Zoznam 
Zápisnica
PDF 250kWORD 197k
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva (Spomienka na Srebrenicu)
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Program práce
 12.Vytváranie únie kapitálových trhov (rozprava)
 13.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (rozprava)
 14.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (stručná prezentácia)
 17.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (stručná prezentácia)
 18.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (stručná prezentácia)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva (Spomienka na Srebrenicu)

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti spomienky na 20. výročie masakry v Srebrenici.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

V rozprave vystúpil Ivan Jakovčić, aby požiadal o zaradenie uznesenia o Srebrenici do programu schôdze vo štvrtok (predseda ho požiadal, aby svoju žiadosť predložil pri prijímaní „Programu práce“).

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms, Gabriele Zimmer a Gianni Pittella v súvislosti so stanoviskom predsedu k referendu konanom 5. júla 2015 v Grécku.


4. Zloženie Parlamentu

Jörg Leichtfried podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 24. júna 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKP-EÚ: Davor Ivo Stier

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


6. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor TRAN predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P6_TA(2008)0030(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3)(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 31. januára 2008 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice (P6_TA(2008)0030) (Ú. v. EÚ C 68E, 21.3.2009, s. 44)) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl.

°
° ° °

Korigendum P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) bolo oznámené na plenárnom rokovaní 24. júna 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 24.6.2015).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal nasledujúce akty, ktoré boli od konca minulej schôdze prijaté riadnym legislatívnym postupom :

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 8. júla 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2014 – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: reakcia na migračné tlaky – pozícia Rady z 19. júna 2015 (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 pripojený k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CULT, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvu a Poľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), a Rakúskej republike, aby k nemu pristúpila (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (COM(2014)0465 - C8-0110/2014 - 2014/0217(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0048/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 604/2013, pokiaľ ide o určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu maloletých osôb bez sprievodu, ktoré nemajú žiadneho rodinného príslušníka, súrodenca alebo príbuzného oprávnene sa zdržiavajúceho v členskom štáte (COM(2014)0382 - C8-0040/2014 - 2014/0202(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0168/2015)

- Správa o sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (2014/2147(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

- Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii (2014/2245(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

- Správa o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia (2014/2231(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

- Správa o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách (2014/2232(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

- Správa o vonkajšom vplyve obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné partnerstvá v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

- Správa o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe (2014/2244(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

- Správa o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako výzvach pre riadenie, sociálnu ochranu a rozvoj v rozvojových krajinách (2015/2058(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Elly Schlein (A8-0184/2015)

- Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (2014/2146(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (06682/2014 - C8-0098/2014 - 2014/0039(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0189/2015)

- Správa o problémoch v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a o vyhliadkach na politickú stabilitu (2014/2229(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

- Správa o revízii európskej susedskej politiky (2015/2002(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0195/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom (15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

- Správa o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (2015/2040(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

- * Správa o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (2015/2100(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

- ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

- Správa k iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta (2014/2238(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Jean Lambert (A8-0204/2015)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0205/2015)

- Správa k programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti (2014/2150(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

- Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky (09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

- Správa k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu (2014/2208(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

- Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016 (2015/2074(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý je priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000075/2015), ktorú položili Roberto Gualtieri a Burkhard Balz, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Prvá reakcia na Zelenú knihu Komisie o vytváraní únie kapitálových trhov (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015);

– (O-000064/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

– (O-000065/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie (EÚ) Komisie, ktorým sa na hospodárske roky 2015/2016 a 2016/2017 dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o dovozné licencie, prepustenie do voľného obehu a dôkaz o rafinácii výrobkov z cukru s číselným znakom KN 1701 v rámci preferenčných dohôd, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júna 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie (EÚ) Komisie, ktorým sa zavádzajú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov s cieľom chrániť zóny útesov vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť Dánska v Baltskom mori a prielive Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. júna 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) o uplatniteľných systémoch na posudzovanie aoverovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) o uplatniteľných systémoch na posudzovanie aoverovanie nemennosti parametrov geosyntetík asúvisiacich výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 625/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie vpostaveníinvestora, sponzora, pôvodného veriteľa aoriginátora vsúvislosti sexpozíciami vočipresunutému kreditnému riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 2. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: predložené gestorskému výboru: ECON


11. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí júla 2015 (PE 563.528/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

– Predseda navrhol, aby bolo vyhlásenie Komisie o príprave pracovného programu Komisie na rok 2016 (bod 85 PDOJ) zaradené ako prvý bod popoludňajšieho programu namiesto bodu závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a aktuálna situácia v Grécku. Rovnako navrhol, aby sa ako druhý bod dopoludňajšieho rokovania v stredu zaradil bod závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (bod 75 PDOJ).

