Indeks 
Zapisnik
PDF 246kWORD 199k
Ponedjeljak, 6. srpnja 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava predsjedništva (Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu)
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Plan rada
 12.Stvaranje unije tržišta kapitala (rasprava)
 13.Učinkovita upotreba resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju (rasprava)
 14.Revizija provedbe „mliječnog paketa” (rasprava)
 15.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 16.Vanjski utjecaj politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva (kratko predstavljanje)
 17.Sektor voća i povrća od reforme iz 2007. (kratko predstavljanje)
 18.Provedba multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u Europi (kratko predstavljanje)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


2. Izjava predsjedništva (Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu)

Predsjednik je dao izjavu prigodom komemoracije 20. godišnjice masakra u Srebrenici.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

Govorio je Ivan Jakovčić kako bi zatražio da se na dnevni red od četvrtka uvrsti rezolucija o Srebrenici (Predsjednik ga je zamolio da zahtjev podnese u trenutku usvajanja „Plana rada”.).

Govorili su: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer i Gianni Pittella o stajalištu predsjednika o referendumu održanom 5. srpnja 2015. u Grčkoj.


4. Sastav Parlamenta

Jörg Leichtfried pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 24. lipnja 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Zajednička parlamentarna skupština AKP-EU: Davor Ivo Stier

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor TRAN dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P6_TA(2008)0030(COR01) Direktive 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL L 52, 27.2.2008., str. 3) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 31. siječnja 2008. radi donošenja gore navedene Direktive (P6_TA(2008)0030 (SL C 68 E, 21.3.2009., str. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.

°
° ° °

Ispravak P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) najavljen je na plenarnoj sjednici 24. lipnja 2015. (točka 8 zapisnika od 24.6.2015.).

Budući da klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je zajedno s predsjednikom Vijeća nakon protekle sjednice potpisao niže navedeni akt donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu, 8. srpnja 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodificirani tekst) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2015. (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (preinaka) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

JURI (članak 104. Poslovnika)

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2015.: unošenje viška iz financijske godine 2014. - stajalište Vijeća od 19. lipnja 2015. (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2015. priložen prijedlogu o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije za Rumunjsku, Bugarsku i Italiju - stajalište Vijeća od 19. lipnja 2015. (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2015.: odgovor na migracijske pritiske - stajalište Vijeća od 19. lipnja 2015. (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ITRE, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1683/1995 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 općeg proračuna za 2015. priložen Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredbi (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća kojom se ovlašćuje Kraljevinu Belgiju odnosno Republiku Poljsku da ratificiraju Budimpeštansku konvenciju o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), a Republiku Austriju da pristupi toj konvenciji (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

TRAN

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) i o stavljanju izvan snage i zamjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) – Odbor LIBE – izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 604/2013 u vezi s utvrđivanjem države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu maloljetnika bez pratnje čiji članovi obitelji, braća i sestre ili rođaci ne borave zakonito u državi članici (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) – Odbor LIBE – izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Izvješće o sektoru voća i povrća od reforme iz 2007. (2014/2147(INI)) – Odbor AGRI – izvjestitelji: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) – Odbor EMPL – izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Izvješće o ulaganju u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji (2014/2245(INI)) – Odbor REGI – izvjestitelj: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) – Odbor ENVI – izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Izvješće o novom pristupu EU-a ljudskim pravima i demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja (2014/2231(INI)) – Odbor AFET – izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Izvješće o „Ljudskim pravima i tehnologiji: utjecaju protuprovalnih i nadzornih sustava na ljudska prava u trećim zemljama” (2014/2232(INI)) – Odbor AFET – izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) – Odbor ITRE – izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) – Odbor ITRE – izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. i uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) – Odbor ITRE – izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Izvješće o vanjskom utjecaju politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva u zemljama izvan EU-a (2014/2233(INI)) – Odbor INTA – izvjestitelj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Izvješće o provedbi multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u EU-u (2014/2244(INI)) – Odbor TRAN – izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Izvješće o izbjegavanju plaćanja i utaji poreza kao izazovima za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju (2015/2058(INI)) – Odbor DEVE – izvjestiteljica: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Izvješće o budućnosti sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a – revizija provedbe „mliječnog paketa” (2014/2146(INI)) – Odbor AGRI – izvjestitelj: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) – Odbor AFET – izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) – Odbor AFET – izvjestitelj: David McAllister (A8-0189/2015)

