Indeks 
Protokół
PDF 256kWORD 204k
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego (Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy)
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Porządek obrad
 12.Tworzenie unii rynków kapitałowych (debata)
 13.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (debata)
 14.Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 16.Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (krótka prezentacja)
 17.Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (krótka prezentacja)
 18.Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (krótka prezentacja)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego (Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy)

Przewodniczący wystąpił z oświadczeniem z okazji obchodów 20. rocznicy masakry w Srebrnicy.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrał Ivan Jakovčić, zwracając się o wpisanie do porządku dziennego posiedzenia czwartkowego rezolucji w sprawie Srebrnicy (przewodniczący poprosił go o przedstawienie wniosku w momecie przyjmowania porządku obrad).

Głos zabrali: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer i Gianni Pittella w sprawie stanowiska przewodniczącego dotyczącego referendum w Grecji, które zostało przeprowadzone dnia 5 lipca 2015 r.


4. Skład Parlamentu

Jörg Leichtfried zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 24 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


5. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy PPE następujący wniosek o mianowanie:

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE: Davor Ivo Stier

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


6. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisja TRAN przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P6_TA(2008)0030(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 31 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy (P6_TA(2008)0030 (Dz.U. C 68 E z 21.3.2009, s. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

°
° ° °

Sprostowanie P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 czerwca 2015 r. (pkt 8 protokołu z dnia 24.6.2015).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że od czasu ostatniej sesji plenarnej przystąpił wraz z przewodniczącym Rady do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 8 lipca 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2015 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (przekształcenie) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

JURI (artykuł 104 Regulaminu)

- Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2015: Ujęcie nadwyżki z roku budżetowego 2014 – stanowisko Rady z dnia 19 czerwca 2015 r. (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2015 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla Rumunii, Bułgarii i Włoch – stanowisko Rady z dnia 19 czerwca 2015 r. (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2015: Reagowanie na presję migracyjną - Stanowisko Rady z dnia 19 czerwca 2015 r. (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, LIBE

- Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/1995 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2015 towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Królestwo Belgii i Rzeczpospolitą Polską do ratyfikowania, a Republikę Austrii do przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

TRAN

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylającego i zastępującego decyzję Rady 2005/681/WSiSW (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 604/2013 w odniesieniu do ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki, który nie posiada członka rodziny, rodzeństwa ani krewnego legalnie przebywającego na terytorium państwa członkowskiego (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (2014/2147(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii (2014/2245(INI)) – komisja REGI – Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia (2014/2231(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Sprawozdanie w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich” (2014/2232(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „Horyzont 2020” (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE (2014/2233(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stworzenia multimodalnych zintegrowanych systemów biletowych w Europie (2014/2244(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Sprawozdanie w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się (2015/2058(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (2014/2146(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A8-0189/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektyw na stabilność polityczną (2014/2229(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa (2015/2002(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Sprawozdanie w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (2015/2040(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie nominacji Bettiny Michelle Jakobsen na członka Trybunału Obrachunkowego (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2015/2100(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst ujednolicony) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Sprawozdanie w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (2014/2238(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Sprawozdanie w sprawie Programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa (2014/2150(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (2014/2256(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Sprawozdanie w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016 (2015/2074(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2015 na rok budżetowy 2015 i dołączonego do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000075/2015) które skierował Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pierwsza reakcja na zieloną księgę Komisji w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

- (O-000064/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

- (O-000065/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz, dopuszczenia do swobodnego obrotu i dowodu przeprowadzenia rafinacji produktów cukrowniczych o kodzie CN 1701 w ramach umów preferencyjnych, na lata gospodarcze 2015/2016 i 2016/2017, oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 czerwca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony obszarów występowania raf na wodach podlegających zwierzchnictwu Danii w Morzu Bałtyckim i cieśninie Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 czerwca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 625/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w lipcu 2015 r. (PE 563.528/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

- Przewodniczący zaproponował, po pierwsze, włączenie do popołudniowego porządku obrad, jako pierwszy punkt, oświadczenia Komisji w sprawie Przygotowania programu prac Komisji na rok 2016(pkt 85 PDOJ), w miejsce punktu dotyczącego Konkluzji Rady Europejskiej (25 i 26 czerwca 2015 r.) i obecnej sytuacji w Grecji, a po drugie, zaproponował włączyć jako drugi punkt porannego porządku obrad środowych oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji w sprawie „Konkluzji Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecnej sytuacja w Grecji(pkt 75 PDOJ).

Parlament przyjął tę propozycję.

Głos zabrali: Guy Verhofstadt, który wniósł o to, by w debacie tej udział wziął premier Grecji Aléxis Tsipras oraz przewodniczący Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem, a także, w sprawie tego wniosku, Rebecca Harms i Peter van Dalen (Przewodniczący odpowiedział, że przekaże zaproszenia).

Wniosek Emmanouila Glezosa i 51 posłów mający na celu włączenie do porządku obrad popołudniowej części wtorkowego posiedzenia oświadczenia Komisji w sprawie niemieckiego długu po II wojnie światowej.

Głos zabrali: Emmanouil Glezos, który uzasadnił wniosek, Gabriele Zimmer, za wnioskiem, oraz Cristian Dan Preda przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Środa

- Drugim punktem porannego porządku obrad będą oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji w sprawie konkluzji Rady Europejskiej (25–26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecnej sytuacji w Grecji. Punkt ten zastąpi oświadczenie Komisji w sprawie przygotowania programu prac Komisji na rok 2016, który przesunięty zostanie na wtorek po południu.

W związku z tym głosowanie rozpocznie się o godz. 13.00

Czwartek

- Głos zabrali: Marietje Schaake, aby wnieść o to, by jej sprawozdanie w sprawie praw człowieka i technologii w państwach trzecich (A8-0178/2015) zostało przesunięte na pierwszą sesję wrześniową, oraz Josef Weidenholzer, za wnioskiem.

Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek o dodanie jako pierwszy punkt w porannym porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie „Obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy”, na którego zakończenie złożone zostaną projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ivan Jakovčić, który uzasadnił wniosek, Knut Fleckenstein za wnioskiem, oraz Geoffrey Van Orden, również za wnioskiem.

Ustalono następujące terminy składania poprawek:

- projekty rezolucji: wtorek 7 lipca 2015 r., godz. 10.00;

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji: środa 8 lipca 2015 r., godz. 12.00;

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 8 lipca 2015 r., godz.13.00.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Franz Obermayr.


12. Tworzenie unii rynków kapitałowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2015) które skierowali Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pierwsza reakcja na zieloną księgę Komisji w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Burkhard Balz rozwinął pytanie.

Jonathan Hill (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Markus Ferber, Neena Gill, która odmówiła odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Paul Tang.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn i Seán Kelly.

Głos zabrał Jonathan Hill.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, w imieniu komisji ECON, w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 9.7.2015.


13. Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (debata)

Sprawozdanie w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym [2014/2208(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Tiziana Beghin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Benedek Jávor (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pedicininiego, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato i Barbara Kappel.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 9.7.2015.


14. Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (debata)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego [2014/2146(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT) i Gabriel Mato w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot i Zbigniew Kuźmiuk.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Phil Hogan i James Nicholson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 7.7.2015.


15. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin i Alojz Peterle.


16. Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE [2014/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 7.7.2015.


17. Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. [2014/2147(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 7.7.2015.


18. Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie realizacji multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie [2014/2244(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 7.7.2015.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 563.528/OJMA).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Informacja prawna