Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2014 – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: reakcia na migračné tlaky – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 pripojený k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvu a Poľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), a Rakúskej republike, aby k nemu pristúpila (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 604/2013, pokiaľ ide o určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nemajú žiadneho rodinného príslušníka, súrodenca alebo príbuzného oprávnene sa zdržiavajúceho v členskom štáte (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Správa o sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (2014/2147(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii (2014/2245(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Správa o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia (2014/2231(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Správa o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách (2014/2232(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Správa o vonkajšom vplyve obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné partnerstvá v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Správa o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe (2014/2244(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Správa o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako výzvach pre riadenie, sociálnu ochranu a rozvoj v rozvojových krajinách (2015/2058(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (2014/2146(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0189/2015)

- Správa o problémoch v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a o vyhliadkach na politickú stabilitu (2014/2229(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Správa o revízii európskej susedskej politiky (2015/2002(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Správa o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (2015/2040(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Správa o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (2015/2100(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Správa k iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta (2014/2238(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Správa k programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti (2014/2150(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Správa k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu (2014/2208(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016 (2015/2074(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý je priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

Právne oznámenie