Kazalo 
Zapisnik
PDF 234kWORD 134k
Sreda, 27. maj 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Razpored dela
 4.Slavnostna seja - Nagovor generalnega sekretarja OZN Ban Ki-muna
 5.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Sklepi o določenih dokumentih
 8.Priprave na srečanje vrha skupine G7 (7. in 8. junij) (razprava)
 9.Sklep o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (razprava)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Sklep o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (glasovanje)
 11.Razvojna pomoč EU za Eritrejo, zlasti v zvezi z dokumentiranimi kršitvami človekovih pravic (razprava)
 12.Kibernetski napadi na medije - nova grožnja za kibernetsko varnost (razprava)
 13.Odprava zgodnjih prisilnih porok deklic (razprava)
 14.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 15.Obrazložitve glasovanja
 16.Popravki in namere glasovanja
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.

°
° ° °

Predsednik je sporočil, da se nekateri poslanci ne morejo udeležiti začetka seje, saj je belgijski letalski prostor že od jutra zaprt.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Danuta Maria Hübner je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne 21. maja 2015.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo majsko delno zasedanje (PE 558.804/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen dnevni red.

°
° ° °

Govorili so Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser in Victor Boştinaru.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


4. Slavnostna seja - Nagovor generalnega sekretarja OZN Ban Ki-muna

Parlament se je od 15.15 do 15.45 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-muna.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


5. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000048/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Anna Maria Corazza Bildt v imenu odbora FEMM Komisiji: Odprava zgodnjih prisilnih porok deklic (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)


6. Predložitev dokumentov

Od parlamentarnih odborov smo prejeli naslednji poročili:

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o napravah na plinasto gorivo (COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Catherine Stihler (A8-0147/2015).


7. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor CONT

- Do boljšega delovanja Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (2014/2249(INI))
posredovano pristojni: AFCO
mnenje: BUDG, CONT


8. Priprave na srečanje vrha skupine G7 (7. in 8. junij) (razprava)

Izjava Komisije: Priprave na srečanje vrha skupine G7 (7. in 8. junij) (2015/2609(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Predsedujoča je prekinila govornika, da je pozvala k redu poslanca Gianluco Buonanna, ki je motil sejo, ker pa se je motenje nadaljevalo, ga je v skladu s členom 165(3) Poslovnika pozvala, naj zapusti sejno dvorano.

Govoril je Frans Timmermans.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Matthias Groote v imenu skupine S&D, Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Paul Nuttall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Jean-Luc Schaffhauser, Peter Liese, Zigmantas Balčytis, Marina Albiol Guzmán, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Harald Vilimsky, Daniel Buda, Pedro Silva Pereira in Miriam Dalli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly in Urmas Paet.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


9. Sklep o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (razprava)

Predlog resolucije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (COM(2014)0032 - C8-0025/2014 - 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP)) (B8-0362/2015)

Govorila sta Marc Tarabella (poročevalec) in Phil Hogan (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, James Nicholson v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau samostojni poslanec, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Jill Evans, John Stuart Agnew, Gianluca Buonanno, Elisabeth Köstinger, Tibor Szanyi, Richard Ashworth, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Zbigniew Kuźmiuk, Hannu Takkula, Esther Herranz García, Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Elisabetta Gardini, Sven Schulze, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Jahr, Momchil Nekov in Eric Andrieu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Marju Lauristin in Arne Gericke.

Govorila sta Phil Hogan in Marc Tarabella.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 27.5.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.20 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 18.30.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Sklep o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (glasovanje)

Predlog sklepa B8-0362/2015 (2015/2569(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0216)


11. Razvojna pomoč EU za Eritrejo, zlasti v zvezi z dokumentiranimi kršitvami človekovih pravic (razprava)

Izjava Komisije: Razvojna pomoč EU za Eritrejo, zlasti v zvezi z dokumentiranimi kršitvami človekovih pravic (2015/2683(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio samostojni poslanec, Lars Adaktusson, Kashetu Kyenge, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Spinelli, Bodil Valero, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Olaf Stuger, Ana Gomes in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Seán Kelly in Andreas Schwab.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


12. Kibernetski napadi na medije - nova grožnja za kibernetsko varnost (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kibernetski napadi na medije - nova grožnja za kibernetsko varnost (2015/2709(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Axel Voss, Nicola Danti, Dawid Bohdan Jackiewicz, Antanas Guoga, Javier Couso Permuy, Janusz Korwin-Mikke, József Nagy, Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Jiří Pospíšil, Daniele Viotti in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo in Monika Smolková.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


13. Odprava zgodnjih prisilnih porok deklic (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000048/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Anna Maria Corazza Bildt v imenu odbora FEMM Komisiji: Odprava zgodnjih prisilnih porok deklic (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)

Anna Maria Corazza Bildt je predstavila vprašanje.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer samostojna poslanka, in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Heidi Hautala, Louise Bours, Csaba Sógor, Maria Noichl, Davor Ivo Stier, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet, in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Soraya Post.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


14. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Daniel Buda, Monika Smolková, Urmas Paet, Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Ángela Vallina, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Paloma López Bermejo, Tomáš Zdechovský, Paul Brannen, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov in Biljana Borzan.


15. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Sklep o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (2015/2659(RSP)) - B8-0362/2015:
Michaela Šojdrová, Indrek Tarand, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias in Jonathan Arnott.


16. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 8. do 11. junija 2015.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Händel, Liberadzki, Morvai, Parker, Picierno

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov