Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказа се Frans Timmermans.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация