Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

8. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ENVI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v druhom čítaní 28. apríla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív aktorou samení smernica 2009/28/ES opodpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (P8_TA-PROV(2015)0100 – 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Právne oznámenie