Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Syed Kamall og Glenis Willmott i anledning af 10-årsdagen for attentaterne den 7. juli 2005 i London.

Indlæg af Marine Le Pen om fordelingen af pladserne i mødesalen (formanden meddelte, at dette spørgsmål blev behandlet af Formandskonferencen).

Indlæg af Jonathan Arnott, der protesterede imod den manglende anvendelse af blåt kort-proceduren i forbindelse med forhandlingen samme morgen om det transatlantiske partnerskab (formanden mindede om, at anvendelsen af denne procedure ikke var obligatorisk).

Indlæg af Fabio Massimo Castaldo, der protesterede imod visse politiske symbolers tilstedeværelse i Parlamentets bygninger.

Indlæg af Gerard Batten om attentatet den 7. juli 2005 i London og med anmodning om, at der blev iagttaget et minuts stilhed.

Indlæg af Elmar Brok.

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Michelle Jakobsen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Bettina Michelle Jakobsen til medlem af Revisionsretten [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Hemmelig afstemning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Igor Šoltes (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0239)

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 7.7.2015).


5.2. Udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0240)


5.3. Beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (kodifikation) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0241)


5.4. Fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

João Ferreira (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Parlamentet godkendte godkendelsen af erklæringen.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0242)


5.5. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2015: overskuddet fra 2014 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2015 for regnskabsåret 2015 - opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0243)


5.6. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2015: anvendelse af EU's solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2015 for regnskabsåret 2015, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0244)


5.7. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (Oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0245)


5.8. Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa [2014/2244(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2015)0246)


5.9. Forlængelse af mandatet for Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (afstemning)

Forlængelse af mandatet for Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (forretningsordenens artikel 197)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Anset for vedtaget uden afstemning.


5.10. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2015: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2015 for regnskabsåret 2015, sektion III – Kommissionen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2015)0247)


5.11. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 - Tackling af migrationspres (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2015 for regnskabsåret 2015 – tackling af migrationspresset [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2015)0248)


5.12. Status over gennemførelsen af mælkepakken (afstemning)

Betænkning om udsigterne for EU's mejerisektor - Status over gennemførelsen af mælkepakken [2014/2146(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2015)0249)

Indlæg

Lidia Senra Rodríguez, inden afstemningen.


5.13. Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (afstemning)

Betænkning om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande [2014/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Indlæg af Teresa Jiménez-Becerril Barrio, der anmodede om, at der blev iagttaget et minuts stilhed til minde om ofrene for terrorisme i Europa.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af INTA)

Vedtaget (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (afstemning)

Betænkning om sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen [2014/2147(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2015)0251)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik