Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Syed Kamall и Glenis Willmott по повод на десетгодишнината от атентатите, извършени на 7 юли 2005 г. в Лондон.

Изказа се Marine Le Pen относно разпределението на местата в пленарната зала (председателят посочи, че въпросът е разгледан в рамките на Председателския съвет).

Изказа се Jonathan Arnott, който възрази срещу неприлагането на процедурата "син картон" в рамките на дебата от тази сутрин относно трансатлантическото партньорство (председателят припомни, че прилагането на тази процедура не е задължително).

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, за да протестира срещу наличието на някои политически символи в сградите на Парламента.

Изказа се Gerard Batten, който се върна на въпроса за атентатите в Лондон от 7 юли 2005 г. и поиска запазването на едноминутно мълчание.

Изказа се Elmar Brok.

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно назначаването на Бетина Мишел Якобсен за член на Сметната палата [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Тайно гласуване)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Igor Šoltes (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0239)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 7.7.2015 г).


5.2. Упражняване от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране на упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0240)


5.3. Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0241)


5.4. Предоставяне на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, в близост до бреговете на Френска Гвиана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0195/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

João Ferreira (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Парламентът даде своето одобрение за приемането на декларацията.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0242)


5.5. Проект на коригиращ бюджет № 3/2015: излишък от финансовата 2014 година (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 3/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - записване в бюджета на излишъка от финансовата 2014 година [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0243)


5.6. Проект на коригиращ бюджет № 4/2015: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 4/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за Румъния, България и Италия [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0244)


5.7. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (за наводнения в Румъния, България и Италия) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0245)


5.8. Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно мултимодалната интегрирана продажба на билети в Европа [2014/2244(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0246)


5.9. Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)

Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (член 197 от правилника)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

Счита се за прието без гласуване.


5.10. Проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 1/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III - Комисия, придружаващ предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за стратегически инвестиции, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0247)


5.11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2015: отговор на миграционния натиск (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 5/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - отговор на миграционния натиск [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0248)


5.12. Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти (гласуване)

Доклад относно перспективите за млекопреработвателната промишленост на ЕС - Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти [2014/2146(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: James Nicholson (A8-0187/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0249)

Изказвания

Lidia Senra Rodríguez, преди гласуването.


5.13. Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства (гласуване)

Доклад относно външното отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС [2014/2233(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Изказа се Teresa Jiménez-Becerril Barrio, за да поиска да се запази едноминутно мълчание в памет на жертвите на тероризма в Европа.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията INTA)

приема се (P7_TA(2015)0250)


5.14. Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. (гласуване)

Доклад относно сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. [2014/2147(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0251)

Правна информация - Политика за поверителност