Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 265kWORD 212k
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση του Προέδρου (Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα)
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)
 13.Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (συζήτηση)
 14.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Δήλωση του Προέδρου (Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της εκδήλωσης μνήμης για την 20ή επέτειο της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Παρεμβαίνει ο Ivan Jakovčić για να ζητήσει την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης μίας πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα (ο κ. Πρόεδρος τού ζητεί να υποβάλει το αίτημα κατά τη στιγμή της έγκρισης της “διάταξης εργασιών”).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, Gabriele Zimmer και Gianni Pittella επί της θέσεως του Προέδρου σχετικά με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 στην Ελλάδα.


4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Jörg Leichtfried κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με έναρξη ισχύος από τις 24 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την oμάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Davor Ivo Stier

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή TRAN διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό P6_TA(2008)0030(COR01) στην οδηγία 2008/6/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (EE L 52 της 27.2.2008, σ. 3) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2008 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας (P6_TA(2008)0030 (ΕΕ C 68 Ε της 21.3.2009, σ. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.

°
° ° °

Το διορθωτικό P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 24ης Ιουνίου 2015 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, έχει προβεί από την τελευταία συνεδρίαση στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (αναδιατύπωση) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού του 2015: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 - Θέση του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2015 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία - Θέση του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2015: Αντιμετώπιση μεταναστευτικών πιέσεων - Θέση του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ITRE, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού του 2015 που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται αντιστοίχως το Βασίλειο του Βελγίου και η Δημοκρατία της Πολωνίας να κυρώσουν τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) και η Δημοκρατία της Αυστρίας να προσχωρήσει σε αυτήν (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

TRAN

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον αφορά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων των οποίων κανένα μέλος της οικογένειας, αδελφός ή συγγενής δεν ευρίσκεται νόμιμα σε κράτος μέλος (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007 (2014/2147(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του (2014/2231(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Έκθεση με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες» (2014/2232(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- ***Σύσταση επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» και με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και τη ρύθμιση της συμμετοχής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση Σύντηξη για ενέργεια (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες (2014/2233(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Έκθεση σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις πολυτροπικές μετακινήσεις στην Ευρώπη (2014/2244(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (2015/2058(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (2014/2146(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: James Nicholson (A8-0187/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0189/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (2014/2229(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2015/2002(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0195/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Έκθεση για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (2015/2040(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- *Έκθεση σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2015/2100(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποίηση) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (2014/2238(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (2014/2150(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (2014/2256(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 (2015/2074(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, - που συνοδεύει την πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή το οποίο συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000075/2015) που κατέθεσαν οι Roberto Gualtieri και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Αρχική αντίδραση στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών" (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)·

- (O-000064/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)·

- (O-000065/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισμα προϊόντων ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 23 Ιουνίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία των ζωνών με υφάλους που υπάγονται στην κυριαρχία της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα και στον πορθμό Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 25 Ιουνίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των προϊόντων για αποχετευτικά έργα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που ισχύουν για τα γεωσυνθετικά και συναφή προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του την 1η Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 625/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του στις 2 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2015 (PE 563.528/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Ο Πρόεδρος προτείνει, κατά πρώτον, την εγγραφή της δήλωσης της Επιτροπής με τίτλο "Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016" (σημείο 85 του ΤΣΗΔ) ως πρώτου σημείου της απογευματινής συνεδρίασης, σε αντικατάσταση του σημείου για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25 και 26 Ιουνίου 2015) και την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και, κατά δεύτερον, την εγγραφή ως δεύτερου σημείου στην πρωινή συνεδρίαση της Τετάρτης των δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο "Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της συνόδου κορυφής για το Ευρώ (7 Ιουλίου 2015) και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα"(σημείο 75 του ΤΣΗΔ).

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, ο οποίος ζητεί να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο πρόεδρος της Ευρωομάδας κ. Dijsselbloem, και, επ' αυτού του αιτήματος, οι Rebecca Harms και Peter van Dalen (Ο Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει την πρόσκληση).

Αίτημα του Εμμανουήλ Γλέζου και 51 βουλευτών για την εγγραφή δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με το γερμανικό χρέος μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης της Τρίτης.

Παρεμβαίνουν οι Εμμανουήλ Γλέζος, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Gabriele Zimmer, υπέρ του αιτήματος, και Cristian Dan Preda κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

- Το δεύτερο σημείο του πρωινού της Τετάρτης θα είναι οι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της διάσκεψης κορυφής της ευρωζώνης (7 Ιουλίου 2015) και η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο θα αντικαταστήσει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το έτος 2016, το οποίο μετατίθεται για την Τρίτη το απόγευμα.

Κατόπιν τούτου οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν στις 13.00.

Πέμπτη

- Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake για να ζητήσει να μετατεθεί η έκθεσή της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία στις τρίτες χώρες (A8-0178/2015) στην περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου I, και Josef Weidenholzer, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα να προστεθεί συζήτηση σχετικά με την "Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα", με την εν συνεχεία κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, ως πρώτο σημείο του πρωινού της Πέμπτης.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Jakovčić, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Knut Fleckenstein υπέρ του αιτήματος και Geoffrey Van Orden επίσης υπέρ του αιτήματος.

Οι προθεσμίες κατάθεσης ορίζονται ως εξής:

- Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, στις 10.00·

- τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος· προτάσεις κοινού ψηφίσματος: Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, στις 12.00·

- τροπολογίες στις προτάσεις κοινού ψηφίσματος: Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, στις 13.00.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr.


12. Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2015) που κατέθεσαν οι Roberto Gualtieri και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Αρχική αντίδραση στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών" (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Burkhard Balz αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Markus Ferber, Neena Gill, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Siegfried Mureşan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Roberto Gualtieri και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


13. Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Η Sirpa Pietikäinen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiziana Beghin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Benedek Jávor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho και Csaba Molnár.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Barbara Kappel.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


14. Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα [2014/2146(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0187/2015)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT) και Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot και Zbigniew Kuźmiuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015.


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin και Alojz Peterle.


16. Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες [2014/2233(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Ο Jan Zahradil προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015.


17. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα [2014/2147(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Ο Nuno Melo προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015.


18. Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη [2014/2244(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Ο Dieter-Lebrecht Koch προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Davor Škrlec, Jonathan Arnott και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 563.528/OJMA).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Lamberts, Picierno, Θεοχάρους, Vautmans, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου