Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 171k
Mandag den 6. juli 2015 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden (Mindehøjtidelighed for Srebrenica)
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Arbejdsplan
 12.Etablering af en kapitalmarkedsunion (forhandling)
 13.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (forhandling)
 14.Status over gennemførelsen af mælkepakken (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 17.Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (kortfattet forelæggelse)
 18.Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (kortfattet forelæggelse)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Erklæring fra formanden (Mindehøjtidelighed for Srebrenica)

Formanden afgav en erklæring i anledning af højtideligholdelsen af 20-årsdagen for massakren i Srebrenica.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Indlæg af Ivan Jakovčić, der anmodede om, at der på dagsordenen for torsdag blev opført en beslutning om Srebrenica (formanden bad ham om at anmode herom i forbindelse med vedtagelsen af dagsordenen).

Talere: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer og Gianni Pittella om formandens rolle i forbindelse med den græske folkeafstemning den 5. juli 2015.


4. Parlamentets sammensætning

Jörg Leichtfried havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 24. juni 2015.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Davor Ivo Stier

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget TRAN havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P6_TA(2008)0030(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EUT L 52 af 27.2.2008, s. 3) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 31. januar 2008 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv (P6_TA(2008)0030 (EUT C 68 E af 21.3.2009, s. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

°
° ° °

Berigtigelse P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den 24. juni 2015 (punkt 8 i protokollen af 24.6.2015).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han siden sidste plenarforsamling sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Formanden meddelte, at han onsdag den 8. juli 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2015: Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2014 - Rådets holdning af 19. juni 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2015, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien - Rådets holdning af 19. juni 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2015: Tackling af migrationspresset - Rådets holdning af 19. juni 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2015, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af henholdsvis Kongeriget Belgien og Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - LIBE - Ordfører: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af uledsagede mindreårige uden familiemedlemmer, søskende eller slægtninge med lovligt ophold i en medlemsstat (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - LIBE - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Betænkning om sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (2014/2147(INI)) - AGRI - Ordfører: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - EMPL - Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Betænkning om investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (2014/2245(INI)) - REGI - Ordfører: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- *Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - ENVI - Ordfører: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Betænkning om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse (2014/2231(INI)) - AFET - Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Betænkning om menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande (2014/2232(INI)) - AFET - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Betænkning om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (2014/2233(INI)) - INTA - Ordfører: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Betænkning om opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i EU (2014/2244(INI)) - TRAN - Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Betænkning om skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i udviklingslandene (2015/2058(INI)) - DEVE - Ordfører: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Betænkning om udsigterne for EU's mejerisektor - Status over gennemførelsen af mælkepakken (2014/2146(INI)) - AGRI - Ordfører: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - AFET - Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - AFET - Ordfører: David McAllister (A8-0189/2015)

- Betænkning om de sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (2014/2229(INI)) - AFET - Ordfører: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Betænkning om revision af den europæiske naboskabspolitik (2015/2002(INI)) - AFET - Ordfører: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - PECH - Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Betænkning om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (2015/2040(INI)) - AFCO - Ordfører: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Bettina Michelle Jakobsen til medlem af Revisionsretten (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - CONT - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2015/2100(INI)) - PECH - Ordfører: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - PECH - Ordfører: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (kodifikation) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - JURI - Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - JURI - Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Betænkning om Grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi (2014/2238(INI)) - EMPL - Ordfører: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - EMPL - Ordfører: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Betænkning om programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden (2014/2150(INI)) - JURI - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Betænkning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2014/2256(INI)) - JURI - Ordfører: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning fra Finland – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - BUDG - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (Oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2015 for regnskabsåret 2015 – tackling af migrationspresset (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Betænkning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (2014/2208(INI)) - ENVI - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Betænkning om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2016-budgetforslaget (2015/2074(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2015 for regnskabsåret 2015 - opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2015 for regnskabsåret 2015, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2015 for regnskabsåret 2015, sektion III – Kommissionen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000075/2015) af Roberto Gualtieri og Burkhard Balz, for ECON, til Kommissionen: Første respons på Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (2015/2634(RSP) (B8-0564/2015)

