Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0121(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0158/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0158/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/03/2017 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

10. Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Ο Sergio Gaetano Cofferati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Ludvigsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda και Victor Negrescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes και Anneliese Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Sergio Gaetano Cofferati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου