.2015 г.


5.2. Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд

Предложения за резолюция B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 и B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini и Cristian Dan Preda, посленият също по повод изтеглянето за сутринта на разискване по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (Председателят съобщи, че ще предаде забележките на пратора на Бюрото).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 21.5.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


5.3. Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу

Предложения за резолюция B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 и B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam и Jude Kirton-Darling представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Gianluca Buonanno.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 21.5.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 и B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0465/2015

(за замяна на B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 и B8-0478/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post и Andi Cristea, от името на групата S&D,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Филиз Хюсменова, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen и Hannu Takkula, от името на групата ALDE,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0210)


7.2. Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 и B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0469/2015

(за замяна на B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 и B8-0484/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu и Andi Cristea, от името на групата S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel и Jana Žitňanská, от името на групата ECR,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Филиз Хюсменова, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Barbara Lochbihler и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0211)


7.3. Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 и B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0473/2015

(за замяна на B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 и B8-0485/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei и Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb и Barbara Kudrycka, от името на групата PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea и Soraya Post, от името на групата S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, от името на групата ALDE,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0212)


7.4. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2014/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0213)

Изказвания

James Carver, Jonathan Arnott и Javier Couso Permuy относно протичането на гласуването.


7.5. Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно финансирането на общата политика за сигурност и отбрана [2014/2258(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan и Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0214)


7.6. Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (гласуване)

Доклад относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа [2015/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0215)


7.7. Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, която поиска отлагане на гласуването за първата месечна сесия през юни, Alexander Graf Lambsdorff, в подкрепа на искането и William (The Earl of) Dartmouth, който се противопостави на искането.

Парламентът одобрява искането.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr и Steven Woolfe

Доклад Eduard Kukan и Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill и Seán Kelly

Доклад Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill и Marek Jurek.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Внесени документи

Внесени са следните предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността) от членове на Парламента:

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно зачитането на езиковото многообразие в рамките на европейските институции (B8-0352/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно възможността, запазена за държавите членки, да отменят предоставянето на социални помощи на гражданите имигранти на Съюза, които са икономически неактивни (B8-0353/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно социалния дъмпинг при сухопътния превоз на товари (B8-0354/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen Sophie Montel. Предложение за резолюция относно прекратяването на преговорите за ТПТИ с оглед защитата на условията на живот на животните (B8-0355/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Предложение за резолюция относно прекратяването на вноса на дървен материал, добит вследствие на незаконно обезлесяване (B8-0356/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно подозренията за агресивно данъчно планиране от страна на дружеството с ограничена отговорност „McD Europe Franchising“ (B8-0361/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно прилагането на по-строги директиви във връзка с шумовото замърсяване (B8-0425/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно мерките за данъчна прозрачност за борба с данъчните измами и укриването на данъци (B8-0427/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Alberto Cirio. Предложение за резолюция относно включването на отглеждането на коноп в основния списък на практиките, позволени в природните екологични площи (B8-0428/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ГМО (B8-0429/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно липсата на общо определение на тероризма в държавите членки (B8-0430/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно електронното здравеопазване („eHealth“) (B8-0431/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно децентрализацията и изменението на критериите за приемане на проектите за „Плана за инвестиции за Европа“ (B8-0432/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно признаването на смесения характер на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (B8-0433/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последствията от политиката на увеличаване на паричната маса на Европейската централна банка (B8-0434/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно помощта за строителния сектор във Франция (B8-0435/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отмяната на така наречената Директива за командированите работници (B8-0436/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно реформата на командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (B8-0437/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


11. Решения относно някои документи

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия JURI

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
(подпомагаща: EMPL, ITRE)

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 30.4.2015)

комисия EMPL

- Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (2015/2097(INI))
(подпомагаща: FEMM)
.

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия AFET

- Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2015/2114(INI))

- Ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI))
(подпомагаща: AFCO, CULT, CONT, INTA)

комисия INTA

- Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI))
(подпомагаща: AFET, EMPL, ITRE)

комисия ECON

- Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (2015/2115(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари (2015/2106(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

комисия EMPL

- Прилагане на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равенството в областта на заетостта“) (2015/2116(INI))
(подпомагаща: FEMM, LIBE)

- Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 - 2020 година (2015/2107(INI))
(подпомагаща: FEMM, ITRE)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за минните отпадъци (Директива 2006/21/ЕО) (2015/2117(INI))

- Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (2015/2112(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

комисия ITRE

- Към постигане на Европейски енергиен съюз (2015/2113(INI))
(подпомагаща: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Пътят към целта от 10 % междусистемна електроенергийна свързаност — Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (2015/2108(INI))

комисия PECH

- Аспекти, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право (2015/2109(INI))

комисия LIBE

- Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (2015/2110(INI))
(подпомагаща: CONT)

комисия FEMM

- Прилагане въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI))
(подпомагаща: LIBE)

- Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (2015/2111(INI))
(подпомагаща: ITRE)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (2015/2063(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: CULT, AFET

комисия CONT

- Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (2015/2042(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: BUDG, ECON, CONT

- Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (2014/2248(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT

комисия LIBE

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Промени в сезирането на комисии (член 39 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Защита срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действия, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET, JURI (член 39 от Правилника за дейността), JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: PECH, TRAN, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (2015/2112(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Към постигане на Европейски енергиен съюз (2015/2113(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI)

комисия FEMM (член 54 от Правилника за дейността)

- Прилагане въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI))
(подпомагаща: LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Промяна на заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13/05/2015).

комисия EMPL

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива 2015/2042(INI) : "Изпълнение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“"

комисия LIBE

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива 2015/2063(INI) : "Предотвратяване на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации".


12. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


13. График на следващите заседания

Следващото заседание ще се състои на 27 май 2015 г.


14. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.40 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Правна информация