Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

6. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor TRAN predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P6_TA(2008)0030(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3)(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 31. januára 2008 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice (P6_TA(2008)0030) (Ú. v. EÚ C 68E, 21.3.2009, s. 44)) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl.

°
° ° °

Korigendum P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) bolo oznámené na plenárnom rokovaní 24. júna 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 24.6.2015).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.

Právne oznámenie