Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. maj 2015 - BruxellesEndelig udgave

9. Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (forhandling)
CRE

Forslag til beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 - C8-0025/2014 - 2014/0014(COD) - 2015/2659(RSP) (B8-0362/2015)

Talere: Marc Tarabella (ordfører) og Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau, løsgænger, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Jill Evans, John Stuart Agnew, Gianluca Buonanno, Elisabeth Köstinger, Tibor Szanyi, Richard Ashworth, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Zbigniew Kuźmiuk, Hannu Takkula, Esther Herranz García, Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Elisabetta Gardini, Sven Schulze, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Momchil Nekov og Eric Andrieu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Marju Lauristin og Arne Gericke.

Talere: Phil Hogan og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.5.2015.

(Mødet udsat kl. 18.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 18.30)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Juridisk meddelelse