- Izvješće o sigurnosnim izazovima na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledima za političku stabilnost (2014/2229(INI)) – Odbor AFET – izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Izvješće o pregledu europske politike susjedstva (2015/2002(INI)) – Odbor AFET – izvjestitelj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) – Odbor PECH – izvjestitelj: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Madagaskara (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) – Odbor PECH – izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Izvješće o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014. (2015/2040(INI)) – Odbor AFCO – izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) – Odbor CONT – izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea (2015/2100(INI)) – Odbor PECH – izvjestitelj: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verde o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verde (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) – Odbor PECH – izvjestitelj: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od štetnog određivanja cijena plovila (kodificirana verzija) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) – Odbor JURI – izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Izvješće o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se zajamčilo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodificirani tekst) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) – Odbor JURI – izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Izvješće o Inicijativi za zeleno zapošljavanje: iskorištavanje potencijala zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta (2014/2238(INI)) – Odbor EMPL – izvjestitelj: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) – Odbor EMPL – izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Izvješće o Programu za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT): Trenutačno stanje i izgledi za budućnost (2014/2150(INI)) – Odbor JURI – izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Izvješće o provedbi Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (2014/2256(INI)) – Odbor JURI – izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom iz Finske) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – kao odgovoru na migracijske pritiske (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Izvješće o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju (2014/2208(INI)) – Odbor ENVI – izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2016. (2015/2074(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015.– unošenje viška iz financijske godine 2014. (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2015. Europske unije za financijsku godinu 2015., priloženo prijedlogu za aktivaciju Fonda solidarnosti Europske unije za Rumunjsku, Bugarsku i Italiju (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Dio III. – Komisija, priloženom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni Uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) – Odbor BUDG – izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000075/2015) koje su Komisiji postavili Roberto Gualtieri i Burkhard Balz u ime Odbora ECON: Početna reakcija na Zelenu knjigu Komisije o stvaranju unije tržišta kapitala (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015) koje je Vijeću postavio Claude Moraes u ime Odbora LIBE: Europski program sigurnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015) koje je Komisiji postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE: Europski program sigurnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za uvozne dozvole, puštanja u slobodni promet i dokaza o rafiniranju šećernih proizvoda oznake KN 1701 u okviru povlaštenih ugovora, za tržišne godine 2015./2016. i 2016./2017. te o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. lipnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite područja morskih grebena u vodama pod suverenitetom Danske u Baltičkome moru i Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. lipnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 625/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 2. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od srpnja 2015. (PE 563.528/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena.

Utorak

- Predsjednik na početku predlaže unošenje izjave Komisije "Priprema programa rada Komisije za 2016." (točka 85. konačnog prijedloga dnevnog reda) kao prve točke poslijepodnevnog zasjedanja umjesto zaključaka Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) i trenutačne situacije u Grčkoj te, nakon toga, unošenje izjava Europskog vijeća i Komisije "Zaključci Europskog vijeća (25. ‒ 26. lipnja 2015.) i sastanak na vrhu EU-a (7. srpnja 2015.) i trenutačna situacija u Grčkoj" kao druge točke prijepodnevnog zasjedanja u srijedu (točka 75. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Govorili su: Guy Verhofstadt, koji traži da toj raspravi prisustvuju grčki premijer Cipras i predsjednik Euroskupine Dijsselbloem, i, o tom zahtjevu, Rebecca Harms i Peter van Dalen (Predsjednik odgovara da će proslijediti zahtjev).

Zahtjev Emmanouila Glezosa i 51 zastupnika da se izjava Komisije o njemačkom dugu nakon Drugog svjetskog rata uvrsti u dnevni red od utorka poslije podne.

