Zoznam 
Zápisnica
PDF 241kWORD 136k
Streda, 27. mája 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Program práce
 4.Slávnostná schôdza - Príhovor Pana Ki-Muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov
 5.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 8.Príprava samitu G7 (7. – 8. júna) (rozprava)
 9.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (rozprava)
 10.Hlasovanie
  10.1.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (hlasovanie)
 11.Rozvojová pomoc EÚ určená Eritrei vo svetle zdokumentovaných porušení ľudských práv (rozprava)
 12.Kybernetické útoky proti médiám – nová úroveň hrozieb pre kybernetickú bezpečnosť (rozprava)
 13.Skončiť s predčasnými nútenými manželstvami dievčat (rozprava)
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.

°
° ° °

Predsedajúci oznámil, že viacerí poslanci nemohli byť prítomní na otvorení schôdze, kedže belgický vzdušný priestor je od rána zatvorený.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Danuta Maria Hübner informovala predsedníctvo, že sa zúčastnila rokovania dňa 21. mája 2015, ale jej meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhého májového rokovania (PE 558.804/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Týmto bol stanovený program schôdze.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser a Victor Boştinaru.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


4. Slávnostná schôdza - Príhovor Pana Ki-Muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov

Od 15.15 do 15.45 h sa pri príležitosti príhovoru Pana Ki-Muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


5. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000048/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Anna Maria Corazza Bildt, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Skončiť s predčasnými nútenými manželstvami dievčat (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)


6. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy parlamentných výborov:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0147/2015)


7. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

- Lepšie fungovanie Európskej únie v rámci Lisabonskej zmluvy (2014/2249(INI))
pridelené: gestorský výbor: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT


8. Príprava samitu G7 (7. – 8. júna) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Príprava samitu G7 (7. – 8. júna) (2015/2609(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Predsedajúca prerušila rečníka, aby napomenula Gianlucu Buonanna, ktorý narúšal priebeh rokovania, a keďže poslanec pokračoval v rušení poriadku, v súlade s článkom 165 ods. 3 rokovacieho poriadku ho predsedajúca vykázala z rokovacej sály.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Jean-Luc Schaffhauser, Peter Liese, Zigmantas Balčytis, Marina Albiol Guzmán, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Harald Vilimsky, Daniel Buda, Pedro Silva Pereira a Miriam Dalli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly a Urmas Paet.

Vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


9. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (rozprava)

Návrh uznesenia o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) - (2015/2659(RSP)) (B8-0362/2015)

Vystúpili: Marc Tarabella (spravodajca) a Phil Hogan (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau – nezaradený poslanec, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Jill Evans, John Stuart Agnew, Gianluca Buonanno, Elisabeth Köstinger, Tibor Szanyi, Richard Ashworth, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Zbigniew Kuźmiuk, Hannu Takkula, Esther Herranz García, Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Elisabetta Gardini, Sven Schulze, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Momchil Nekov a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Marju Lauristin a Arne Gericke.

Vystúpili: Phil Hogan a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 27.5.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.20 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.30 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B8-0362/2015 (2015/2569(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0216)


11. Rozvojová pomoc EÚ určená Eritrei vo svetle zdokumentovaných porušení ľudských práv (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozvojová pomoc EÚ určená Eritrei vo svetle zdokumentovaných porušení ľudských práv (2015/2683(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, Lars Adaktusson, Kashetu Kyenge, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Spinelli, Bodil Valero, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Olaf Stuger, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Seán Kelly a Andreas Schwab.

Vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


12. Kybernetické útoky proti médiám – nová úroveň hrozieb pre kybernetickú bezpečnosť (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kybernetické útoky proti médiám – nová úroveň hrozieb pre kybernetickú bezpečnosť (2015/2709(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Axel Voss, Nicola Danti, Dawid Bohdan Jackiewicz, Antanas Guoga, Javier Couso Permuy, Janusz Korwin-Mikke, József Nagy, Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Jiří Pospíšil, Daniele Viotti a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Monika Smolková.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


13. Skončiť s predčasnými nútenými manželstvami dievčat (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000048/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Anna Maria Corazza Bildt, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Skončiť s predčasnými nútenými manželstvami dievčat (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)

Anna Maria Corazza Bildt rozvinula otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer – nezaradená poslankyňa a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Heidi Hautala, Louise Bours, Csaba Sógor, Maria Noichl, Davor Ivo Stier, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Urmas Paet, a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Soraya Post.

Vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


14. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Daniel Buda, Monika Smolková, Urmas Paet, Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Ángela Vallina, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Paloma López Bermejo, Tomáš Zdechovský, Paul Brannen, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov a Biljana Borzan.


15. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (2015/2659(RSP)) - B8-0362/2015:
Michaela Šojdrová, Indrek Tarand, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias a Jonathan Arnott.


16. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 8. do 11. júna 2015.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Händel, Liberadzki, Morvai, Parker, Picierno

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia