Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Syed Kamall i Glenis Willmott z okazji 10. rocznicy zamachów w Londynie z dnia 7 lipca 2005 r.

Głos zabrała Marine Le Pen w sprawie rozdziału miejsc w sali obrad plenarnych (Przewodnicząca wskazała, że kwestia ta zostanie omówiona przez Konferencję Przewodniczących).

Głos zabrał Jonathan Arnott, który sprzeciwił się niezastosowaniu procedury niebieskiej kartki podczas porannej debaty w sprawie partnerstwa transatlantyckiego (Przewodnicząca przypomniała, że zastosowanie tej procedury nie jest obowiązkowe).

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo, aby sprzeciwić się obecności pewnych symboli politycznych w budynkach Parlamentu.

Głos zabrał Gerard Batten, który wrócił do tematu zamachów w Londynie z dnia 7 lipca 2005 r. i zwrócił się o uczczenie tego wydarzenia minutą ciszy.

Głos zabrał Elmar Brok.

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Bettiny Michelle Jakobsen na członka Trybunału Obrachunkowego [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(głosowanie tajne)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Igor Šoltes (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0239)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 7.7.2015).


5.2. Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst ujednolicony) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0241)


5.4. Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

João Ferreira (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Parlament udzielił zgody na przyjęcie deklaracji.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0242)


5.5. Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0243)


5.6. Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2015 na rok budżetowy 2015 i dołączonego do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0244)


5.7. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0245)


5.8. Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie [2014/2244(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0246)


5.9. Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (art.197 Regulaminu)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Uznaje się za przyjęty bez głosowania.


5.10. Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0247)


5.11. Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0248)


5.12. Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego [2014/2146(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0249)

Wystąpienia

Lidia Senra Rodríguez, przed głosowaniem.


5.13. Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE [2014/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Głos zabrała Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która zwróciła się o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar terroyzmu w Europie.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję INTA)

Przyjęto (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. [2014/2147(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0251)

Informacja prawna