Parlament schválil tento návrh.

– Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt, ktorý požiadal, aby sa na tejto rozprave zúčastnili grécky premiér Aléxis Tsipras a predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, a k tejto žiadosti Rebecca Harms a Peter van Dalen (predseda odpovedal, že pozvanie odovzdá).

– žiadosť, ktorú predložili Emmanouil Glezos a 51 poslancov, aby sa ako bod programu popoludňajšieho rokovania vo štvrtok zaradilo vyhlásenie Komisie o dlhu Nemecka po druhej svetovej vojne.

Vystúpili títo poslanci: Emmanouil Glezos, ktorý odôvodnil žiadosť, Gabriele Zimmer v prospech žiadosti, a Cristian Dan Preda proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Streda

– Druhým bodom dopoludňajšieho programu budú vyhlásenia Európskej rady a Komisie o záveroch Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a o súčasnej situácii v Grécku. Tento bod nahradí vyhlásenie Komisie o príprave pracovného programu Komisie na rok 2016, ktoré je presunuté na utorok popoludní.

V dôsledku toho sa hlasovanie začne o 13.00 h.

Štvrtok

– Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake so žiadosťou, aby bola jej správa o ľudských právach a technológiách v tretích krajinách (A8-0178/2015) bola presunutá na prvú septembrovú schôdzu, a Josef Weidenholzer v prospech tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

– žiadosť, aby sa rozprava o bode „Spomienka na Srebrenicu“ zaradila ako prvý bod dopoludňajšieho programu. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesenia.

V rozprave vystúpil Ivan Jakovčić, ktorý žiadosť odôvodnil, Knut Fleckenstein v prospech žiadosti a Geoffrey Van Orden rovnako v prospech žiadosti.

Boli stanovené tieto lehoty:

– návrhy uznesenia: utorok 7. júla 2015, 10.00 h;

– pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesenia, návrhy spoločného uznesenia: streda 8. júla 2015, 12.00 h;

– pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločného uznesenia: streda 8. júla 2015, 13.00 h.

Parlament žiadosť schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr.


12. Vytváranie únie kapitálových trhov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2015), ktorú položili Roberto Gualtieri a Burkhard Balz, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Prvá reakcia na Zelenú knihu Komisie o vytváraní únie kapitálových trhov (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Burkhard Balz rozvinul otázku.

Jonathan Hill (člen Komisie) odpovedal na otázku

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Markus Ferber, Neena Gill, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Roberto Gualtieri a Burkhard Balz, v mene výboru ECON, o vytváraní únie kapitálových trhov 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


13. Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (rozprava)

Správa o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu [2014/2208(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiziana Beghin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Benedek Jávor (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho a Csaba Molnár.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Barbara Kappel.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


14. Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (rozprava)

Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka [2014/2146(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko) a Gabriel Mato v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot a Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a James Nicholson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 7.7.2015.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Mairead McGuinness, Jude Kirton-Darling, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Margot Parker, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jozo Radoš, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Andor Deli, Alessia Maria Mosca, Dariusz Rosati, Laurenţiu Rebega, Cristian-Silviu Buşoi, Paul Brannen, Tunne Kelam, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Claudia Țapardel, Claude Rolin a Alojz Peterle.


16. Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (stručná prezentácia)

Správa o vonkajšom dosahu obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ [2014/2233(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

Jan Zahradil uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jonathan Arnott, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 7.7.2015.


17. Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (stručná prezentácia)

Správa o sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

Nuno Melo uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Jordi Sebastià a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 7.7.2015.


18. Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (stručná prezentácia)

Správa o integrovanom predaji multimodálnych prepravných dokladov v Európe [2014/2244(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

Dieter-Lebrecht Koch uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Davor Škrlec, Jonathan Arnott a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 7.7.2015.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 563.528/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právne oznámenie