- (O-000064/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

- (O-000065/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om importlicens, overgang til fri omsætning og dokumentation for raffinering af sukkerprodukter henhørende under KN-kode 1701 i forbindelse med præferenceaftaler, for produktionsårene 2015/2016 og 2016/2017 og om ændring af Kommissionens forordninger (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. juni 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for Danmarks højhedsområde i Østersøen og Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. juni 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede afgørelse om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske byggevarers ydeevne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. juli 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede afgørelse om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af syntetiske geotekstilers og relaterede produkters ydeevne, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. juli 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. juli 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 625/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juli 2015

Henvist til kor. udv.: ECON


11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2015 (PE 563.528/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Formanden foreslog for det første at opføre redegørelsen ved Kommissionen om "Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016" (punkt 85 i PDOJ) som første punkt på dagsordenen for eftermiddagen i stedet for konklusionerne fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og situationen i Grækenland, og for det andet at opføre redegørelserne ved Det Europæiske Råd og Kommissionen om "Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland"(punkt 75 i PDOJ) som andet punkt på dagsordenen for onsdag morgen.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Talere: Guy Verhofstadt anmodede om, at også den græske premierminister AléxisTsipras og formanden for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloem, deltog i sidstnævne forhandling og, om den anmodning, Rebecca Harms og Peter van Dalen (formanden svarede, at han ville videregive indbydelsen).

Anmodning fra Emmanouil Glezos og 51 medlemmer om på dagsordenen for tirsdag eftermiddag at opføre en redegørelse ved Kommissionen om den tyske gæld efter 2. verdenskrig.

Talere: Emmanouil Glezos, der begrundede anmodningen, Gabriele Zimmer, der talte for anmodningen, og Cristian Dan Preda, der talt imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Onsdag

- Andet punkt på dagsordenen for formiddagen ville være redegørelserne ved Det Europæiske Råd og Kommissionen om konklusionerne fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland. Dette punkt ville stå i stedet for redegørelsen ved Kommissionen om forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016, der var rykket frem til tirsdag eftermiddag.

Afstemningerne ville således blive påbegyndt kl. 13.00.

Torsdag

- Talere: Marietje Schaake, der anmodede om udsættelse af sin betænkning om menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (A8-0178/2015) til mødeperioden september I, og Josef Weidenholzer, der talte for anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

- Anmodning om tilføjelse som første punkt på dagsordenen om morgenen af en forhandling om "Screbenica-mindedagen", der skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag.

Indlæg af Ivan Jakovčić, der begrundede anmodningen, Knut Fleckenstein, der talte for anmodningen og Geoffrey Van Orden, der ligeledes talte for anmodningen.

Fristerne blev fastsat som følger:

- beslutningsforslag: tirsdag den 7. juli 2015 kl. 10.00

- ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslag: onsdag den 8. juli 2015 kl. 12.00

- ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 8. juli 2015 kl. 13.00.

Parlamentet godtog anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Franz Obermayr.


12. Etablering af en kapitalmarkedsunion (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000075/2015) af Roberto Gualtieri og Burkhard Balz, for ECON, til Kommissionen: Første respons på Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Burkhard Balz begrundede spørgsmålet.

Jonathan Hill (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Markus Ferber, Neena Gill, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Siegfried Mureşan.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Indlæg af Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn og Seán Kelly.

Indlæg af Jonathan Hill.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

Roberto Gualtieri og Burkhard Balz, for ECON, om etablering af en kapitalmarkedsunion 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 9.7.2015.


13. Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (forhandling)

Betænkning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi [2014/2208(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tiziana Beghin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Benedek Jávor (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho og Csaba Molnár.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato og Barbara Kappel.

Talere: Jyrki Katainen og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 9.7.2015.


14. Status over gennemførelsen af mælkepakken (forhandling)

Betænkning om udsigterne for EU's mejerisektor - Status over gennemførelsen af mælkepakken [2014/2146(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT) og Gabriel Mato for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot og Zbigniew Kuźmiuk.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič og Mairead McGuinness.

Talere: Phil Hogan og James Nicholson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 7.7.2015.


15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin og Alojz Peterle.


16. Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande [2014/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Ruža Tomašić.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 7.7.2015.


17. Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen [2014/2147(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià og Jonathan Arnott.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 7.7.2015.


18. Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa [2014/2244(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 7.7.2015.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 563.528/OJMA).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisk meddelelse