Indeks 
Protokol
PDF 236kWORD 126k
Onsdag den 27. maj 2015 - BruxellesEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Arbejdsplan
 4.Højtideligt møde - Tale ved Ban Ki-moon, FN's generalsekretær
 5.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 6.Modtagne dokumenter
 7.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 8.Forberedelse af G7-topmødet (den 7.-8. juni) (forhandling)
 9.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (forhandling)
 10.Afstemningstid
  10.1.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (afstemning)
 11.EU's udviklingsbistand til Eritrea i lyset af dokumenterede menneskerettighedskrænkelser (forhandling)
 12.Cyberangreb mod medierne - nyt trusselsniveau mod it-sikkerhed (forhandling)
 13.Afskaffelse af praksissen med tidlige tvangsægteskaber for piger (forhandling)
 14.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 15.Stemmeforklaringer
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.

°
° ° °

Formanden meddelte, at et antal medlemmer ikke havde været i stand til at være til stede under åbningen af mødet, fordi det belgiske luftrum havde været lukket siden om morgenen.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Danuta Maria Hübner havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet den 21. maj 2015, men at hendes navn ikke var på tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj II (PE 558.804/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Dagsordenen fastsattes således.

°
° ° °

Talere: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser og Victor Boştinaru.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


4. Højtideligt møde - Tale ved Ban Ki-moon, FN's generalsekretær

Fra kl. 15.15 til 15.45 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Ban Ki-moon, FN's generalsekretær.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


5. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000048/2015) af Iratxe García Pérez og Anna Maria Corazza Bildt for FEMM til Kommissionen: Afskaffelse af praksissen med tidlige tvangsægteskaber for piger (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkninger fra udvalgene:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gasapparater (COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)) - IMCO - Ordfører: Catherine Stihler (A8-0147/2015).


7. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

CONT

- Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (2014/2249(INI))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT


8. Forberedelse af G7-topmødet (den 7.-8. juni) (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af G7-topmødet (den 7.-8. juni) (2015/2609(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Formanden afbrød taleren for at kalde Gianluca Buonanno til orden, som forstyrrede mødet, og bad derefter grundet fortsat forstyrrelse af mødet vedkommende om at forlade mødesalen, jf. forretningsordenens artikel 165, stk. 3.

Indlæg af Frans Timmermans.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Morten Messerschmidt for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Paul Nuttall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Jean-Luc Schaffhauser, Peter Liese, Zigmantas Balčytis, Marina Albiol Guzmán, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Harald Vilimsky, Daniel Buda, Pedro Silva Pereira og Miriam Dalli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly og Urmas Paet.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (forhandling)

Forslag til beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 - C8-0025/2014 - 2014/0014(COD) - 2015/2659(RSP) (B8-0362/2015)

Talere: Marc Tarabella (ordfører) og Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau, løsgænger, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Jill Evans, John Stuart Agnew, Gianluca Buonanno, Elisabeth Köstinger, Tibor Szanyi, Richard Ashworth, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Zbigniew Kuźmiuk, Hannu Takkula, Esther Herranz García, Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Elisabetta Gardini, Sven Schulze, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Momchil Nekov og Eric Andrieu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Marju Lauristin og Arne Gericke.

Talere: Phil Hogan og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.5.2015.

(Mødet udsat kl. 18.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 18.30)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (afstemning)

Forslag til afgørelse B8-0362/2015 (2015/2569(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0216)


11. EU's udviklingsbistand til Eritrea i lyset af dokumenterede menneskerettighedskrænkelser (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EU's udviklingsbistand til Eritrea i lyset af dokumenterede menneskerettighedskrænkelser (2015/2683(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio, løsgænger, Lars Adaktusson, Kashetu Kyenge, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Olaf Stuger, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Seán Kelly og Andreas Schwab.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Cyberangreb mod medierne - nyt trusselsniveau mod it-sikkerhed (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Cyberangreb mod medierne - nyt trusselsniveau mod it-sikkerhed (2015/2709(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Axel Voss, Nicola Danti, Dawid Bohdan Jackiewicz, Antanas Guoga, Javier Couso Permuy, Janusz Korwin-Mikke, József Nagy, Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Jiří Pospíšil, Daniele Viotti og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo og Monika Smolková.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Afskaffelse af praksissen med tidlige tvangsægteskaber for piger (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000048/2015) af Iratxe García Pérez og Anna Maria Corazza Bildt for FEMM til Kommissionen: Afskaffelse af praksissen med tidlige tvangsægteskaber for piger (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)

Anna Maria Corazza Bildt begrundede spørgsmålet.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Záborská for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer, løsgænger, og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Heidi Hautala, Louise Bours, Csaba Sógor, Maria Noichl, Davor Ivo Stier, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Urmas Paet, og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Soraya Post.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Daniel Buda, Monika Smolková, Urmas Paet, Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Ángela Vallina, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Paloma López Bermejo, Tomáš Zdechovský, Paul Brannen, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov og Biljana Borzan.


15. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (2015/2659(RSP)) - B8-0362/2015:
Michaela Šojdrová, Indrek Tarand, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias og Jonathan Arnott.


16. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 8. - 11. juni 2015.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Liberadzki, Morvai, Parker, Picierno

Juridisk meddelelse