Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0190/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0190/2015

Συζήτηση :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

20. Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις [2014/2145(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anne Sander (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Sylvie Goulard (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonás Fernández, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Fabio Massimo Castaldo και Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Δημήτριος Παπαδημούλης, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Κώστας Μαυρίδης, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 23.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου