Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0009(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0139/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0139/2015

Keskustelut :

PV 24/06/2015 - 19
CRE 24/06/2015 - 19

Äänestykset :

PV 24/06/2015 - 23.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0236

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - BrysselLopullinen painos

19. Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Carlos Zorrinho, ja Udo Bullmann esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Michael Theurer (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Jazłowiecka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Miriam Dalli (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kathleen Van Brempt (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Durand (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu ja Maria João Rodrigues.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor ja Silvia Costa.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.6.2015, kohta 23.3.

Oikeudellinen huomautus