Govorili su: Emmanouil Glezos, koji je obrazložio zahtjev, Gabriele Zimmer, podržavajući zahtjev, i Cristian Dan Preda protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Srijeda

- Druga točka prijepodnevnog zasjedanja bit će izjave Europskog vijeća i Komisije o zaključcima Europskog vijeća (25. i 26. lipnja 2015.) i sastanka na vrhu EU-a (7. srpnja 2015.) i trenutačnoj situaciji u Grčkoj. Ta će točka zamijeniti izjavu Komisije o pripremi programa rada Komisije za 2016., koja je premještena na utorak poslijepodne.

Glasovanje će stoga početi u 13:00h.

Četvrtak

- Govorili su: Marietje Schaake, tražeći da se njezino izvješće o ljudskim pravima i tehnologiji u trećim zemljama (A8-0178/2015) odgodi za prvu sjednicu u rujnu i Josef Weidenholzer, podržavajući zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

- Zahtjev da se rasprava o ''Obilježavanju sjećanja na Srebrenicu'' unese kao prva točka prijepodnevnog zasjedanja i zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorili su Ivan Jakovčić, koji je obrazložio zahtjev, Knut Fleckenstein, podržavajući zahtjev, i Geoffrey Van Orden, također podržavajući zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

- prijedlozi rezolucije: utorak 7. srpnja 2015. u 10h;

- amandmani na prijedloge rezolucije; zajednički prijedlozi rezolucije: srijeda 8. srpnja 2015. u 12h;

- amandmani na zajednički prijedlog rezolucije: srijeda 8. srpnja 2015. u 13h.

Parlament je odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorio je Franz Obermayr.


12. Stvaranje unije tržišta kapitala (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000075/2015) koje su Komisiji u ime Odbora ECON postavili Roberto Gualtieri i Burkhard Balz: Početna reakcija na Zelenu knjigu Komisije o stvaranju unije tržišta kapitala (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri obrazložio je pitanje.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Burkhard Balz obrazložio je pitanje.

Jonathan Hill (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje

Govorili su: Pablo Zalba Bidegain u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a, Philippe De Backer u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je odgovorio i na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice, Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans u ime Kluba zastupnika ENF-a, Markus Ferber, Neena Gill, koja je odbila odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Siegfried Mureşan.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorio je Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn i Seán Kelly.

Govorio je Jonathan Hill.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, u ime Odbora ECON, o stvaranju unije tržišta kapitala 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika od 9.7.2015..


13. Učinkovita upotreba resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju (rasprava)

Izvješće o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju [2014/2208(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen predstavila je izvješće.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Tiziana Beghin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Benedek Jávor (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Massimo Paolucci u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho i Csaba Molnár.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato i Barbara Kappel.

Govorili su: Jyrki Katainen i Sirpa Pietikäinen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika od 9.7.2015..


14. Revizija provedbe „mliječnog paketa” (rasprava)

Izvješće o budućnosti sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a – revizija provedbe „mliječnog paketa” [2014/2146(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Petri Sarvamaa (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT) i Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Ricardo Serrão Santos u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Ashworth u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Matt Carthy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot i Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič i Mairead McGuinness.

Govorili su: Phil Hogan i James Nicholson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 7.7.2015..


15. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin i Alojz Peterle.


16. Vanjski utjecaj politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o vanjskom utjecaju politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva u zemljama izvan EU-a [2014/2233(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Ruža Tomašić.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika od 7.7.2015..


17. Sektor voća i povrća od reforme iz 2007. (kratko predstavljanje)

Izvješće o sektoru voća i povrća od reforme iz 2007. [2014/2147(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià i Jonathan Arnott.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika od 7.7.2015..


18. Provedba multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u Europi (kratko predstavljanje)

Izvješće o provedbi multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u Europi [2014/2244(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott i Ivan Jakovčić.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 7.7.2015..


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 563.528/OJMA).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravna napomena