Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

3. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Μαΐου II (PE 558.804/¨PDOJ) έχει διανεμηθεί. Δεν έχουν προταθεί τροποποιήσεις.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser και Victor Boştinaru.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου